E-posta Telefon
+90 476 223 00 10 | 4048
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1993 - 1998
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Korunga ile karışıma giren kılçıksız brom ve mavi ayrığın değişik ekim şekillerindeki kuru ot ve ham protein verimleri, ham protein oranları ve karışımların botanik kompozisyonları
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1992
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Van yöresinde azot,fosfar ve potasyumlu gübrelerin tabii çayırın ot verimine otun ham protein ve ham kül oranına etkileri üzerine bir araştırma.
 • L

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  1984 - 1988
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Feasibility and Financial Viability Study of an Intensive Mustard–Mungbean–Transplanted Aus Rice–Transplanted Aman Rice Cropping System in a Non-Saline Coastal Ecosystem of Bangladesh Uluslararası PHILIPP AGRIC SCIENTIST 103
The Effects of Sewage Sludge Application Doses and Times on Extractable Metal Concentrations in a Calcareous Pasture Soil Ulusal KSÜ Tarım ve Doğa Derg 23 2
Effects of drought stress on the quality of major oilseed crops: implications and possible mitigation strategies – a review Uluslararası APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 17 2
EVALUATION OF HERBAGE YIELD AND NUTRITIV E VALUE OF EIGHT FORAGE CROP SP ECIES Uluslararası APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 17 3
Farklı Ekim Yöntemlerinde, Korunga, Kılçıksız Brom, Mavi Ayrık Ve Karışımlarının Verim Ve Kalite Özellikleri Uluslararası Araştırma makalesi/Research article Journal of Agriculture 2 1
EVALUATION OF PHENOLOGY, GROWTH, YIELD ANDTECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME WINTERGREEN LENTIL (LENS CULINARIS MEDIK.) GENOTYPESGROWN UNDER MEDITERRANEAN ENVIRONMENT Uluslararası Fresenius Environmental Bulletin 28 7
Soil test based with additional nutrients increased the fertility and productivity of wheat-mungbean-T. Aman rice cropping pattern in the High Ganges River Floodplain soils of Bangladesh. Uluslararası Bulgarian Journal of Agricultural Science 24 6
YIELD AND NUTRITIVE VALUE OF ITALIAN RYEGRASS(LOLIUM ITALICUM L.) IS INFLUENCED BY DIFFERENTLEVELS OF NITROGENOUS FERTILIZER Uluslararası Fresenius Environmental Bulletin 28 12/2019
HERBAGE, SEED YIELD, AND NUTRITIVE VALUE OFWILD OAT (AVENA FATUA L.) IS INFLUENCED BYDIFFERENT LEVELS OF NITROGEN Uluslararası Fresenius Environmental Bulletin 28 9
Van Koşullarında Uygun Melez Tane Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi Ulusal Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 1
Mısır Silajının Yapılışı-2 Ulusal Tarım Türk Dergisi 67
Mısır Silajının Yapılışı-1 Ulusal Tarım Türk Dergisi 66
Ağrı Dağı Florasında bulunan Rosaseae L Familyasınsa ait bazı cins ve türlerin incelenmesi ve peyzaj alanlarında kullanılması. Uluslararası Ekoloji Derigisi
Gözlü ve Altınova Tarım ilşletmelerinde Islah edilen Korunga çeşitlerinin verim ve bazı tarımsal özellikleri üzerine ön araştırmalar Ulusal KSÜ Doğal Bil. Der. 20
Effect of increasing levels of N fertilization on the yields and nutrient content of different barley varieties grown under arid condition. Uluslararası Journal of Animal and Veterinay Advances 5 2
Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Ulusal Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1
Impact of Different Sowing Rates and Cutting Times on Quality Properties of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L. cv. Geronimo) Uluslararası Iğdır Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergsi 8 1
Determination of Chemical Composition Digestible Dry Matter Yields of SomeSilage Type Corn Varieties Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15 1-2
Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product. Uluslararası YYÜ TAR BİL DERG(YYU J AGR SCI) 28 4
Nutritional values of four Hairy vetch (Vicia villosa roth) varieties grown under Mediterranean environment Uluslararası Fresenius Environmental Bulletin 27 8
FARKLI TOHUM MİKTARLARI VE BİÇİM ZAMANLARININ İNGİLİZ ÇİMİNİN(Lolium perenne L. Var. OVATİON) ÇİM PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Uluslararası IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 1
Performances of hairy vetch varieties under diiferent location of Meditrranean environment Uluslararası Fresenius Environmetal Bulletin 27 6
Evaluation of the Nutrient Content and Protein Fractions of Four Different Common Vetch Varieties Uluslararası Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 29
The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Fertilizer Application on Nutrient and Smooth Bromegrass (Bromus inermis Leyss.) Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 9 5
Yield and Metal Concentration in Garden burnet ( Sanguisorba minor Scop. Bünyan 80) from application of Sewage Sludge and Chemical Fertilizer Journal of Animal and Veterinary Advances Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 8 4
The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Applications on Grain Sorghum Grown (Sorghum vulgare L.) in Van-Turkey Uluslararası Polish Journal of Environmental Studies 15 1
Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 14 2
Effect of Addition of Urea or Urea Plus Molasses of Different Corn Silages Harvested at Dough Stage on Silage Quality and Digestible Dry Matter Yield Uluslararası Journal of Applied Animal Research 24
The Growth of Corn Plant in Coal fly ash and Lime stabilized Sewage Sludge Uluslararası Fresenius Environmental Bulletin 18 1
Effects of Nitrogen Fertization on Some Turfgrass Characteristics of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Uluslararası Journal of Agricultural Science and Technology B 6 4
Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Fertilizer Application on the Nutrient and Heavy Metal Concentration in Crass-Legume Mixtures Ulusal Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 2 3
Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolar x Sorghum sudanense Mtapf .) Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Ulusal Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 36 2
Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 14 1
Van Merkezde Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Silaj Verimi ve Silaj Verimine Etkili Karakterlerin Saptanması Ulusal Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 31 1
Silaj Amacıyla Yetiştirilen Sorgum Sudanotu Melez Çeşitlerinde Bitki Sıklığının Verim Öğelerine Etkisi Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 1
Farklı Devrelerde Biçilen Korunganın Verim Potansiyeli ile Sindirilebilirlik ve Enerji Düzeylerinin İn Vivo ve Vitro Yöntemlerle Belirlenmesi Ulusal Veteriner Bilimleri Dergisi 21 3-4
Effects of Sewage Sludge Application on the Heavy Metal Content of Crested Wheatgrass (Agropyron cristatum L. Gaertn) Uluslararası Journal of Environmental Science and Engineering B 3 5
Study on Plant Species Belonging to Fabaceae L Family in Flora of Ağri Mountain Uluslararası Journal of Environmental Science and Engineering 3
Sewage Sludge as Nitrogen Source for Irrigated Silage Sorghum Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 18 3
Yield and Qulity of Forage Corn (Zea mays L) as Influenced by Cultivar and Nitrogen Rate Uluslararası Journal of Agronomy 4 4
The Effects of Different Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Some Silage Sorghum (Sorghum vulgare L) Varieties Grown Under Irrigated Conditions in Van Turkey Ulusal Turk J of Field Crops 7
Değişik Mısır Çeşitlerinde Biçim Zamanlarının Bazı Agronomik Özellikler ile Sindirilebilir Kuru Madde Verimlerine Etkileri Ulusal Hayvancılık Araştırma Dergisi 13 1-2
Değişik Katkılarla Hazırlanan Yaş Şeker Pancarı Posası Silajlarının Kalitesinin Belirlenmesi Ulusal Veteriner Bilimleri Dergisi 21 3-4
Effects of Harvesting Different Sorghum Sudan Grass Varieties as Hay or Silage on Chemical Composition and Digestible Dry Matter Yield Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 4 6
Bazı Tane Sorgum Çeşitlerinin Besin Madde Kompozisyonu ve Sindirilebilir Kuru Madde Veriminin Belirlenmesi Uluslararası TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES 27
Vejetasyon Döneminin Mera Kalitesi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Uluslararası TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES 26
Possibilities of using sewage sludge as nitrogen fertilizer for maize Uluslararası Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 56 2
Effects of increasing Levels of N Fertilization on Yields and Nutrient Content of Different Barley Varieties Grown under Arid Conditions Uluslararası Journal of Animal and Veterinay Advances 5 2
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
FARKLI SULAMA SİSTEMLERİ VE SULAMA SEVİYELERİNİN SİLAJLIK MISIRÜRETİMİNİN (Zea mays L.) VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ Uluslararası UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLERKONGRESİ 11.04.2019
The Determination of Performance of Some Hybrid Corn Varieties Grown in Ceylanpınar Agricultural Enterprise Uluslararası International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) 15.05.2017
Determination of Appropriate Quantity of Sowing Dichondra repens in the Green Field Plant Uluslararası International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) 19.03.2016
The Determination of Yield and Yield Components of Some HungarianVetch (Vicia pannonica CRANTZ.) Lines in Polatlı-Ankara Conditions Uluslararası I.International Agricultural Science Congress 09.04.2018
Tüylü Fiğ (Vicia villosa Roth.) Hat ve Çeşitlerinin Ot Verimleri Üzerine Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Çayrır Mera ve Yem Bitkleri Kongresi 17-19 Haziran 1996, ERZURUM 17.06.1999
Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017
