Email Phone
04762230010 | 4642-3500
Academic Links Social Links
 • B

  Bachelor Degree

  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

 • M

  Master

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • D

  Doctorate

  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Articles Published in International Refereed Journals:

1. “Klasik Türk Edebiyatında Kaside”, TALİD, V, 9, İstanbul 2007, 253-270.

2. “Türk Edebiyatında Aynı Mahlası Kullanmış Olan Şairlerin Karıştırılması Meselesi”, Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları), 34/II, Harvard Aralık 2010, 183-195.

3. “Sâati ve Şikâyetnamesi”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 23, İstanbul 2010, 131-166.

4. “Nazif’in Çift Kahramanlı Aşk Hikayesi Melekşah u Gülru”, Turkish Studies (Klasik Türk Edebiyatında Aşk-Aşık-Maşuk), 5/3, 2010, 612-690 (Sadık Yazar ile birlikte).

5. “Şeyh Gâlib’in Gubârî’ye Naziresi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 8, 1, Mart 2011, 25-41.

6. “John Rylands Kütüphanesi’nde Bulunan Türkçe Yazma Şiir Mecmuaları”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 25, İstanbul 2011, s. 179-198.

7. “Nutkî’nin Aşka Dair Bir Mesnevisi: Kanûn-ı Mahabbet” TDED, XL, 2009/1, 2011, 151-223 (Fatih Tığlı ile birlikte).

8. “About Mahremi’s Poems”, TDED, XLV, İstanbul 2012, 139-168.

9. “Divan Şiirinde ‘Bend Geçmek’, ‘Hurde Geçmek’ ve ‘Kapı Geçmek’ Deyimleri Üzerine”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 31, İstanbul 2014, 175-204.

10. “Şuara Tezkirelerinde Galata Tasvirleri”, TDED, L, İstanbul 2014, s.65-96.

11. “Appeals To The Lover In The Ode With The Form of A Poetic Letter Suleyman The Magnificent Wrote to Hurrem Sultan”, Hikmet, 27, Gostivar/Makedonya Mayıs 2016, 62-79.

12. “Millet Yazma Eser Kütüphanesi AE Mnz. 635 Numaralı Mecmua”, Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları), Yüzüncü Yılında Millet Kütüphanesi ve Kurusucu Ali Emîrî Efendi’ye Armağan, 47/II, Harvard Aralık 2017, 43-65.

13. “İbnülemin’in Divan Neşirleri”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 4, İstanbul 2010, 27-58.

14. “Hocam Prof. Dr. Orhan Bilgin Vasfında”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 11, İstanbul 2014, 55-58.

15. “Mahremî’nin Mohaç Fetihnamesi Örneğinden Hareketle Edebi Metinlerin Tarihi Olayları Anlatımına Dair”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 11, İstanbul 2014, 217-236.

16. “16. Yüzyılda Derlenmiş Bir Şiir Mecmuasında Dört Nevruziye Örneği: Medhî, Sücûdî, Cafer Çelebi ve Lutfî'nin Nevruziyeleri”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 15, İstanbul 2015, 223-262.

 


Articles Published in National Refereed Journals:

"16. Yüzyıl Bilgin ve Şairlerinden Fevri'nin Ahlak-ı Mehmed Paşa Adlı Eseri Üzerine", Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Journal of Old Turkish Literature Researches), c. 2/1, 205-214.

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

1. “Tacizade Cafer Çelebi’nin Nesip Kısmı Av Sahneleri Olan Bir Kasidesi: Sultan II. Beyazıt Methiyesi”, Uluslar Arası Türk Kültüründe Av Sempozyumu, M. Ü. Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 15-16 Kasım 2006, Av ve Avcılık Kitabı (Editörler: Emine Gürsoy Naskali – Hilâl Oytun Altun), Kitabevi, İstanbul 2008, 597-611.

2.  “Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Fuzuli, Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti Adlı Eseri”, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Anısına Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul 27-28 Mayıs 2008, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları: 8, İstanbul 2009, 45-58.

3. “Necati Beğ’in Yayımlanmamış Bir Kasidesi”,  Ölümünün 500. Yılında Şair Necati Beğ Anısına 1. Uluslar Arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit 15-17 Nisan 2009, Kocaeli Belediyesi Kültür Yayınları: 16, İzmit 2009, 281-308.

4. “Yunus Emre’nin Coğrafyası”, X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni Bildirileri, 6-8 Mayıs 2010, Eskişehir 2011, 539-547.

5. “Tarihin Edebiyatı: 15. ve 16. Yüzyıl Kasidelerinde Tarihi Arka Plan”, Kasideye Medhiye (Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler) Uluslararası Sempozyumu, İstanbul Şehir Üniversitesi 27 Nisan 2012, İstanbul 2013; Klasik Yayınları, İstanbul 2013, 380-455.

6. “Mahremi Türkî-i Basit Şairi midir?”, Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, İstanbul Üniversitesi 30 Mayıs – 1 Haziran 2012, TDK Yayınları, Ankara 2017, 323-341.

7. “Contributions of Balkan Countries to Classical Turkish Literature”, 2nd International Balkan Annual Conference, 10-13 October 2012, Tirana/ALBANIA, 2013; Conference Proceeding Book, vol. II, 309-327.

8.  “Tulip Era from the Perspective of a Majmua”, 13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), 1-5 October 2013, Universidad de Alcala, SPAIN.

9. “The Youth and Expectations From Young People in Ikbal”, 100. Anniversary of Urdu Language Education in Turkey, Journey of Urdu Language and Literature in Turkey (From The Perspective of Turkey-South Asian Muslims Relations), Bahawalpur/Pakistan 2015, 61-70.

10. “Ahmedi’nin ‘Seyf ü Kalem’ Kasidesi (=Şehzade Emir Süleyman Methiyesi)”, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS) Tam Metin Kitabı, 26-28 Eylül 2019, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van 2019, 97-104.

11. “Klasik Türk Şiirinin Kurucu Şairlerinin Kasidelerinde Yaratılış Gerçeği”, III. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-26 Ekim 2019, Iğdır 2019, 599-621.


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

1. “İhtifalci Mehmet Ziya Bey ve İstanbul ve Boğaziçi Adlı Eseri”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul 25-26 Mayıs 2009, İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul (Editör: Feridun M. Emecen), Kitabevi 2010, 335-349.

2. “Güneş Kasidesi Bağlamında Ahmet Paşa’nın Lâmiî Çelebi’ye Etkisi”, Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi Sempozyumu, 15-16 Nisan 2011, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2011, s. 202-222.

National & International Books Written:

 1. İhtifalci Mehmed Ziya Bey, İstanbul ve Boğaziçi, (Sadeleştirme ve Notlarla), Karizma AŞ. İstanbul 2004 (E. Doğan, Y. Başkan, İ. Mangaltepe, İ. Karaca ile birlikte)
 2. İhtifalci Mehmed Ziya Bey; Yenikapı Mevlevihanesi, Ataç Yayınları, İstanbul 2005, 261 s. + 16 resim.
 3. Kosova Kitâbeleri, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul 2014, 267 s. (M. Samsakçı’nın editörlüğünde) 
 4. Prizrenli Şem’î, Şem’î Divanı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014, 362 s.
 5. Mecmûa-i Kasâid-i Türkiyye, TDK Yayınları, Ankara 2015, 1200 s. 
 6. Fevri, Ahlâk-ı Mehmed Paşa, Şairin Gözüyle Bir Devlet Adamı Portresi, Gece Akademi Yayınları, Ankara 2019, 200 s. + orijinal metin. 

Chapters in National & International Books:

1. “Klasik Türk Edebiyatında Bağdat”, Tarih ve Tabiat Vakfı (Irak Dosyası), I, İstanbul 2003, 231-252.

2. “Ottoman Social an Cultural Life in the Tulip Age in the Mirror of a Majmua”, Interdisciplinary Humanities Research Conceptual Debates and Critical Reviews (Editor: Eyup Saritas), Untested Ideas Research Center 2014, Chapter 4, 37-52.

3. “Zâtî’nin John Rylands Kütüphanesi 62 numarada kayıtlı Mecmûa’da yer alan kasideleri”, M. Ali Tanyeri’nin Anısına Makaleler (haz. H. Aynur-H. Koncu-F. M. Şen), Ülke Armağan Yayınları, İstanbul 2015, 231-248.

4. “Şehzade Emir Süleyman Çelebi’nin Edebi Muhiti”, Türk Dünyasının Ulu Çınarı Mertol Tulum Kitabı, Sivrihisar Belediyesi Kültür Yayınları-4, İstanbul 2017, 391-448.

5. “Millet Kütüphanesi AE Manzum Koleksiyonunda Bulunan Bazı Türkçe Şiir Mecmuaları”, Doğumunun 60. Yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı Dîvânu Lugâti’t-Turk’ten Senglah’a Türkçe (Yay. Haz: M. Ölmez, T. Çulha, K. Özçetin), Kesit Yayınları, İstanbul 2017, 427-465.

6. “Bugünkü Bulgaristan’ın Osmanlı Kültürüyle Yoğrulan Bazı Şehirleri”, Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan (Edt: Ü. Aslan, H. Taş, Ö. Zülfe), Yayın Evi, Ankara 2018, 483-494.

7. “XIX. Yüzyıl Mutasavvıf,  Âlim ve Şairlerinden Köstendilli Mollazâde Süleyman Şeyhî’nin Yetiştiği Muhit”, Câmî-i Rûm-ili: Köstendilli Süleyman Şeyhî Kitabı (Ed: İsmail Güleç-Ömer Said Güler), Vakıf Araştırmaları Merkezi (VAKAR) Yayınları, İstanbul 2020, 43-56.

Directed Doctoral Dissertations:

1. Zübeyde Yaşar Özer; Cevheretü’l-bidaye ve Dürretü’n-nihaye (Metin-İnceleme-Sözlük), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.


Directed Master Dissertations:

1. Selahattin Erdoğan; Hayali Beğ’in Kasideleri Üzerine Yorumlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

2. Yasemin Karakuş; Seyit Nizamoğlu Mersiyelerini İçeren Bir Şiir Mecmuası: Mecmua-i Kasaid, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

3. Sibel Ay; Millet Kütüphanesi’ndeki AE Mnz 560 Numarada Bulunan Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

5. Gamze Beşenk; Yusufî Şebistân-ı Hayâl (İnceleme-Metin), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015. 

Eski Türk Edebiyatına Giriş - 1 (Birinci Yarıyıl)

Eski Türk Edebiyatına Giriş - 2 (İkinci Yarıyıl)

Eski Türk Edebiyatı - 1 (Üçüncü Yarıyıl)

Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri (Üçüncü Yarıyıl)

Tasavvufi Metinler Şerhi (Yüksek Lisans)

Eski Türk Edebiyatında Nesir (Yüksek Lisans)

1. Türkçe Bir Kaside Mecmuası: Mecmua-i Kasâid-i Türkiyye, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, YADOP Yürütücülüğü, 2011

2. XVI. Yüzyılın Usta Bir Şairi İstanbullu Mahremî ve Şiirleri, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Normal Kapsamlı Proje Yürütücülüğü, 2013

3. Kosova Kitabeleri, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı (M. Samsakçı ve E. Doğan ile birlikte), 2014

4. Mahremi’nin Belgrad Kalesi’ne Dair Yazdığı Kasidenin Şerhi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Normal Kapsamlı Proje Yürütücülüğü, 2019 (devam ediyor)

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Yurt Dışı Yayın Ödülü

Türk Dil Kurumu Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Çalışma Grubu Üyeliği (2005 – 2012)

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü