E-posta Telefon
| 4605
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Mustafa Kemal Üniversitesi

 • Y

  Yüksek Lisans

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 • D

  Doktora

  Hacettepe Üniversitesi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Cem DOĞAN

Türk İş Hukuku ve Çalışma İlişkileri Alanına Uzlaştırma Kurulunun Girişi: Ta'til-i Eşgâl Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Sayı: 31

2012

Cem DOĞAN

1845 Polis Nizamnamesi: 12. ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme

The Journal of Academic Social Science Studies

Cilt: 5, sayı: 5

2012

Cem DOĞAN

Son Dönem Osmanlı Düşününde Kültürel Değişme Platformu Olarak Batılılaşma: Dr. Abdullah Cevdet ve İçtihat Dergisi Örneği

Memleket Siyaset Yönetim Dergisi

Sayı: 18

2012

Cem DOĞAN

Düellonun Tarihi ve Osmanlı Düellocuları

The Journal of Academic Social Science Studies

Cilt: 6, sayı: 1

2013

Cem DOĞAN

Osmanlı Devleti’nde Cadı Avı Var mıydı? (Karsılastırmalı Bir İnceleme)

Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi

Cilt: 2, sayı: 1

2013

Cem DOĞAN

Osmanlı Men’-i Müskirât Cemiyeti ve Men’-i Müskirât Kânunu

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Cilt: 6, sayı: 26

2013

Cem DOĞAN

İttihad-ı İslâm Yahut Bu Vatan Nasıl Kurtulur?: Mehmed Akif’in Osmanlısı

The Journal of Academic Social Science Studies

Cilt: 6, sayı: 5

2013

Cem DOĞAN

Quest of Identity of The Second Constitutionalist Period: The Charter, Structure and Aims of Committee of the Unity of Ottoman Ethnic Elements

Turkish Studies

Cilt: 8, sayı: 5

2013

Cem DOĞAN

Doğu ile Batı Arasında Bir Türk Filozofu: Ahmed Midhat Efendi’nin Hayatı ve Bilimsel/Felsefî Düşünceleri Üzerine

EKEV Akademi Dergisi

Yıl: 17, sayı: 56

2013

Cem DOĞAN

16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Siyasetnâme ve Ahlâknâmelerinde İbn Haldûnizm: Kınalızâde Ali Efendi, Kâtip Çelebi ve Na’îmâ Örnekleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Cilt: 6, sayı: 27

2013

Cem DOĞAN

II. Meşrutiyet Dönemi Çalışma Hayatına Bakışlar: Gümrük Hamalları Grevi Örneği

Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Prof. Dr. Nejat Göyünç Armağanı.

 

2013

Cem DOĞAN

Filibeli Ahmed Hilmi’nin Geç Dönem Osmanlı Materyalistlerine Cevapları

Kutadgu Bilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi

Sayı: 24

2013

Cem DOĞAN

Geç Osmanlı Toplumunda Aşkın Kurucu Öğesi Olarak Mektup ve Fatma Cevdet Hanım’dan İhsan Bey’e “Yakılmamış Mektuplar”

Kebikeç

Yıl: 20, sayı: 40

2015

Cem DOĞAN

Modern Man in the Making: Facial Hair, Fashion and Medico-Social Constructuion of Masculinity in the Late Ottoman Society (1900-1920)

Artuklu Human and Social Science Studies

Sayı: 1

2016

Cem DOĞAN

Evil Be to Him Who Thinks Evil: Three Cases Of Swearing from İstanbul Court Registery in the Context of Gender Construction

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: 31, sayı: 2

2016

Cem DOĞAN

An Assessment Related to the Labour Relations of Early Republican Period: Mosque Servants and Mosque Servant Charter

Tarih Okulu Dergisi

Yıl: 11, Sayı: 33

2018

Cem DOĞAN

Fareler ve İnsanlar: 20. Yüzyılın Başında Galata Limanında Hijyen, Veba ve Farelerle Mücadele

Kebikeç

Sayı: 45

2018

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

 • Cem DOĞAN, “II. Meşrutiyet’te Tartışılan Fikir Akımları ve Mehmet Akif Ersoy’un İslâmcılığa İlişkin Görüşleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme (A General Assessment on The Doctrines of The Second Constitutional Period and Mehmet Akif Ersoy’s Opinions Concerning Pan-Islâmism)” Uluslar arası Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu Bildiriler Kitabı (12-14 Ekim 2011), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayın no: 3, ss. 401-415.
 • Cem DOĞAN, "Hatırat Eserleri Işığında Eski İstanbul’da Kahvehane ve “Mahallenin Namusu”, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslararası Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, 25-27 Nisan 2018. 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

- Osmanlı'da Cinselliğin Saklı Kıyısı: II. Abdülhamid Dönemi ve Sonrası İstanbul'da Fuhuş, Frengi ve İktidar (1878-1922). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2019.

- İtfaiyye-i Hümayûn: Osmanlı İstanbulu'nda Yangın, Modernleşme ve Kent Toplumu (1871-1921). İstanbul: Libra Yayınları, 2019.

 


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 • Ermeni Soykırımı Tasarısı: Yazılı Basının Söylemi Üzerine Bir Deneme” Medyada Gerçekliğin İnşası Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış ed: İsmet Parlak). Konya: Çizgi Kitabevi, 2009, ss. 281-334. 

 

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Orta ve Yeniçağ'da Avrupa Tarihi I

Yakınçağ Avrupa Tarihi I

Yerel Tarih Araştırmaları I

Türiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları I

Türk Demokrasi ve Çağdaşlaşma Tarihi I