The Effect of Different seed Quantities and Cutting Times on Quality Properties of Kentucy Bluegrass (Poa pratensis L. Geramino) Uluslararası 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCESIN NATURAL AND APPLIED SCIENCES 18.04.2017
Plant height of effective root dept performance of cool climate grass species Uluslararası I. International Agriculturas Science Congress 09.05.2018
Iğdır’da Silajlık Mısır Tarımı Ulusal 11. Tarla Bitkileri Kongresi 07.10.2015
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI AT DİŞİ MISIRÇEŞİTLERİNİN VERİM PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ Uluslararası I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
FARKLI TOHUM MİKTARLARI VE BİÇİM ZAMANLARININ İNGİLİZ ÇİMİNİN(Lolium perenne L. Var. OVATİON) ÇİM PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Uluslararası 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
Compositons and Feeding Values of Silage Corn (Zea mays L.) varieties Grown as the Second Crop Uluslararası VIII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina 05.10.2017
Farklı azot dozlarının Arı otu (Phacelia tanacetifolia Bentham )’xxnun verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisi üzerine bir araştırma Uluslararası I. International Iğdır Congres on Multidiscplinary Studies 06.11.2018
Van Kıraç Koşullarına Adapte Olabilecek Burçak (Vicia ervilia L. Willd.) Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem bitkileri Kongresi 17.06.1996
Turfgrass Quality and Leaf Texture Performance in Cool ClimaticGrass Species Uluslararası I. Internationa Agricultural Science Congress 09.05.2018
The Influnce of Different Sowing Methods of Sainfoin, SmoothBromegrass and Wheatgrass Mixtures on Yield Traits and QualityCharacteristics Uluslararası I. International Agricultrural Science Congres 09.05.2018
The Covering Ratio and Green Yield Performances of Turf Grass Species Uluslararası 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2019
Effects of Nitrogen Doses on Yield, Seed Yield and Nutrient Content of Feeding Oats (Avena fatua L. var. SAIA) under the Irrigated Conditions Uluslararası I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Effect of Nitrogen Fertilization on Herbage Yield and Some Plant Characteristics of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Uluslararası International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) 19.03.2016
Agronomic Performances and Nutritional Values of Four Hairy Vetch (Vicia villosa Roth L.) Varieties Grown in Different Locations Uluslararası VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
The Yield and Some Nutritional Components of Four Hairy Vetch (Vicia villosa Roth L.) Varieties Uluslararası VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop Uluslararası VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition Uluslararası VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
Ağır ve Nispeten Hafif Otlatılan Bir Meranın Bitki Örtüleri İle Kuru Ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Çayır ve Mer aların Korunma ve Kullanımı Ulusal Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi 09.01.1995
Effects of Deficit Irrigation on Yield and Yield Components of Grain Corn ( Zea mais L . ) Uluslararası VII International Scientific Agriculture Symposium ”Agrosym 2016” 06.10.2016
Iğdır İlinin Tarımsal Yapısına Genel Bir Bakış ve Yem Bitkilerinin Durumu Ulusal Türkiye 10. Tarla bitkileri Kongresi 10.09.2013
Iğdır’da Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verimlerinin Belirlenmesi Ulusal 11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015, Çanakkale) 07.09.2015
Kışlık Arpa Tarımında Arıtma Çamuru Kullanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma Ulusal SEMPOZYUM 25.04.2001
Mera Yasası Uygulanması ve Van İli Örneği Ulusal III. GAP ve Sanayi Kongresi, TMMOP Makine Mühendisleri Odası 18.10.2003
Seracılık Bölümü Öğrencilerinin Eğitimi Üzerine Bir Araştırma Ulusal XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2014
The Comparison of Sowing Methods on Dichondra repens in Igdir Conditions (Turkey). Uluslararası VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016
The Effects of Different Seed Quantities on Turfgrass Performance of Rye Grass (Lolium perenne L. var. Ovation) Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017
Van Doğal Meralarında Bulunan Bazı Önemli Baklagil (Fabaceae) Taksonları ve Bunların Botanik Özellikleri Ulusal XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 21.04.2004
Van Kıraç Şartlarında Adi Mürdümük ( Lathyrus sativus L.) Hatlarının Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi 17.06.1996
Van Kıraç Şartlarında Bazı Fiğ (Vicia sp) Türlerinin Kışlık Olarak Yetiştirme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Uluslararası Hayvancılık ’99 Kongresi 21.09.1999
Van Kıraç Şartlarında Bazı Önemli Yonca Varyetelerinin Adaptasyonu ve Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem bitkileri Kongresi 17.06.1996
