E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5031
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Nahçivan Devlet Universitesi İktisat

 • Y

  Yüksek Lisans

  Nahçivan Devlet Universitesi İktisat

 • D

  Doktora

  Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü İktisat Teorisi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. The importance of the indirect taxes for market economic system in Azerbaijan Republic. The International Technical-Economic Journal. № 3 Мoskva, 2009 p. 14-19. Tarandığı indeksler:-Russian index of scientific citing..Роль косвенных в рыночной экономической системе Азербайджанской Республики. Министeрсвo Сeльскoгo Xoзяйствa Рoссийскoй Фeдeрaции Дeпaртaмeнт Нaучнo – Тexнoлoгичeскoй Пoлитики и Oбрaзoвaния. Мeждунaрoдный нaучный журнaл, № 3 Мoсквa, 2009 стр. 14-19

2. Tax redistribution and tax efficiency increasing in Azerbaijan Republic. The International Technical-Economic Journal. № 1 Мoskva, 2011 p. 45-48. Перераспределение налогов в Азербайджанской Республики. Министeрсвo Сeльскoгo Xoзяйствa Рoссийскoй Фeдeрaции Дeпaртaмeнт Нaучнo – Тexнoлoгичeскoй Пoлитики и Oбрaзoвaния Мeждунaрoдный Нaучный Журнaл, № 1 Мoсквa, 2011 стр. 45-48

3. “Türkiye Cumhuriyeti’nin Bölgesel Sosyal-İktisadi Kalkınma Programlarının Vergi Mekanizması”, Journal of Economy and Entrepreneurship, Volume 9, 2015, 122-128. (Tarandığı İndeksler: Agris (profile articles in English), Russian index of scientific citing).

4. THE FACTORS DETERMING EXTENT OF THE DEMAND FOR INVESTMENT. Vol.2, No.1, 2017 of the journal Advanced Mathematical Models and Applications ISSN 2519-4445 pp 20-27 http://jomardpublishing.com/journals.aspx?lang=en&id=2&menu=8&info=Advanced%20Mathematical%20Models%20&%20Applications.

5. "The development of e-payment systems in Azerbaijan and the current state of application of e-payment instruments" Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. january 2017, Volume 7, Issue 1A. Pages 1-278. Analitika RODIS Publishing House Noginsk Moskow.  p205-216

6. Rusyada personel ücret ödemelerinin hesaplanmasının denetimi: düzenleyici çerçeve ve gerçekleştirme metodolojisi. Uluslaratası sosyal araştırmalar dergisi, Cilt: 11 Sayı: 55 Şubat 2018. S.747-7

7. Rus Kamu Kuruluşlarının İç Finansal Kontrol Ve İç Denetim Mekanizmasının İncelenmesi. International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL Open Access Refereed E-Journal & Refereed & Indexed SMARTjournal (ISSN:2630-631X) 2019 Vol:5, Issue: 19 http://www.smartofjournal.com/Makaleler/544330358_15_5.19_ID270_Akg%C3%BCn%20vd_874-883.pdf

8.  RUS BÜTÇE KURULUŞLARININ MUHASEBE SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL SSSjournal (ISSN:2587-1587)Vol:5, Issue:35 2019 http://www.sssjournal.com/Makaleler/571892803_01_5-35.ID1433_Akg%C3%BCnvd._2470-2476.pdf ....http://www.sssjournal.com/Anasayfa.aspx

http://www.sssjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1433

9. Azerbaycan Cumhuryetinin bölgesel kalkınma politikaları. Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences. ISSN Number2630-6417: Doı Pferix No-10.31589: Journal Nature- International, Refereed, Indexed: Volume-5: Issue-18. 2019


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Yeni ekonomik ortamda bütçe gelirlerinin başlıca kaynağı gibi vergi sisteminin formalaşdırılmasının teorik metodolojik meseleleri. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü haberleri, soyal ve beşeri bilimler serisi, № 1 Nahçıvan, " 2008 s. 277 -283

2.  Azerbaycan Cumhuriyyetinde bağımsızlık yıllarında milli gelirin üretim hacmi ile emek verimliliği ve istihdam arasında bağlantının analizi". Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Soyal ve beşeri bilimler serisi, № 3 Nahçıvan, "Tusi" 2008, s.279 -284

3. Pazar ekonomisi ortamında milli gelirin tekrar dağılımının ekonomik mazmunu. . Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Ekonomi Enistitusu, Milli Ekonomininin problemleri (makaleler toplamu) № 1 Bakü, Bilim, 2008 s. 109 -115.

