E-posta Telefon
4677 | 4677
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Selçuk Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü 2008

 • Y

  Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı 2012

 • D

  Doktora

  Dicle Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı 2016

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A1. TUĞLUK, Abdulhakim (2010), Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş"unda Mekânın Poetiği, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.28, s.235-248. 

A2. TUĞLUK, Abdulhakim (2013), Amaç ve Beklenti Karşısında Karşılaştırmalı Edebiyatın Tanı(m)sal Krizine İlişkin Birtakım Tartışmalı Saptamalar, Turkish Studies Dergisi Karşılaştırmalı Dil-Edebiyat-Eğitim Özel Sayısı, Volume 8/8, s.1335-1346.

A3. TUĞLUK, Abdulhakim (2015), Tevfik Fikret'i Anlama Kanonunun Dışına Çıkmak: Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Sosyal Farkındalıklar, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ölümünün 100. Yılı Anısına Tevfik Fikret Özel Sayısı, S.11 Nisan 2015, s.236-250.

A4. TUĞLUK, Abdulhakim (2015), Türk Edebiyatı'nda Melâl'e Âşina Bir Ön Söz Örneği: İsak Ferera'nın Âşina Sesler Mukaddimesi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), S.14 Ekim 2015, s.129-238

A5. TUĞLUK, Abdulhakim (2015), Süleyman Nazif'in Hicivdeki Ustalığı: Beau Sherif'in Boş Herif'e Dönüşümü (İnceleme-Metin), Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, Yıl 1 Sayı 1, Güz 2015, s.25-38.

A6. TUĞLUK, Abdulhakim (2016), Süleyman Nazif'in Kaleminden Bir Silsile-i Makâlât: Garb Edebiyatı'nın Edebiyatımıza Te'sîri (İnceleme-Metin), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), S.15 Nisan 2016, s.243-268

A7. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), İroni Nedir, İdil Sanat ve Dil Dergisi, C.6 S.29, s. 441-467.

A8. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Mithat Cemal Kuntay’ın ‘Nefâis-i Edebiyye’ Adlı Antolojisi, Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, Yıl 3 Sayı 8, Güz 2017, s. 162-176.

A9. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Kılları Yolunmuş Maymun Romanında Dramatik İroni, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Yıl 9, Sayı 18, Aralık 2017, s.177-190.

A10. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Bir Mahremiyet Mekânı Olarak Servet-i Fünûn Romanında Oda, Uluslararası sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Sayı 54, s.169-179.

A11. TUĞLUK, Abdulhakim (2018), Ebüzziya Tevfik'in "Merhûm Nâmık Kemâl Bey" Adlı Eseri (İnceleme-Metin), İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, C.28 S.1, s.177-197.

A12. TUĞLUK, Abdulhakim (2018), Benim Adım Kırmızı Romanında Romantik İroni, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.11 Sayı 61, s.180-188.

A13. TUĞLUK, Abdulhakim (2018), Turgut Uyar’ın Şiirlerinde Garip Etkisi, SOBİDER, Sayı 32, s.404-426.

A14. TUĞLUK, Abdulhakim (2018), İstanbul Şehir Üniversitesi E-Arşivinde Yer Alan Ali Nihad Tarlan Evrakı, Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi Ali Nihad Tarlan Özel Sayısı, s.120-138.

A15. TUĞLUK, Abdulhakim (2020), Abdülhak Hamid'in Himayesinde Çıkan Bir Dergi: Asrî Türkiye Mecmuası, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt 7 Sayı 1, s. 106-126.

A16. TUĞLUK, Abdulhakim (2020), Postmodern Edebiyat-Gelenek İlişkisine Eleştirel Bir Bakış, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8 Sayı 16, s. 398–408.

A17. TUĞLUK, Abdulhakim (2020), Tahrîb-i Harâbât’ta İstihza, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18, Sayı 4, s. 311-326.

A18. TUĞLUK, Abdulhakim (2020), Divan Şiirini Merkeze Alan Bir Gazete: Nâbî, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 21, s. 341-358.

A19. TUĞLUK, Abdulhakim (2020), Makber ve Mezarlık Şiirlerinde Ölüm ve Ötesi, Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 261-276.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1. (Kitap Tanıtımı) TUĞLUK, Abdulhakim (2010), Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, Timaş Yayınları 1. baskı, 2009 İstanbul, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.2.S.1, s.1-5. 

B2. (Kitap Tanıtımı) TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Mekân Hikâyeleri, Mecmua Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2, Sayı 4, s.41-44.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

B1. TUĞLUK, Abdulhakim (2013), Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinde Kurgusal Mekân, Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozumu, 7-9 Ekim 2010 Diyarbakır, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s.911-919, Ankara.

B2. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Mithat Cemal Kuntay’ın ‘Nefâis-i Edebiyye Adlı Antolojisi Üzerine Bir İnceleme’, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 12-14 Mayıs 2017, Atatürk Üniversitesi Erzurum.

B3. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Tahrib-i Harabat’ta İstihza, IV. Yıldız Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 21-22 Aralık 2017 İstanbul.

B4. TUĞLUK, Abdulhakim (2018), ‘Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde’ , I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018 Trabzon.

B5. TUĞLUK, Abdulhakim (2018),” Bir Sultan II. Abdülhamid Medhiyesi: Florinalı Nazım’ın Mehâmid-i Hamidiyyesi”, Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, 22-24 Ekim 2018 İstanbul.

B6. TUĞLUK, Abdulhakim (2018) “Diyarbekirli Ali Emîrî Efendinin Vefatının Ardından Yazılanlar”, Uluslararası Diyarbakır Tarih Toplum Ekonomi Kongresi, 26-28 Ekim 2018 Diyarbakır.

B7. TUĞLUK, Abdulhakim (2018). “22 Temmuz 1928 Tarihli Diyarbekir Gazetesi’nin Gözüyle Diyarbekir”, Cumhuriyet Dönemi Diyarbakır Sempozyumu, 8-9 Kasım 2018 Diyarbakır.

 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

C1. Tuğluk, Abdulhakim (2015) Süleyman Nazif'in Şerif Paşa'yı Hicvettiği Boş Herif Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme, Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, 26-27 Mart 2015 Diyarbakır.

 

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

D1.TUĞLUK, Abdulhakim (2019), İroni ve Roman: Postmodern Türk Romanında İroninin Serüveni, Efe Akademi Yayınları, İstanbul.

D2. TUĞLUK, Abdulhakim (2020), Şâir-i A'zam ve Zekeriya Rıza'nın Şâir-i A'zamı, Efe Akademi Yayınları, İstanbul.

D3. TUĞLUK, Abdulhakim (2021), Mekteb-i Sultanîden Yüzelliliklerin Eşiğine Midillili Mehmed Zîver Bey (Hayatı-Edebî Şahsiyeti-Yazıları), Efe Akademi Yayınları, İstanbul.


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

E1. TUĞLUK, Abdulhakim (2015). "Tevfik Fikret'i Anlama Kanonunun Dışına Çıkmak: Fikret'in Şiirinde Sosyal Farkındalıklar", Ölümünün 100. Yılında Tevfik Fikret, Editör Özcan Bayrak,  Kesit Yayınları, İstanbul, s. 323-341.

E2. TUĞLUK, Abdulhakim (2018), “Yirmisekiz Çelebi Mehmed  ile Ahmet Midhat Efendi Arasında Bir Avrupa Mukayesesi”, Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği: Avrupa’da Bir Cevelan, haz. Selim Somuncu, Manas Yayıncılık, Ankara, s. 135-160.

E3. TUĞLUK, Abdulhakim (2020), "Ömer Seyfettin'in Ölümünün Gazete ve Mecmualardaki Yansımaları", Sonsuza Uzanan Ses: Ömer Seyfettin, ed. Hülya Argunşah, Abdullah Şengül, Murat Gür, Dergâh Yayınları, İstanbul, s. 110-127.

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

VERİLEN DERSLER: (2017-2018 GÜZ YARIYILI)

Ders Adı

Kredisi

TDE 0303 Yeni Türk Edebiyatı

2

TDE 0225 Edebi Akımlar

2

TDE 0213 Tanzimat Dönemi Edebi Metinleri

2

TDE 0321 Karşılaştırmalı Türk Edebiyatı

2

 

VERİLEN DERSLER: (2018-2019 GÜZ YARIYILI)

Yeni Türk Edebiyatına Giriş I                                                                                              2

VERİLEN DERSLER: (2018-2019 BAHAR YARIYILI)

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II                                                                                              2

VERİLEN DERSLER: (2019-2020 BAHAR YARIYILI)

Yeni Türk Edebiyatı I                                                                                                            2

Bilimsel Araştırma Teknikleri (Yüksek Lisans)                                                                     3

Edebiyat Toplulukları (Yüksek Lisans)                                                                                 3

1. Tuğluk, Abdulhakim (Araştırmacı), Yürütücü: Ahmet Tanyıldız, Dört Mevsim Edebiyat Çalıştayı Projesi, (14-ÇalıştayEF-06), Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2014.

2. Tuğluk, Abdulhakim (Araştırmacı), Yürütücü: Kemal Timur, Postmodern Türk Romanında İroni 14-EF-93, Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2014-2016.

3. Tuğluk, Abdulhakim (Araştırmacı), Yürütücü: Kemal Timur, Said Paşa ve Süleyman Nazif Çalıştayı, (14-SBE-15) Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2015.

Anabilim Dalı Başkanı, Senato Üyesi