E-posta Telefon
90-476-223 0010/4689 | 4689
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/FELSEFE PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2017
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM FELSEFESİ (DR)/

  Tez Adı: Fârâbî’xxde mantığın dili ve dilin mantığı üzerine bir anlam arayışı
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM FELSEFESİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İbn Sina ile Kierkegaard’xxın ölüm anlayışının karşılaştırması
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Fârâbî ile İhvân-ı Safâ’nın Siyaset ve Toplum TeorilerininBuluşma Noktaları Ulusal EKEV AKADEMİ DERGİSİ 81
İbn Rüşd’de Siyaset ve Ahlak İlişkisi Uluslararası IĞDIR SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 15
Fârâbi Düşüncesinde Bir Erdem Olarak Adâlet Uluslararası IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER DERGİSİ 16
Fârâbî Düşüncesinde Dilin Mantığı Ulusal IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 11
Celâleddin Devvânî’de Ruhsal Tıp Uluslararası Beytulhikme Felsefe Dergisi 9 4
MUSA İBN MEYMÛN’xxUN DÜŞÜNCESİNDE İNSAN ve TANRI İLİŞKİSİ Ulusal Çukurova İlahiyat Fakültesi Dergisiv 19 2
İSLAM FELSEFESİNİN YAPISI Uluslararası FLSF (Felsefe ve Sosyla Bilimler Dergisi) 14 27
İBN RÜŞD’xxÜN SİYASET FELSEFESİNDE MUHAFIZ Ulusal Ekev Akademi Dergisi 76
FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE MANTIĞIN DİLİ VE ANLAMI Uluslararası Journal of International Social Research 11 56
İBN SİNA İLE KERKEGAARD IN ÖLÜM ANLAYISININ KARSILASTIRMASI Uluslararası AKADEMİK BAKIŞ 6 39
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
VAROLUŞSAL BİR PROPBLEM OLARAK KİERKEGAARD IN FELSEFESİNDE ÖLÜMÜN ANLAMI Ulusal III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 15.05.2014
İslam ”Medeniyeti” ve Batı ”Civilisation” Kavramı Üzerine Felsefi Bir Sorgulama Ulusal Uluslararası İslam Ve Yorum III 11.04.2019
THE PARADOXAL STRUCTURE OF DEISM IN THE CONTEXT OF GODHEAD UNDERSTANDING) Ulusal III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞKONGRESİ (3rd INTERNATIONAL CREATION CONGRESS IN THELIGHT OF SCIENCES9 24.10.2019
Düşünce Tarihinde Ölüm Kavramının Felsefeye Konu Olması Ulusal KURTUBA AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER I. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 02.11.2013
NASÎRÜDDÎN TÛSÎ’DE TEMEL ERDEMLER Uluslararası 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu 03.05.2018
NASÎRUDDİN TÛSÎ’NİN AHLAK FELSEFESİNDE KADININ YERİ Uluslararası ULUSLARARASI İSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYI 09.06.2018
Nurettin Topçu Düşüncesinde İnsan Tasavvuru Uluslararası 2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU “İslam Düşüncesinde İnsan” 28.09.2018
The Evaluation of the Relation of Culture and Religion in terms of Philosopy of Culture in Iğdır Uluslararası II İNTERNATIONAL IGDIR SYMPOIUM 09.10.2017
FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE DİLİN KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE İLE OLAN İLİŞKİS Uluslararası ULUSLARARASI DİN VE DİL SEMPOZYUMU 30.11.2018
Farâbî’de Mantığın Gerekliliği ÜzerineBir Değerlendirme Ulusal IV türkiye lisansüstü çalışmalar kongresi 14.05.2015
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ÖLÜMÜN FELSEFEYE KONU OLMASI Uluslararası Uluslararası DinBilimleri Çalıştayı30 Aralık 201 30.01.2017
İbn Rüşd Düşüncesinde Zaman Problemi Uluslararası Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu 08.10.2015
IĞDIR’DA DİN VE KÜLTÜR İLİŞKİSİNİN KÜLTÜR FELSEFESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMES(The Evaluation of the Relation of Culture and Religion in terms of Philosopy ofCulture in Iğdır)( Uluslararası II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
Modernleşme İlerleme ve Kazanımlarına Eleştirel Bir Bakış Ulusal VIII. Türkiye Felsefe Öğrencileri Kongresi Programı 07.05.2008
DÜŞÜNCE TARİHİNDE ÖLÜM KAVRAMININ FELSEFEYE KONU OLMASI Ulusal Kurtuba Akademi Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Sempozyum 02.11.2013
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİNİNZİHİN PROBLEMLERİ GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİNİN CİNSİYET VE KİMLİK ALGISININ AHLAK FELSEFESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Bölüm(ler)
2019 İSLÂM BİLİM TA RİHİ VE FELSEFESİ MÜTEAHHİRÛN DÖNEM İSLAM MEDENİYETİNDE BİR BİLİM MERKEZİ OLARAK OSMANLI MEDRESELERİ Bölüm(ler)
2018 FELSEFEYE GİRİŞ: SİSTEMATİK DÜŞÜNCENİN KODLARI VARLIK FELSEFESİ Bölüm(ler)
2018 İBN-İ SİNA İLE SOREN KİERKEGAARDIN ÖLÜM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Ahmet Yesevi’de Temel Erdemler Selvihan Karaoğlan Yüksek Lisans Devam Ediyor
Şihabüddin es-Sühreverdi ’nin Bilgi Anlayışı Ahmet AÇIL Yüksek Lisans Devam Ediyor
Gazzali ile Kerkegaard’da İman ve Akıl İlişkisi Sinan GÖNDOĞDU Yüksek Lisans Devam Ediyor
2018 S. Aziz Augustinus'un teoloji anlayışı ŞEFİKA KIZILTAŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Jean Jacques Rousseau felsefesinde adalet, özgürlük ve eşitlik anlayışı MEHMET ŞAVLUK Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Thomas Hobbes'a göre özgürlük ve birey kavramı YASİN TEMİZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Gazali ile Soren Kierkegaard'da iman ve akıl ilişkisi SİNAN GÜNDOĞDU Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 İbn Rüşd'ün Platon'un devlet düşüncesini yorumlayış tarzı FUNDA TUĞBA KARADUMAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 NURETTİN TOPÇU VE KİERKEGAARD FELSEFELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. HAYRİYE KARADOĞAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ ÇALIŞMALARI Yüksek Lisans
2019-2020 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Lisans
2019-2020 AHLAK FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 AHLAK FELSEFESİ Yüksek Lisans
2017-2018 FELSEFE TARİHİ - I Yüksek Lisans
2017-2018 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ - II Lisans
2017-2018 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ Lisans
2018-2019 FELSEFE TARİHİ I Yüksek Lisans
2018-2019 DİN PSİKOLOJİSİ Lisans
2018-2019 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Lisans
2018-2019 DİN FELSEFESİ II Lisans
2018-2019 FELSEFE TARİHİ Yüksek Lisans
2018-2019 Çağdaş İslam Felsefesi Çalışmaları Yüksek Lisans
2018-2019 İslam Felsefesi Yüksek Lisans
2018-2019 AHLAK FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 DİN FELSEFESİ I Lisans
2018-2019 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ Lisans
2017-2018 Felsefe Tarihi Yüksek Lisans
2017-2018 İslam Felsefesi Yüksek Lisans
2017-2018 Ahlak Felsefesi Yüksek Lisans
2017-2018 Din Felsefesi I Lisans
2017-2018 İslam Felsefesi Tarihi I Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Günümüz Gençliğinin Zihin Problemi Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Rektör Danışmanı İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2017 Dekan Yardımcısı İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2017 Bölüm Başkanı İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2020
2017 Anabilim Dalı Başkanı İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2020