4. Pazar ekonomik sistemde milli gelirin yeniden dağılımı aracı olarak dolaylı vergilerin karakteristik özellikleri. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Nahçıvan Devlet Üniversitesi Bilimsel eserleri Tarih ve sosyal Bilimler Serisi № 5 (25) Nahçıvan, NSU, "Qeyret" -2008 s. 179 -184

5. Milli gelirin yeniden dağılımı sürecinde vergilerin hane halkı gelirlerinin oluşumuna etkisi. Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Tarım Bilim Merkezi, Azerbaycan Bilimsel Araştırma Tarım Ekonomisi ve Organizasyonu Enstitüsü, Bilimsel eserleri № 3 2008, Bakü 145 -151

6. Pazar ekonomik sisteminde milli gelirin fonksiyonel dağılımında emek gelirlerinin hacmini belirleyen faktörler. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinin Haberleri, Ekonomi Bilimleri Serisi, 2008 № 4 s.247 -252

7. Modern koşullarda işsizlik sorununun bazı konularına ilişkin. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Soyal ve beşeri bilimler serisi, № 3 Nahçıvan, "Tusi" 2009, s.280 -287

8.  Azerbaycan Cumhuriyyetinde bağımsızlık yıllarında Milli gelirin dağılımında üretim faktörleri üzere fonksiyonel gelirlerin oluşumu. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü Bilimsel eserleri, III Baskı, Bakü 2009, s.56-61

9. Gelirlerin dağılımı ile bağli fiziokrat, klasik ve neoklassik konsepsiyalar. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Sosyal ve beşeri bilimler serisi, № 3 Nahçıvan, "Tusi" 2010, s.299 -304

10. Milli gelirin dağılım yapısının geliştirilmesinde yatırım faaliyetinin rolü. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü Bilimsel eserleri, III Baskı, bakı 2010 s.135-140

11.  Ekonomik teoride milli gelirlerin dağıtımı ile ilgili modern konsepsiyalar. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Sosyal ve beşeri bilimler serisi, № 1 Nahçıvan, "Tusi" 2011, s.266 -271

12.  Azerbaycan  Cumhuriyyetinde Natural Transfertlər. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Sosyal ve beşeri bilimler serisi, № 1 Nahçıvan, "Tusi" 2012, s.266 -271

13. Azerbaycan Cumhuriyyetinde Sosyal transferlerin etkinliğini yükseltilmesi yönleri. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Sosyal bilimler serisi, № 3 Nahçıvan, "Tusi" 2012, s.249 -253.

14.  Azerbaycan Cumhuriyyetinde Sosyal transferlerin etkinliğini yükseltilmesi yönleri. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Sosyal bilimler serisi, № 3 Nahçıvan, "Tusi" 2012, s.249 -253.

15.  Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde sanayinin gelişim özellikleri. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Nahçıvan Devlet Üniversitesi Bilimsel eserleri Sosyal Bilimler Serisi № 2 (47) Nahçıvan, NDU, "Qeyret" -2012 s. 270 -275

16. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin dış ticareti. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Sosyal ve beşeri bilimler serisi, № 1 Nahçıvan, "Tusi" 2012, s.249 -253

17.  Haydar Aliyev Azerbaycan'da piyasa ekonomisinin oluşunun mimarıdır. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Nahçıvan Bölümü Haberleri, Ümumimilli Lider Haydar Ali Rıza oğlu Aliyev'in aziz anısına ittihaf özel sürüm. Nahçıvan, "Tusi" 2012, s.249 -253

18. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde sanayi üretiminin ekonomik rasionelliyi Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Nahçıvan, Tusi, 2013. Sosyal ve beşeri bilimler serisi cilt 9, sayı 3, s 271-277

19. Tarım ekonomisinin bazı konularına ilişkin. Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Gençlerin Entelektüel Gelişim Merkezi, Azerbaycan Genç bilim adamları, doktora ve Yüksek Lisans Cemiyeti, Genç Bilim adamlarının Eserleri, N 7, Bakü 2013, s 251-255

20. Vergilerin Gelir Dağılımı Temelinde Verimliliği. Siirt universitesi İktisadi Yenilik Dergisi Cilt: 3, Sayı: 2, Ocak 2016 s27-45

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

bildiriler:

1. Nahçıvan bugün: Reformlar ve Perspektifler (5-6 Ekim 2007 yılında) yapılan uluslararası simfozium. Baku 2007

2. The economic relation between the consumption expenditures and the national income growth in the market economic system of Azerbaijan. The Observatory on Caucasus is a Project launched in November 2007 by CIRPET, the Research Centre on Emerging and Transition Countries of the University of Turin (Italy).http://www.oc.unito.it/en/index.html

3.  Gıda tehlikesizlğnin sağlanılmasında dolaylı vergilerin kullanılması. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü "Gıda tehlikesisizliğinin sağlanmasının sosyal ekonomik sorunları" konulu uluslararası bilimsel pratik konferans malzeme ve tezleri Bakü-2011, s. 299-300

 4. Nahçivan özerk cumhuriyyetinde ipekçiliğin kalkınma dinamikası. Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Tarım Bilim Merkezi, Azerbaycan Bilimsel Araştırma Tarım Ekonomisi ve Organizasyonu Enstitüsü'nün 60 yıldönümü ile ilgili uluslararası bilimsel konferansının malzemeleri. S. 145 -146. Bakü-2012

5.  Nahçivan özerk cumhuriyyeti ekonomisinin verimliliği. Genc araştırmaçıların I. Uluslararası bilimsel konferansı 25-26 nisan 2013 Bakü, Kafkaz Universitesi s.44-45

6. Türkiye Cumhuriyetinde girişimcilerin innovasiyon faaliyyetinin taşfikinde vergi uygulamalari 28 Kasim 2014. Nahçivan Özerk Cumhuriyyetinin ekonomisinde innovasion faaliyyetin gelişim özellikleri adlı konferans. Nahçivan 2015 92 sayfalık s 59-62

7 “Yatırım harcamalarının verimliliğinin yükseltilmesi. 22. Kasım 2014 de Azerbaycan Koparasıya Universitesinin tasisinin 50-ci yılı dolayısıyla Bakü şehrinde yapılan “Regional economic polices and the development of cooperative relations” isimli uluslararası konferans .2015 Bakü s. 564-567 sayfasında basılmıştır

8. Kazakistan’ın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişi ve Bu Süreçte Yaşanan Sorunlar13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. Bakü 28-29 ekim 2015 Bakü/ Azerbaycan-Azerbaycan Devlet İktisat Universitesi ev sahipliinde düzenlenen 13. türk dünyası sosial bilimler kongresi

9.  Haydar Aliyevin Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin kalkınmasında rolü. Haydar Aliyev ve modernleşen NahçivanEkonomisi. 29 nisan 2016 s.s.37-43.

10.  HOPOĞLU, S. İslam ekonomisi ve tüketici kredileri. Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İSEFE 17. TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI, 29 Nisan 2017 / İstanbul – Türkiye Editörler: Seyfettin ERDOĞAN, Durmuş Çağrı YILDIRIM, Ayfer GEDİKLİ, Editör Yardımcıları Hande Çalışkan, Uğur Mirasedoğlu s. 205-217.

11. Rusya Federasyonu‟nda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinde İç Denetġm, II Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 09-13 Mayıs 2018, Mardin, Türkiye, (Özet Kitabı) s. 319-320.

12. Verginin fonksiyonları: İndikativlik fonksiyonu, II Uluslararası Ekonomi Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, İSEPA 18, 10-13 Ekim Dicle Üniversitesi Kongre ve Sergi Merkezi, Diyarbakır.

13. Türkiye Ekonomisinde Diversifikasyon Katsayısı, Iğdır Birinci Uluslar Arası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. UMTEB 6-7 Kasım Iğdır Universitesi.

14. Türkiye ve Azerbaycan Devletlerinde bölgesel Kalkınma Politikalarının Karşılaştırmalı bir analizi. V EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES, proseding book. S.149-152


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Kurumlar vergisinin verimliliğinin yükseltilmesinin bazı konularına ilişkin. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı doktorantların ve genç araştırmacıların IV cumhuriyet konferansının malzemeleri s.13-14, Bakü 2011. 

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

-


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Rusya Federasyonu‟Nda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinde İç Denetġm , -2018

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Bölüm Başkan Yardımçısı