Van Kıraç Şartlarında Kışlık Olarak Ekilen Bazı Tek Yıllık Baklagil Arpa Karışımlarının Farklı Biçim Zamanlarında Verim ve Botanik Kompozisyonlarının Tespiti Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Van Koşullarında Bazı Silaj Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Verim Üzerine Olan Etkileri Uluslararası Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi 04.09.2000
Van Koşullarında Yetiştirilen Bazı Adi Mürdümük ve Nohut Mürdümüğü (Lathyrus sativus L.) ve (Lathyrus ciceria L .) Hatlarının Tohum Verimleri Üzerine Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Van Sulu ve Kuru Koşullarında Korunganın Ot ve Tohum Verimi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Effects of Different Irrigations Systems and Irrigation Regimes on Yields of Silage Corn Production (Zea mays L.) Uluslararası International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) 15.04.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2019 Ağrı Dağında Bulunan Bazı Astragalus Türlerinin Tespiti ve Bu Türlere Ait Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Hasan PARLAK Yüksek Lisans Tamamlandı
Iğdır ekolojik koşullarında farklı bitki sıklığı ve azot dozlarının Silajlık sorgum x Sudan otu melezi (Sorgum bicolor x Sorgum sudanense Mtapf.) bitkisinin verim ve verim komponentlerine etkileri Mutluhan ÇALLAR Yüksek Lisans Devam Ediyor
2013 Farklı azot dozlarının arı otu (Phacelia tanacetifolia Bentham)'nda verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisi VEYSİ DAĞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Güneydoğu Anadolu bölgesinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bazı at dişi mısır çeşitlerinin verim performansının belirlenmesi ALİ KOÇ Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Ağrı Dağı'nda bulunan bazı Astragalus L. taksonlarının tespiti ve bu taksonlara ait besin madde içeriklerinin belirlenmesi HASAN PARLAK Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 Tarla Deneme Teknikleri Lisans
2018-2019 Tarla Deneme Teknikleri Yüksek Lisans
2018-2019 Mesleki Yabancı Dil 1 Lisans
2018-2019 Mera Tesisi ve Yönetimi Yüksek Lisans
2018-2019 Genel Botanik Lisans
2017-2018 Tarla Deneme Teknikleri Yüksek Lisans
2017-2018 Botanik Lisans
2017-2018 Mesleki Yabancı Dil I Lisans
2016-2017 Tarla Tarımı Lisans
2016-2017 Tarla Bitkileri Lisans
2016-2017 Tarla Bitkilerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları Lisans
2015-2016 Tarımsal Ekoloji Lisans
2016-2017 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi Lisans
2016-2017 İyi Tarım Uygulamaları Lisans
2016-2017 Yemeklik Tane Baklagiller Lisans
2016-2017 Mesleki Yabancı Dil -2 Lisans
2016-2017 Tarımsal Ekoloji Lisans
2015-2016 Organik Tarım Lisans
2015-2016 Tarla Bitkilerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulalaları Lisans
2015-2016 Yem Bitkileri Muhaza ve Depolama Lisans
2015-2016 Tarla Tarımı Lisans
2016-2017 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Lisans
2017-2018 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Lisans
2015-2016 İyi Tarım Uygulamaları Lisans
2015-2016 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi Lisans
2015-2016 Tarla Deneme Teknikleri Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Vejetasyon Döneminin Mera Kalitesi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Halkı Süs Bitkileri Yetiştiriyor SODES Sera Kurma Tekniği Eğitmen Yürütücü Özel Kuruluşlar
Van Doğal Meralarında Bulunan Bazı Önemli Baklagil Fabaceae Taksonları ve Bunların Botanik Özellikleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Koşullarında Bazı Sorgum ve Mısır Çeşitlerinin Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma 2000 ZF 005 Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Yöresinde Tane Sorgum Silaj Sorgum ve Silajlık Mısır Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma. TÜBİTAK Projesi TARP 2133 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Suni Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Yem Bitkilerinin Farklı Oranlardaki Karışımlarında Ot ve Sindirilebilir Kuru Madde Verimleri 2008 MYO B102 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kentsel Arıtma Çamurunun Adi otlak ayrığı Agropyron cristatum L Gaertn ın Ot ve Tohum Verimi ile Bitki ve Toprağın Ağır Metal Birikimi Üzerine Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Şartlarında Bazı Yem Bitkileri Karışımlarının Değişik Ekim Şekillerindeki Kuru Ot Verimi, Botanik Kompozisyon ve Bazı Verim Unsurlarına Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Yöresi Doğal Çayırlarında Gübrelemenin Kuru Ot ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2014 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017
2013 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015
2008 Bilim Dalı Başkanı ERCİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012
2015 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü AĞRI DAĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKLEZİ