E-posta Telefon
- | 4683
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fk. Tarih Öğr.

 • Y

  Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enst. Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

 • D

  Doktora

  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enst. Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

Osmanlı Köy ve Mahalle İdarelerinde Yeni Bir Dönem: İhtiyar Meclislerinin Teşekkülü, History Studies International Journal of History, Volume 6, Issue 3, April 2014.

Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren Kayıtların Tahlili, Gazi Akademik Bakış, Cilt 8, Sayı 15, Kış 2014.
Osmanlı Döneminde İstanbul’da Vilayet İdaresinin Teşekkülü, SUTAD, Sayı 37, Bahar 2015.
Osmanlı Devleti'nin Gayrimüslim Tebaaya Yaklaşımında Dönemsel Değişimler, Journal of History and Future, Volume 3, Issue 3,  2017.
Varlık ve Meşruiyet Kaynağı Olarak Din ve İnancın Devlet ve Toplum İçindeki Yeri: Osmanlı Devleti Örneği, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 13, 2018.
Öğretmenlerin Tarih Bilgi ve Bilinç Düzeylerinin Tespiti, (üç yazarlı) Mavi Atlas, Cilt 6, Sayı 2, 2018.
Emperyalizm, Propaganda ve Basın İlişkisi: II. Abdülhamid Döneminden Örnekler, IJOSES, Cilt 5, Sayı 10, 2018.
Being Student in a Foreing Country: Adaptation Problems and Solution Strategies (iki yazarlı), Suje, 9/2, 2019.

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Ana Kaynakları: Buyruldu ve İlmühaber Defterlerinin Tahlili, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 33, Sayı 56, Eylül 2014.
Tanzimat Dönemi Osmanlı İdari Yapılanmasında Şehir Yönetimi, Şehir ve Düşünce Dergisi, sayı 5, 2014.
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyal Hizmet Unsurları, Türkiye Günlüğü, Sayı 120, Güz 2014.
Osmanlı Şehrinin Maddi ve Manevi Dokusu, Şehir ve Düşünce Dergisi, sayı 7, 2015.
Osmanlı’dan Cumhuriyete Şehir ve Köy İdaresi, Türkiye Günlüğü, Sayı 121, Kış 2015.
Osmanlı Döneminde Ritüel Örnekleri, Şehir ve Düşünce Dergisi, sayı 8, 2016.
Sular Diyarı İmparatorluk Başkenti İstanbul’da Suyun Serüveni, Şehir ve Düşünce Dergisi, sayı 9, 2016. 
(Vaka Takdimi), Osmanlı Belgelerinde Iğdır, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 11, 2018.
Enerji Kaynaklarının Osmanlı Dünyasındaki Tezahürleri, Şehir ve Düşünce Dergisi, Sayı 11, 2018.
(Kitap İncelemesi), Zenginlikten İflasa Mustafa Reşid Paşa'nın Sarrafı Cezayirlioğlu Mıgırdiç, Libra Kitap, OSMED, Sayı 8, 2019. 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

Tanzimat Döneminde Tekirdağ’ın İdari Yapısı, Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu, 26-27 Mart 2015, Tekirdağ (Yayım 2016).
Tanzimat Dönemindeki İdari Düzenlemelerin Kocaeli’ye Yansımaları, Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, 3-5 Nisan 2015, Kocaeli (Yayım 2016).
Osmanlı Döneminde Çocukları Korumaya ve Eğitmeye Yönelik Çalışmalar, Uluslararası Canik Şehir ve Çocuk Sempozyumu, Mayıs 2015, Samsun (Yayım 2016).

Osmanlı’nın Din ve Vicdan Hürriyeti Bağlamında Ermenilere Tanıdığı Haklar, Kadim Dostluğun Yüzyıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, 08-11 Nisan 2015, Antalya (Özet kitabı, 2015).

Historical Personalities Related to Iğdır Region, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 9-11 Ekim 2017, Iğdır, (Özet kitabı 2017).

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Muhtarlığın Tarihi, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Muhtarlığın Tarihi, Bugünü, Geleceği Sempozyumu, 7 Şubat 2015, İstanbul.

Digitization Process of The Ottoman Archives, 14. Uluslararası Kütüphane Konsorsiyum Sistemleri Teknoloji ve İnovasyon Kongresi, İstanbul Üniversitesi ve ARLICON Ortaklığı, 25-26 Haziran 2015, İstanbul.

 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

Geçmiş Perspektifiyle Geleceğin Şehrinde Sosyal Güvenliği Sağlamak, Geleceğin Şehri Sempozyumu, 24-25 Aralık 2014, İstanbul 2014.

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

 

Osmanlı Devleti’nde Kaymakamlık (1842-1871), Kitabevi, İstanbul 2014.
Osmanlı Döneminde Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi (1829-1871), Kitabevi, İstanbul 2014.
Osmanlı’nın Askeri Gücü (İngilizce kitap çevirisi: David Urquhart “The Military Stength of Turkey"), Kitabevi, İstanbul 2014.
Osmanlı Devleti’nde Belediye İdaresinin Esasları, Kitabevi, İstanbul 2015.
Osmanlı Döneminde Vilâyet İdaresinin Esasları, Kitabevi, İstanbul 2015.
Masonluğun Kanunları (iki yazarlı), Yason Yayıncılık, Ankara 2015.
Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası, (Editör), Hiper Yayın, İstanbul 2017
Osmanlı Belgelerinde Iğdır, (Proje yürütücüsü), Yedi Kalem, Aralık 2017.

 


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 

Osmanlı Belgelerinde Diyarbakır, (kolektif), Diyarbakır Valiliği Kültür Sanat Yayınları, Diyarbakır 2011.

Osmanlı Belgelerinde Bilecik, (kolektif), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yayınları, Bilecik 2012.

Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri, Cilt I-II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul 2012 (İngilizce bölüm tercümesi).

Denizli’nin Seyyahları, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli 2013, (İngilizce bölüm tercümesi).

Osmanlı Belgelerinde Azerbaycan, (kolektif), TDBB, 2015.
Osmanlı Belgelerinde Ankara, Belediye ve İmar Faaliyetleri, (kolektif), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara 2016.
Osmanlı Belgelerinde Ankara, Vakıf İdaresi, (kolektif), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara 2016.
Osmanlı Belgelerinde Ankara, Tarım ve Ticaret, (kolektif), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara 2016.
Osmanlı’dan Günümüze İnsani Diplomasi Cihan-Penah, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul 2016 (İngilizce bölüm tercümesi).

 

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 

Osmanlı Tarihi, Osmanlı Teşkilat Tarihi, Osmanlı Sosyo-İktisat Tarihi 
Türk Hukuk Tarihi, Yakınçağ Avrupa Tarihi 
Osmanlı Paleografyası, Diplomatikası

 

Osmanlı Belgelerinde Iğdır, (Proje yürütücüsü), Iğdır Üniversitesi BAP Birimi, Aralık 2017

 

Anabilim Dalı Başkanı