E-posta Telefon
| 3710
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR)/

  Tez Adı: Taşıyıcı bitkilerin üretim maliyetlerinin hesaplanması ve 16 nolu Türkiye muhasebe standardına göre muhasebeleştirilmesi: Fındık yetiştiriciliği yapan bir tarım işletmesinde vaka çalışması
 • Y

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim göreviyle yetkilendirilecek muhasebe meslek mensuplarının denetimle ilgili görüşlerinin tespitine ilişkin Ordu ilinde bir araştırma
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2016 Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Sorunları Ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Demografik Özellikler ve Faaliyet Gösterilen Ekonomik Çevre Açısından Değerlendirilmesi: Ordu Örneği Uluslararası DERAN ALİ, ERDURU İNCİLAY, KELEŞ DURSUN Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 32
2020 41 No.lu Türkiye Muhasebe Standardı’na Göre Küçük ve Büyükbaş Hayvanlarda Dönemiçi ve Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları (Kayıtlama, Değerleme, Amortisman ve Teşvikler) Uluslararası ÖZULUCAN ABİTTER, KELEŞ DURSUN Mali Çözüm Dergisi 30 161
2018 TMS 12: Gelir Vergileri Standardı Kapsamında Ertelenmiş Vergilerin Muhasebeleştirilme Esasları Ulusal ÖZULUCAN ABİTTER, KELEŞ DURSUN İda Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi 1 1
2016 Muhasebe Meslek Mensuplarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Bağımsız Denetim İle İlgili Hususlar Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Ordu İlinde Bir Araştırma Ulusal ÖZULUCAN ABİTTER, KELEŞ DURSUN, ARSLAN SEÇKİN Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 9 1
2017 Borca Batık İşletmelerin İflasının Ertelenmesinde İyileştirme Projesinin Önemi: Muhasebe Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme Uluslararası KELEŞ DURSUN Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 10 2
2017 Menkul Kıymetlerin TMS 39 Ve TFRS 9 Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi Ulusal ÖZULUCAN ABİTTER, ARSLAN SEÇKİN, KELEŞ DURSUN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi 10 4
2020 Taşıyıcı Bitkilerin Muhasebeleştirilmesinde Özellikli Konular: Amortismanlar, Borçlanma Maliyetleri ve Devlet Teşviklerinin Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde İncelenmesi Ulusal KELEŞ DURSUN Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Dergisi 3 2
2014 Adli Muhasebecilik Mesleği ve Türkiye’deki Uygulamaları Ulusal KELEŞ DURSUN, KELEŞ ÜMİT Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 5 9
2015 Yabancı Paralı Finansal Tabloların Ulusal Paraya Çevirisinde Kullanılan Yöntemler Ve Çeviri İşleminin Finansal Analiz Sonuçları Üzerine Etkileri Uluslararası KELEŞ DURSUN Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22
2020 Havacılık İşletmelerinde Rasyo Yöntemi İle Finansal Performans Ölçümü: Borsa İstanbul (BİST)’da İşlem Gören İki Havayolu İşletmesi Üzerine Bir Araştırma Ulusal KELEŞ DURSUN, ÖZULUCAN ABİTTER Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi 8 3
2020 Taşıyıcı Bitkilerin TMS 16: Maddi Duran Varlıklar Standardı Kapsamında Muhasebeleştirilmesi: Fındık Yetiştiriciliği Yapan Bir Tarım İşletmesinde Uygulama Uluslararası KELEŞ DURSUN, ÖZULUCAN ABİTTER Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi 13 2
2015 TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Çerçevesinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi ve Finansal Analiz Sonuçları Üzerine Etkileri Ulusal KELEŞ DURSUN Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 3
2021 Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi: Hastane İşletmeleri İçin Maliyet-Hacim-Kâr Analizi Üzerine Örnek Bir Uygulama Ulusal KELEŞ DURSUN Ordu Üniversitesi İİBF Dergisi 4 1
2021 Turizm İşletmelerinde Rasyo Yöntemi ile Finansal Performans Analizi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası KELEŞ DURSUN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 4
2021 Yabancı Kaynak Kullanımına İlişkin Borçlanma Maliyetlerinin Maliyet Oluşumu ve Finansal Tablolar Üzerine Etkileri: TMS 23 - Borçlanma Maliyetleri Standardı Çerçevesinde Bir Değerlendirme Uluslararası KELEŞ DURSUN Mali Çözüm Dergisi 31 168
2022 Havayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörünün Finansal Performans Göstergelerinin Makroekonomik Analizi: Oran Analizi Yöntemi ile Covid-19 Süreci ve Öncesine İlişkin Bir Karşılaştırma Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, KELEŞ DURSUN Mali Çözüm Dergisi 32 171
2022 İç Denetim Konusundaki Uluslararası Çalışmaların Görsel Ağ Haritalaması Destekli Bibliyometrik Analizi Ulusal KELEŞ DURSUN Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi 2 1
2022 Denetçi Raporlarında Kilit Denetim Konularının Bildirilmesi: Borsa İstanbul (BİST) İnşaat Endeksi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma Ulusal KELEŞ DURSUN Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi 22 67
2022 Türkiye'deki Finansal Raporlama Çerçevesi Kapsamında Tarımsal Faaliyetlere Yönelik Düzenlemeler: TMS/TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS ve VUK Çerçevesinde Bir Karşılaştırma Uluslararası KELEŞ DURSUN Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 24 3
2023 Bağımsız Denetimin Gözetimi Bağlamında 2020-2021 Dönemlerine İlişkin KGK Yıllık İnceleme Raporlarının Analizi Uluslararası KELEŞ DURSUN Denetişim Dergisi 14 28
2023 Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporlaması: BİST’e Kote Edilmiş Bazı Holding İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma Ulusal KELEŞ DURSUN İşletme Akademisi Dergisi 4 3 https://isakder.org/index.php/isakder/
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 Bankacılık Sektöründe Altman Z-Skoru Modeli İle Finansal Durum Analizi: Borsa İstanbul “BIST BANKA (XBANK)” Endeksi Üzerine Bir Uygulama Uluslararası KELEŞ DURSUN 2. International Symposium on Insurance, Banking and Finance (Erzurum/Türkiye)
2022 Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Çalışmalara Yönelik Akademik İlginin Bilimsel Haritalama Yöntemi İle İncelenmesi Uluslararası KELEŞ DURSUN 9. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (Tokat/Türkiye)
2021 İnşaat Sektöründe Rasyolar Aracılığıyla Finansal Performans Analizi: Bina İnşaat Sektörü Üzerine Bir Uygulama Uluslararası KELEŞ DURSUN 4. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi (İzmir/Türkiye)
2021 Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevesi Kapsamında Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilme Esasları: TMS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Açısından Bir Karşılaştırma Uluslararası KELEŞ DURSUN 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi (Bişkek/Kırgızistan)
2021 Muhasebe Standartlarının Oluşturulmasına Yön Veren Kuruluşlar: Uluslararası ve Türkiye Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma Uluslararası KELEŞ DURSUN 3. Uluslararası Bakü Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Bakü/Azerbaycan)
2021 TMS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Taslağı Çerçevesinde Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilme Esasları Uluslararası KELEŞ DURSUN 1 Millet 6 Devlet Ortak Medya Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (Bakü/Azerbaycan)
2021 Fındık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Net Nakit Akışları Yöntemine Göre Gerçeğe Uygun Değerin Tespiti Ve Muhasebeleştirilmesi: TFRS 13 ve TMS 16 Standartları Çerçevesinde Bir Uygulama Uluslararası KELEŞ DURSUN 8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (Malatya/Türkiye)
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Multidisipliner Yaklaşımla Hile Riski: Farklı Teoriler, Farkındalık ve Önlem Analizleri Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Adli Muhasebecilik Mesleğinin Rolü Bölüm(ler)
2021 Yeni Milat: COVID-19 -İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle- Covid-19 Aşı Geliştirme Çalışmalarının TMS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Taslağı Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi Bölüm(ler)
2021 Muhasebe, Finans ve Denetim Alanlarında Yenilikçi Yaklaşımlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (TMS-19) Çerçevesinde Kıdem Tazminatı Uygulaması ve Muhasebeleştirilmesi Bölüm(ler)
2022 Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Üzerine Güncel Uygulamalar TMS ve BOBİ FRS Kapsamında Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilme Esasları Bölüm(ler)
2023 Düzenlemeler Işığında Finansal Raporlama BOBİ FRS ve KÜMİ FRS'deki Düzenlemeler Kapsamında Mal Satışı ve Hizmet Sunumundan Elde Edilen Hasılatın Muhasebeleştirilmesi Bölüm(ler)
2022 Ekonomik Büyüme ve Verimlilik Politikaları Tekstil Sektörünün Oran Analizi Yöntemleriyle Finansal Performansının Değerlendirilmesi Bölüm(ler)
2022 Denetimde Yeni Trendler Teori ve Uygulamalar Denetimde Çağdaş Yaklaşımlar: Yapay Zeka Teknolojileri Bölüm(ler)
2022 Teorikten Görgüle Muhasebe Araştırmaları Raporlamada Yeni Trend: Entegre Raporlama ve Türkiye'de Yayımlanan Entegre Raporlar Üzerine Bir İnceleme Bölüm(ler)
2022 Finansal Performans Uygulamalı Çalışmalar Borsa İstanbul (BİST) Perakende Ticaret Sektöründeki Zincir Marketlerin Finansal Performans Analizi Bölüm(ler)
2022 İslami Finansal Kurumlar Üzerine Güncel Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar İslami Finansal Kurumların Bağımsız Denetim Raporlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Katılım Bankaları Örneği Bölüm(ler)
2023 Dijital Çağda Muhasebe ve Finans Eğitiminde Paradigma Değişimi Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Vak'a Eğitimi Üzerindeki Aracı Rolü: Yönetim Muhasebesi Örneği Bölüm(ler)
2023 Havacılık Yönetimi (Aviation Management) Havalimanı Yer Hizmetleri İşletmelerinin Finansal Performanslarının Altman Z-Skoru Modeli İle Değerlendirilmesi: Çelebi Hava Servisi A.Ş. ve TAV Havalimanları Holding A.Ş. Örneği Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Organik Tarım İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları Yüksek Lisans
2021-2022 İşletme Bilimine Giriş Lisans
2021-2022 Yönetim Muhasebesi Lisans
2021-2022 Ticaret Hukuku Lisans
2021-2022 Mesleki İngilizce-I Lisans
2021-2022 Finansal Muhasebenin Temelleri Lisans
2021-2022 Genel İşletme Lisans
2021-2022 Genel Muhasebe-I Lisans
2021-2022 Genel Muhasebe-II Lisans
2021-2022 Türk Vergi Sistemi Lisans
2021-2022 Maliyet Muhasebesi Lisans
2021-2022 Finansal Tablolar Analizi Lisans
2021-2022 Organik Tarım İşletmelerinde Tarımsal Faaliyet Muhasebesi Yüksek Lisans
2022-2023 Genel Muhasebe II Lisans
2022-2023 Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları Lisans
2022-2023 Maliyet Muhasebesi Lisans
2022-2023 Genel İşletme Lisans
2022-2023 Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi Lisans
2022-2023 Yönetim Muhasebesi Lisans
2022-2023 Genel Muhasebe I Lisans
2022-2023 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Maliyet Analizleri Yüksek Lisans
2022-2023 Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2022 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