E-posta Telefon
| 1234
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2020
  Doktora

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TASAVVUF ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Tasavvuf düşünce sisteminde misâl âlemi
 • Y

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/

  Tez Adı: Sühreverdî’nin Akl-ı Surh, Kıssatü’l-Ğurbeti’l-Ğarbiyye ve Âvâz-i Per-i Cibrîl İsimli Sembolik Hikâyelerinin Tahlîli
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2022 Sühreverdî'nin İrfanî Risâlelerinde Misâl Âlemi Sembolü Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA Marifetname 9 1 http://dx.doi.org/10.47425/marifetname.vi.1078820
2021 SÂİNÜDDÎN ALİ BİN TÜRKE’DE VARLIK MERTEBELERİ Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA Van İlahiyat Dergisi
2019 SÜHREVERDÎ, İBNÜ\u2019L-ARABÎ VE MOLLA SADRÂ\u2019DA VARLIK DÜŞÜNCESİ Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) 11 3 http://dx.doi.org/10.26791/sarkiat.627200
2018 e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)ISSN:1308-9633 Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) http://dergipark.gov.tr/download/article-file/462901
2020 Şeyh Ahmed Ahsâî’ye Göre Hurkalyâ Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi
2023 Varlığın Kaynağı: İlahî Soluk (Nefes-i Rahmânî) Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Tasavvuf Dili Olarak Farsça ve Bu Dilin Anadolu’daki Tasavvuf Üzerine Etkisi Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA Uluslararası Şehriyâr Dil ve Edebiyat Sempozyumu https://ekitap.atauni.edu.tr
2021 Beden Mağarasındaki İnsân-ı Kâmil: Ashâbı Kehf Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA Uluslararası Ashabı Kehf ve Lice Sempozyumu/The International Symposium Of Ashâb-I Kehf And Lice
2017 Şeyh-i İşrâk Şihâbeddin Sühreverdî’ninFi Hakikati’l Aşk ya da Munisu’l Uşşak İsimli Sembolik Risâlesinin Tahlîli Uluslararası ARSLAN MEÇİN BUŞRA ŞARKİYAT ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Melekût Ülkesine Açılan Kapı: Misal Âlemi Tümü
2022 İslam Sonrası Türk Dünyasında Doğu-Batı Eksenli Tasavvuf Çalışmaları Sühreverdî'nin Fî Hâleti't-tufûliyye İsimli Risâlesinin Bir Değerlendirmesi Bölüm(ler)
2023 Sosyal Bilimler Kapsamında Akademik Çalışmalar –I Sûfî Epistemoloji: Tasavvufta Keşf ve Keşfî Bilgi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Tasavvuf Lisans
2022-2023 Tasavvuf Ekolleri Doktora
2022-2023 Tasavvuf Tarihine Giriş Yüksek Lisans
2022-2023 Türk Tasavvuf Kültürü (İlitam) Lisans
2022-2023 Tasavvuf Ekolleri Doktora
2022-2023 Tasavvuf Tarihine Giriş Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: