• D

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 2000
  Doctorate

  HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Hürriyeti Tahdit Suçu
 • M

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1993
  Master

  HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazında Çağdaş Sistem
 • B

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  1985 - 1989
  Bachelor Degree

  HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle veya Sırasında Suç işleyenlere Yönelik Yakalama ve Tutuklama Tedbirlerinin Uygulanması National Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21
Hekimin Malpraktisten Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu National Tıp Hukuku Dergisi 1
Adli Soruşturmanın Başlaması National Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi 11
Kolluk Görevlileri Tarafından, İşlenen Suç Dolayısıyla Arama Kararı veya Emri Gerekmeden Kendiliğinden Arama Yapılabilen Haller National Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi 9
Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Teknoloji National Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) 7
5237 Sayılı Yeni Ceza Kanunu İle Getirilen Yenilikler National Şanlıurfa Barosu Dergisi 1
Offendicula ve Yeni Türk Ceza Kanunu National Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi
“Yeni Türk Ceza Kanunu ve Milletlerarası Ceza Hukuku Bağlamında “Non Bis İn İdem” İlkesi” National Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi(SBArD)
Yeni Ceza Muhakemesi Kanununda Arama National Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) 3
Bir Fer’i İştirak Şekli Olarak İş veya Vasıta Tedariki National Galatasaray Üniversitesi Yayını
Ceza Usul Hukukundaki Gelişmeler National Mavi Yıldızlar 4
TCK Tasarısında Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerden ‘Cebir, Şiddet, Korkutma, Tehdit National Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) 2
Hukuk Sistemimizde Akıl Hastalarının Durumu ve Hareket Hürriyetlerinin Kısıtlanması National Türkiye Klinikleri Dergisi 2
2000 TCK Tasarısında Hürriyeti Tahdit Suçları National Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(www.e-sosder.com) 1
Borç İçin Hapis Yasağı ve Anayasa md.38’deki Değişiklik National Kamu Hukuku Arşivi (KHukA) 2
Yargıtay Kararları Işığında Hukuka Aykırı Aramada Elde Edilen Delillerin Ceza Muhakemesinde Değerlendirilmesi National Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi / Journal of Penal Law Criminology 3 2
ÇOCUKLARIN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234) National Journal of Istanbul University Law Faculty 71 1
Haksız Arama Suçu National Dicle University Journal of Law Faculty 0 0
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yapılan Köklü Değişiklikler National Dicle University Journal of Law Faculty 6 6
Paper Title Scope: Event Name: Year:
İnsanın Yaratılıştan Kaynaklanan En Temel Hakkı Olan Hayat Hakkının Korunması International III.ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ 24.10.2019
Adli Arama National Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesi(MUYEP) Tebliğleri-II 23.10.2007
Hekimlerin Çocuk Düşürtmede(Kürtaj) Oluşan Cezai Sorumluluğu National II.Sağlık Hukuku Kurultayı 07.11.2008
Yeni Türk Ceza Kanunu Tasarısına İlişkin Eleştiriler National Türk Ceza Kanunu Reformu 21.05.2004
Kolluk Görevlileri Tarafından, İşlenen Suç Dolayısıyla Arama Kararı veya Emri Gerekmeden Kendiliğinden Arama Yapılabilen Haller Açısından Yasa ve Uygulamada Sorunlar International Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi 26.05.2010
Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Mağdurun Hakları National Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları Sempozyumu 01.06.2008
Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sona Erdirilmesi International Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V.Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28.02.2008
Türk Ceza Hukukunda Namus ve Töre Cinayetlerinin Cezalandırılabilirliği International Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu 26.09.2003
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2019 Selâhaddîn Eyyûbî ve Dönemi Selâhaddîn Eyyûbî’nin Hukuk/Adalet Anlayışı ve Uygulaması Bölüm(ler)
2017 İnternet ve Toplum İnternet ve Suç Bölüm(ler)
2006 Kobi Yönetimi Eğitimi Kitabı Yeni Ceza Kanunundaki Bilişim Suçları Bölüm(ler)
2002 HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇLARI Tümü
2005 CEZA ADALET SİSTEMİ CAS Arama Bölüm(ler)
2005 İNTERNET VE TOPLUM Bölüm(ler)
2007 CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUĞU KALDIRAN NEDENLERDEN KAZA MÜCBİR SEBEP CEBİR VE TEHDİT Tümü
2013 SPOR HUKUKU Tümü
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2007 Polisin zor kullanma yetkisi MUSTAFA YILMAZ Master Completed
2007 Türk ceza yargılamasında istinaf HAMDİ VURAL Master Completed
2008 Cumhurivyet savcısının soruşturma evresinde görev ve yetkileri UĞUR BÜTÜNER Master Completed
2009 Hakaret suçu AYDIN ELİEYİOĞLU Master Completed
2009 Konut dokunulmazlığını ihlal suçu ÜMİT ÇALIŞKAN Master Completed
2009 Tehdit suçu ABDURRAHMAN SAKAR Master Completed
2010 Terör Suçları YUSUF PAMUK Master Completed
2010 Ceza muhakemesi hukuku açısından tanıklık AHMET MURAT ÖZKAN Master Completed
2010 Türk Ceza Hukukunda haksız tahrik NABİ ÖZALP Master Completed
2010 Yağma suçu EYÜP SAVCI Master Completed
2020 Iğdır bölgesinde iyonlaştırıcı ışın kaynakları ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi MESUT DENĞİZ Master Continuing
2020 Özel Sektörlerde Mobbing Uygulamalarının Araştırılması; Iğdır Sanayi Sitesi Örneği TURGAY YILDIRIM Master Continuing
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 İdare Hukuku Bachelor Degree
2019-2020 Hukuka Giriş Bachelor Degree
2019-2020 Ceza Hukuk Bilgisi I Associate
2019-2020 Medeni Hukuk Bilgisi I Associate
2018-2019 Hukuk Dili ve Adli Yazışma II Associate
2018-2019 İdare Hukuk Bilgisi Associate
2018-2019 Medeni Hukuk Bilgisi II Associate
2018-2019 Sağlık Hukuku Associate
2018-2019 İş Hukuku Master
2018-2019 Borçlar Hukuku Bachelor Degree
2018-2019 Hukuk Dili ve Adli Yazışma I Associate
2018-2019 Medeni Hukuk Bilgisi I Associate
2018-2019 Anayasa Hukuk Bilgisi Associate
2018-2019 Hukukun Temel Kavramları Associate
2017-2018 Anayasa Hukuku Bachelor Degree
2017-2018 Borçlar Hukuku Bachelor Degree
2009-2010 Ticari Ceza Hukuku Master
2008-2009 Ceza Hukuku Özel Hükümler Bachelor Degree
2007-2008 Ceza Hukuku Özel Hükümler Master
2005-2006 Örgütlü Suçlar Master
2006-2007 Hürriyete Karşı Suçlar Master
2009-2010 Ceza Hukuku Özel Hükümler Master
2007-2008 Örgütlü Suçlar Master
2008-2009 Ticari Ceza Hukuku Master
2006-2007 Ceza Hukuku Özel Hükümler Master
2007-2008 Ceza Muhakemesi Hukuku Master
2008-2009 Hürriyete Karşı suçlar Master
2009-2010 Hürriyete Karşı Suçlar Master
2009-2010 Örgütlü Suçlar Master
2005-2006 Hürriyete Karşı Suçlar Master
2009-2010 Ceza Hukuku Genel Hükümler Bachelor Degree
2008-2009 Örgütlü Suçlar Master
2006-2007 Ceza Hukuku Genel Hükümler Bachelor Degree
2008-2009 Ceza Hukuku Genel Hükümler Bachelor Degree
2007-2008 Ceza Hukuku Genel Hükümler Bachelor Degree
2007-2008 Hürriyete Karşı Suçlar Master
2006-2007 Örgütlü Suçlar Master
2005-2006 Ceza Hukuku Genel Hükümler Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2008 Dekan Yardımcısı HUKUK FAKÜLTESİ 2009
2018 Bölüm Başkanı Faculty of Economics and Administrative Sciences