Email Phone
90-476-223 0010/4689 | 4689
Academic Links Social Links
 • B

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Bachelor Degree

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/FELSEFE PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2017
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM FELSEFESİ (DR)/

  Tez Adı: Fârâbî’xxde mantığın dili ve dilin mantığı üzerine bir anlam arayışı
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM FELSEFESİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İbn Sina ile Kierkegaard’xxın ölüm anlayışının karşılaştırması
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Fârâbî ile İhvân-ı Safâ’nın Siyaset ve Toplum TeorilerininBuluşma Noktaları National EKEV AKADEMİ DERGİSİ 81
İbn Rüşd’de Siyaset ve Ahlak İlişkisi International IĞDIR SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 15
Fârâbi Düşüncesinde Bir Erdem Olarak Adâlet International IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER DERGİSİ 16
Fârâbî Düşüncesinde Dilin Mantığı National IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 11
Celâleddin Devvânî’de Ruhsal Tıp International Beytulhikme Felsefe Dergisi 9 4
MUSA İBN MEYMÛN’xxUN DÜŞÜNCESİNDE İNSAN ve TANRI İLİŞKİSİ National Çukurova İlahiyat Fakültesi Dergisiv 19 2
İSLAM FELSEFESİNİN YAPISI International FLSF (Felsefe ve Sosyla Bilimler Dergisi) 14 27
İBN RÜŞD’xxÜN SİYASET FELSEFESİNDE MUHAFIZ National Ekev Akademi Dergisi 76
FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE MANTIĞIN DİLİ VE ANLAMI International Journal of International Social Research 11 56
İBN SİNA İLE KERKEGAARD IN ÖLÜM ANLAYISININ KARSILASTIRMASI International AKADEMİK BAKIŞ 6 39
Paper Title Scope: Event Name: Year:
VAROLUŞSAL BİR PROPBLEM OLARAK KİERKEGAARD IN FELSEFESİNDE ÖLÜMÜN ANLAMI National III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 15.05.2014
İslam ”Medeniyeti” ve Batı ”Civilisation” Kavramı Üzerine Felsefi Bir Sorgulama National Uluslararası İslam Ve Yorum III 11.04.2019
THE PARADOXAL STRUCTURE OF DEISM IN THE CONTEXT OF GODHEAD UNDERSTANDING) National III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞKONGRESİ (3rd INTERNATIONAL CREATION CONGRESS IN THELIGHT OF SCIENCES9 24.10.2019
Düşünce Tarihinde Ölüm Kavramının Felsefeye Konu Olması National KURTUBA AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER I. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 02.11.2013
NASÎRÜDDÎN TÛSÎ’DE TEMEL ERDEMLER International 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu 03.05.2018
NASÎRUDDİN TÛSÎ’NİN AHLAK FELSEFESİNDE KADININ YERİ International ULUSLARARASI İSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYI 09.06.2018
Nurettin Topçu Düşüncesinde İnsan Tasavvuru International 2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU “İslam Düşüncesinde İnsan” 28.09.2018
The Evaluation of the Relation of Culture and Religion in terms of Philosopy of Culture in Iğdır International II İNTERNATIONAL IGDIR SYMPOIUM 09.10.2017
FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE DİLİN KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE İLE OLAN İLİŞKİS International ULUSLARARASI DİN VE DİL SEMPOZYUMU 30.11.2018
Farâbî’de Mantığın Gerekliliği ÜzerineBir Değerlendirme National IV türkiye lisansüstü çalışmalar kongresi 14.05.2015
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ÖLÜMÜN FELSEFEYE KONU OLMASI International Uluslararası DinBilimleri Çalıştayı30 Aralık 201 30.01.2017
İbn Rüşd Düşüncesinde Zaman Problemi International Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu 08.10.2015
IĞDIR’DA DİN VE KÜLTÜR İLİŞKİSİNİN KÜLTÜR FELSEFESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMES(The Evaluation of the Relation of Culture and Religion in terms of Philosopy ofCulture in Iğdır)( International II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
Modernleşme İlerleme ve Kazanımlarına Eleştirel Bir Bakış National VIII. Türkiye Felsefe Öğrencileri Kongresi Programı 07.05.2008
DÜŞÜNCE TARİHİNDE ÖLÜM KAVRAMININ FELSEFEYE KONU OLMASI National Kurtuba Akademi Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Sempozyum 02.11.2013
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2019 GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİNİNZİHİN PROBLEMLERİ GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİNİN CİNSİYET VE KİMLİK ALGISININ AHLAK FELSEFESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Bölüm(ler)
2019 İSLÂM BİLİM TA RİHİ VE FELSEFESİ MÜTEAHHİRÛN DÖNEM İSLAM MEDENİYETİNDE BİR BİLİM MERKEZİ OLARAK OSMANLI MEDRESELERİ Bölüm(ler)
2018 FELSEFEYE GİRİŞ: SİSTEMATİK DÜŞÜNCENİN KODLARI VARLIK FELSEFESİ Bölüm(ler)
2018 İBN-İ SİNA İLE SOREN KİERKEGAARDIN ÖLÜM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI Tümü
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Ahmet Yesevi’de Temel Erdemler Selvihan Karaoğlan Master Continuing
Şihabüddin es-Sühreverdi ’nin Bilgi Anlayışı Ahmet AÇIL Master Continuing
Gazzali ile Kerkegaard’da İman ve Akıl İlişkisi Sinan GÖNDOĞDU Master Continuing
2018 S. Aziz Augustinus'un teoloji anlayışı ŞEFİKA KIZILTAŞ Master Completed
2018 Jean Jacques Rousseau felsefesinde adalet, özgürlük ve eşitlik anlayışı MEHMET ŞAVLUK Master Completed
2018 Thomas Hobbes'a göre özgürlük ve birey kavramı YASİN TEMİZ Master Completed
2019 Gazali ile Soren Kierkegaard'da iman ve akıl ilişkisi SİNAN GÜNDOĞDU Master Completed
2019 İbn Rüşd'ün Platon'un devlet düşüncesini yorumlayış tarzı FUNDA TUĞBA KARADUMAN Master Completed
2020 NURETTİN TOPÇU VE KİERKEGAARD FELSEFELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. HAYRİYE KARADOĞAN Master Continuing
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ ÇALIŞMALARI Master
2019-2020 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Bachelor Degree
2019-2020 AHLAK FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Master
2017-2018 AHLAK FELSEFESİ Master
2017-2018 FELSEFE TARİHİ - I Master
2017-2018 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ - II Bachelor Degree
2017-2018 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ Bachelor Degree
2018-2019 FELSEFE TARİHİ I Master
2018-2019 DİN PSİKOLOJİSİ Bachelor Degree
2018-2019 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Bachelor Degree
2018-2019 DİN FELSEFESİ II Bachelor Degree
2018-2019 FELSEFE TARİHİ Master
2018-2019 Çağdaş İslam Felsefesi Çalışmaları Master
2018-2019 İslam Felsefesi Master
2018-2019 AHLAK FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Master
2018-2019 DİN FELSEFESİ I Bachelor Degree
2018-2019 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ Bachelor Degree
2017-2018 Felsefe Tarihi Master
2017-2018 İslam Felsefesi Master
2017-2018 Ahlak Felsefesi Master
2017-2018 Din Felsefesi I Bachelor Degree
2017-2018 İslam Felsefesi Tarihi I Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Günümüz Gençliğinin Zihin Problemi Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2017 Rektör Danışmanı Faculty of Theology
2017 Dekan Yardımcısı Faculty of Theology
2017 Bölüm Başkanı Faculty of Theology 2020
2017 Head of Department Faculty of Theology 2020