E-posta Telefon
- | 4243
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Arap grameri literatüründe sa'leb ve el-mecalis'i
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2015
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAMİ BİLİMLER (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Arap gramerinde 'avâmil geleneği
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2018
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HADİS (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı:
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Mantık ve Nahiv İlimlerinin Analojisini Kuran Filozof: Fârâbî Uluslararası SEVDİ ALİ Bingöl Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi 18 18 https://orcid.org/0000-0002-1951-7232
2020 EBU’L-ABBÂS SA‘LEB’İN “EL-MECÂLİS” ADLI ESERİNDE KÛFE DİL EKOLÜ İLE İLGİLİ KULLANDIĞI KAVRAMLAR Ulusal SEVDİ ALİ Iğdır İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 http://ifder.iğdir.edu.tr
2021 Üsâme b. Münkız’ın el-Bedi' fî Naḳdi'ş-Şi'r Adlı Eserinin Edebî Tenkit Literatüründeki Yeri ve Önemi Uluslararası SEVDİ ALİ Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 27 https://doi.org/10.35415/sirnakifd.979681
2021 Arap Gramerinde Ümmü’l-Bâb Kavramı ve Felsefesi Uluslararası SEVDİ ALİ Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 7 1 https://doi.org/10.47424/tasavvur.901229
2018 Abdulkahir el-Cürcani ve İlmi Kişiliği Ulusal SEVDİ ALİ Iğdır İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 http://ifder.igdir.edu.tr
2021 Edebî Meclislerin Tarihi ve Gelişim Süreci Ulusal SEVDİ ALİ GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ 2 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gemder
2022 ARAP GRAMERİ VE EDEBİYATINDA أمّا بَعْدُ (EMMÂ BA‘D) İFADESİ Uluslararası DEDE HALİS, SEVDİ ALİ Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 29 29 https://doi.org/10.54600/igdirsosbilder.981012
2022 Lahn ve Tashih Literatüründe Sa‘leb’in el-Fasih Adlı Eserinin Önemi ve Yeri Uluslararası SEVDİ ALİ Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 8 1 https://doi.org/10.47424/tasavvur.1069709
2022 ARAP DİLİ LİTERATÜRÜNDE LAHN OLGUSUNUN TESPİT VE TASHİHİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR Uluslararası SEVDİ ALİ Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 1 https://doi.org/10.46353/k7auifd.1083103
2023 Lahn ve Tashih Literatürüyle İlgili Eserlerin Teşekkülü ve Arap Dilindeki Yeri Uluslararası SEVDİ ALİ İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 9 1 https://doi.org/10.5281/zenodo.7513446
2022 Muhammed Muhemmed Ebî Musa’nın El-‘İcâzu’l-Belâğî Dirâsetun Tahliliyye li Türâsi Ehli’l-‘İlmi Adlı Eseri – Analiz ve Örneklendirme Bağlamında- Ulusal ISMAEL HAYDER KHALEEL, SEVDİ ALİ Genç Mütefekkirler Dergisi 3 3 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gemder
2022 Arap Dili Literatüründe Şiir Perspektifinde Taṣḥîf Ve Taḥrîf Uluslararası SEVDİ ALİ Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 2 https://doi.org/10.17859/pauifd.1172932
2022 Nâfî‘ Kıraati İle Âsım Kıraati Arasındaki Nahiv Farklılıklarının Tahlil Edilmesi Uluslararası ABBAS Taleh, SEVDİ ALİ Balıkesir İlahiyat Dergisi 16 https://dergipark.org.tr/tr/pub/baid/issue/74716/1194802
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Arap Grameri ile Yazılmış Kürtçe Eserler Uluslararası SEVDİ ALİ Kürtçede İslami İlimler
2019 SELAHADDİN EYYUBİ’xxNİN DANIŞMANLARINDAN EDEBİYATÇI ÜSAME B. MÜNKIZ (HAYATI, ESERLERİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ) Uluslararası SEVDİ ALİ ULUSLARARASI SELAHADDİN EYYUBİ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU
2018 MODERN ARAP ŞİİRİNDE BİR KADIN OLARAK ”NAZİK EL-MELAİKE” Uluslararası SEVDİ ALİ,AYYILDIZ MEHMET NURİ ÇALIŞTAY
2018 İSLAM DİNİNİN ANLAŞILMASINDA ARAP DİLİNİN ÖNEMİ VE ROLÜ Uluslararası SEVDİ ALİ Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu
2018 GÜNÜMÜZDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRLERİVE BU ŞİDDETİ ORTADAN KALDIRMADA DİNİN ROLÜ:HZ. MUHAMMED (S.A.V)’İN SÖZ VE DAVRANIŞ-LARI ÖZELİNDE Uluslararası AYYILDIZ MEHMET NURİ,SEVDİ ALİ Çalıştay uluslararasi-islam-ve-kadin-calistay-kitabi.pdf
2017 Arap Gramer İlmi (Nahiv) Uluslararası SEVDİ ALİ Iğdır Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Arap Gramerinde Avamil Geleneği Tümü
2020 Arap Gramerinde Avamil Geleneği Tümü
2019 Selâhaddîn Eyyûbî ve Dönemi Selâhaddîn Eyyûbî'nin Danışmanlarından Edebiyatçı Üsame b.Münkız (Hayatı, Eserleri ve İlmi Kişiliği) Bölüm(ler)
2021 Kürtçede İslami İlimler Arap Grameri ile Yazılmış Kürtçe Eserler Bölüm(ler)
2021 Aras Havzası Uleması ve Tarihi Şahsiyetleri DÂVÛD-İ KARSÎ İLMİ KİŞİLİĞİ VE DİLCİLİĞİ Bölüm(ler)
2022 Muhtelif Şahıs ve Düşüncelerde AHLÂK ve İNŞÂ -III- Muallakât Şairlerinden Züheyr b. Ebî Sülmâ’da Ahlâk ve İnşâ Temalı Şiirler Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 YAHYA B. HAMZA EL-'ÂLEVÎ'NİN KİTÂBU'T-TIRÂZADLI ESERİ BAĞLAMINDA BEYÂN İLMİNİN İNCELENMESİ MEHMET MARUF TUNÇ Yüksek Lisans Devam Ediyor
2022 Nâfi' kıraatinin dilbilim açısından incelenmesi TALEH ABBAS Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Arap gramerinde âmil ma'mûl i'râb GÜLPERİ BAYRAM Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2016-2017 Farsça Dil Bilgisi Lisans
2015-2016 Arapça Metin Lisans
2020-2021 Arapça İrap I Yüksek Lisans
2021-2022 Modern Arapça Metinler Yüksek Lisans
2021-2022 Klasik Arapça Metinler Yüksek Lisans
2019-2020 Belağat I Yüksek Lisans
2021-2022 Belağat II Lisans
2019-2020 Nahiv Lisans
2021-2022 Sarf Lisans
2018-2019 Sarf Lisans
2018-2019 Nahiv Lisans
2018-2019 Sarf Lisans
2017-2018 Sarf Lisans
2017-2018 Nahiv Lisans
2021-2022 ARAP DİLİ VE BELAĞATİ I VE II Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: