E-posta Telefon
| 3727
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR)/

  Tez Adı: Taşıyıcı bitkilerin üretim maliyetlerinin hesaplanması ve 16 nolu Türkiye muhasebe standardına göre muhasebeleştirilmesi: Fındık yetiştiriciliği yapan bir tarım işletmesinde vaka çalışması
 • Y

  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim göreviyle yetkilendirilecek muhasebe meslek mensuplarının denetimle ilgili görüşlerinin tespitine ilişkin Ordu ilinde bir araştırma
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Taşıyıcı Bitkilerin TMS 16: Maddi Duran Varlıklar Standardı Kapsamında Muhasebeleştirilmesi: Fındık Yetiştiriciliği Yapan Bir Tarım İşletmesinde Uygulama Uluslararası KELEŞ DURSUN, ÖZULUCAN ABİTTER Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi 13 2 2020
Taşıyıcı Bitkilerin Muhasebeleştirilmesinde Özellikli Konular: Amortismanlar, Borçlanma Maliyetleri ve Devlet Teşviklerinin Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde İncelenmesi Ulusal KELEŞ DURSUN Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Dergisi 3 2 2020
TMS 12: Gelir Vergileri Standardı Kapsamında Ertelenmiş Vergilerin Muhasebeleştirilme Esasları Ulusal ÖZULUCAN ABİTTER, KELEŞ DURSUN İda Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi 1 1 2018
TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Çerçevesinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi ve Finansal Analiz Sonuçları Üzerine Etkileri Ulusal KELEŞ DURSUN Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 3 2015
Havacılık İşletmelerinde Rasyo Yöntemi İle Finansal Performans Ölçümü: Borsa İstanbul (BİST)’da İşlem Gören İki Havayolu İşletmesi Üzerine Bir Araştırma Uluslararası KELEŞ DURSUN, ÖZULUCAN ABİTTER Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi 8 3 2020
Yabancı Paralı Finansal Tabloların Ulusal Paraya Çevirisinde Kullanılan Yöntemler Ve Çeviri İşleminin Finansal Analiz Sonuçları Üzerine Etkileri Uluslararası KELEŞ DURSUN Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 2015
Adli Muhasebecilik Mesleği ve Türkiye’deki Uygulamaları Uluslararası KELEŞ DURSUN, KELEŞ ÜMİT Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 9 2014
Menkul Kıymetlerin TMS 39 Ve TFRS 9 Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi Uluslararası ÖZULUCAN ABİTTER, KELEŞ DURSUN, ARSLAN SEÇKİN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi 2017
Borca Batık İşletmelerin İflasının Ertelenmesinde İyileştirme Projesinin Önemi: Muhasebe Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme Uluslararası KELEŞ DURSUN Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 10 2 2017
41 No.lu Türkiye Muhasebe Standardı’na Göre Küçük ve Büyükbaş Hayvanlarda Dönemiçi ve Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları (Kayıtlama, Değerleme, Amortisman ve Teşvikler) Uluslararası ÖZULUCAN ABİTTER, KELEŞ DURSUN Mali Çözüm 161 2020
Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Sorunları Ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Demografik Özellikler ve Faaliyet Gösterilen Ekonomik Çevre Açısından Değerlendirilmesi: Ordu Örneği Uluslararası DERAN ALİ, ERDURU İNCİLAY, KELEŞ DURSUN Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 32 2016
Muhasebe Meslek Mensuplarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Bağımsız Denetim İle İlgili Hususlar Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Ordu İlinde Bir Araştırma Uluslararası ÖZULUCAN ABİTTER, KELEŞ DURSUN, ARSLAN SEÇKİN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi 9 1 2016
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: