E-posta Telefon
04762230010 | 5031
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2017
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı: Girişimciliğin ilk aşamasında finansman temin yolları ve finansman temininde karşılaşılan sorunlar: Gaziantep ilinde bir uygulama
 • Y

  HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Otel işletmelerinde sosyal güvenlik haklarının uygulanma düzeyinin personeller tarafından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ

  2007 - 2011
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 COVİD-19 Salgınının Havayolu Şirketlerine Yansımalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma Ulusal İNCE ERCAN, SÜRME METİN Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1265044
2017 Girişimciliğin İlk Aşamasında Girişimcilerin Finansman Temininde Karşılaştıkları Sorunların MAXQDA ile Değerlendirilmesi: Gaziantep Örneği. Uluslararası YILDIRIM İBRAHİM,İNCE ERCAN Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 43 https://asosjournal.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=34430
2014 A Study On The Assessment Of Socıal Securıty Practıces By The Personnel At The Hotels in Gaziantep Uluslararası GÖLPEK FİLİZ,OLCAY ATINÇ,İNCE ERCAN International Journal of Humanities and Social Science 4 3 http://www.ijhssnet.com/journal/index/2300
2015 Takım Çalışması ve Takım Etkinliğini Belirleyen Faktörlerin Ölçülmesi: Gaziantep Üniversitesinde Bir Uygulama, Uluslararası İLHAN AHMET,İNCE ERCAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 1 http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/10270/125993
2021 Mutfak Departmanı Personelinin Kişisel Hijyen Bilgi ve Uygulamaları: Şanlıurfa İli Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama Uluslararası ÖZMEN ARISOY Nazlı, İNCE ERCAN, OLCAY ATINÇ Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 3 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/534/519
2015 A Theoretıcal Approach To Customer Relationshıp Management and Communication Uluslararası DURMAZ YAKUP,ÇIKMAZ ESRA,İNCE ERCAN Global Journal Of Management And Business Research: Admınıstration And Management 15 3 https://globaljournals.org/GJMBR_Volume15/5-A-Theoretical-Approach-to-Customer.pdf
2015 Contrıbutory Factors of College Students’ Fast- Food Preferences and an Implementatıon in Gaziantep Uluslararası DURMAZ YAKUP,ÇIKMAZ ESRA,İNCE ERCAN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 43 https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/contributory-factors-of-college-students-fast-food-preferences-and-animplementation-in-gazantep.pdf
2015 Theoretıcal Approach To Online Marketing Uluslararası DURMAZ YAKUP,İLHAN AHMET,İNCE ERCAN Internatıonal Journal Of Computers Technology 1 14 https://www.researchgate.net/publication/324986422_THEORETICAL_APPROACH_TO_ONLINE_MARKETING
2017 Otel Sahip ve Yöneticilerinin Stajyer Öğrencilerin Performanslarına İlişkin Değerlendirmeleri:Gaziantep Örneği Ulusal OLCAY ATINÇ,ÇIKMAZ ESRA,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL,İNCE ERCAN Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi 2 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/371362
2021 Termal Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmetin, Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Kahramanmaraş Örneği Uluslararası CUMA AHMET, OLCAY ATINÇ, İNCE ERCAN TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 5 2 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/451/447
2019 Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracı Rolü Ulusal ASLAN HÜSEYİN, İNCE ERCAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 20 http://sosbilder.igdir.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=20
2021 Malatya İlinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma Uluslararası OLCAY ATINÇ, BAŞER Miraç Yücel, İNCE ERCAN JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES 9 2 https://jotags.org/2021/vol9_issue2_article33.pdf
2021 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nde Siber Güvenlik Politikalarının Gelişimi Uluslararası İNCE ERCAN ığdır üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi 10 26 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/50438910_37-Ercan%20%c4%b0nce.pdf
2019 Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracı Rolü Uluslararası ASLAN HÜSEYİN,İNCE ERCAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1580170871_22_Aslan_(479-502).pdf
2021 Orta Ölçekli Şehir Otelinde Gizli Müşteri Uygulamaları Üzerine Bir Vaka Analizi Ulusal MUMCUOĞLU SALİH, İNCE ERCAN, OLCAY ATINÇ Journal of Tourism Intelligence and Smartness 4 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/65645
2022 Turizmi Etkileyen Küresel Krizler ve Kriz Döneminde Uygulanan Stratejiler: 2000-2021 Dönemi Uluslararası BAŞER Miraç Yücel, İNCE ERCAN Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi 5 9 https://sobibder.org/index.php/sobibder
2022 Sanal Müze Turlarının Covid-19 Pandemi Sürecinde Eğitsel Amaçlı Kullanılması Üzerine Nitel Bir Araştırma Uluslararası ADA Mehmet, İNCE ERCAN, OLCAY ATINÇ Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 3 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumus/issue/73042/1102191
2023 Smart Destination Selection Process: Research on Generation Y Tourists Uluslararası SÜRME METİN, İNCE ERCAN European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation 12 https://sciendo.com/journal/ejthr?tab=-issues
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 A research to determine the smart destination selection process of millennial (y-generation) tourists Uluslararası SÜRME METİN, İNCE ERCAN XIII INTERNATIONAL TOURİSM CONGRESS http://itc2021.eshte.pt/blog/
2019 DİJİTALLEŞME IŞIĞINDA MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ Uluslararası YARDIMCIOĞLU MAHMUT,KARAHAN MURAT,İNCE ERCAN,YÖRÜK ALİ UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VETEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
2019 İŞLETMELERDE MUHASEBE ORGANİZASYONU VE ELEKTRONİKDÖNÜŞÜM Uluslararası YARDIMCIOĞLU MAHMUT,İNCE ERCAN UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VETEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
2018 Y ve M Kuşaklarının İnternet Girişimciliği Niyetlerinin Ölçülmesi: Iğdır Üniversitesi Örneği Uluslararası İNCE ERCAN,ALTIN Emel Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
2018 Yeni Bir KOSGEB Girişimcilik Destek Modeli Önerisi: Iğdır İli Örneği Uluslararası Sarıcan Tolga,İNCE ERCAN,ALTIN Emel Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
2018 Turizm İşletmelerinde Örgütsel Etik İkliminin Stajyer Çalışanların Örgütsel Bağlılığı ve Örgütsel Güveni Üzerindeki Etkisi Uluslararası OLCAY ATINÇ,SÜRME METİN,DÜZGÜN MEHMET,İNCE ERCAN I. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
2018 “Management Problems and Situation Analyses of Sme’s in Iğdır Province: A Qualitative Application on Cafés” Ulusal EYDURAN ECEVİT, İNCE ERCAN, AYKOL SELİN 2. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU KOMRAT
2018 Ağrı İli’nde Bulunan İshak Paşa Sarayı’nın Kültür Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,İNCE ERCAN,YILMAZ GÜL II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
2017 TÜRKİYE’DE AKADEMİK YAZINDA ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİNİN YERİNİN MAXQDA PROGRAMI İLE ANALİZİ Uluslararası İLHAN AHMET,İNCE ERCAN Uluslararası 21. Finans Sempozyumu
2017 A Study on Continuity and Development of International Management and Organization Literature in Academic Areas: An Analysis of Content on Studies in Organizational Behaviour Literature Uluslararası İLHAN AHMET,İNCE ERCAN 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
2017 Gaziantep’teki Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Hizmet Alan Müşterilerin Şikayetlerinin MAXODA İle Belirlenmesi: TripAdvisor Örneği Uluslararası ÇELİK MAZLUM,ÇIKMAZ ESRA,İNCE ERCAN VI. Ulusal II. ULUSLARARASI Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
2017 Determining Job Advertisements Related to Bussineses by Content Analysis Uluslararası ÇIKMAZ ESRA,İNCE ERCAN,SÜRME METİN II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu
2015 Otel Sahip ve Yöneticilerinin Stajyer Öğrencilerin Performanslarını Çeşitli Açılardan Değerlendirmelerine İlişkin Bir Araştırma Ulusal OLCAY ATINÇ,ÇIKMAZ ESRA,ÖZEKİCİ YAKUP KEMAL,İNCE ERCAN 16. Ulusal Turizm Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama Endüstri 4.0 Farkındalığı ve Yenilikçiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Bölüm(ler)
2019 İşletmecilikte Yeni Trend ve Seçilmiş Konular Nobel Ödülü Alan İktisatçıların Bibliyometrik Analizi Bölüm(ler)
2019 Iğdır İli Hastalıklar Haritası Tümü
2020 Alternatif Turizm Tefekkür Turizmi Bölüm(ler)
2021 Konaklama İşletmelerinde Motivasyon Bozuklukları ve İş Tatmini Konaklama İşletmelerinde Tükenmişlik Sendromunun İş Tatmini Üzerinde ki Etkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma Bölüm(ler)
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi İstanbul Arel Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Bölüm(ler)
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programı Bölüm(ler)
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali Bölüm(ler)
2020 IĞDIR İLİ HASTALIKLAR HARİTASI BÖLÜM II: SAĞLIK HİZMETLERİ, BÖLÜM III: SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Bölüm(ler)
2020 Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama Endüstri 4.0 Farkındalığı ve Yenilikçiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Bölüm(ler)
2022 Her Yönü İle Turizm Araştırmaları Turizm Sektöründeki Girişimcilerin İş Azimlerinin İşi Bırakma Niyetleri Üzerindeki Etkisinde İşe Katılım Düzeylerinin Aracılık Rolü: İstanbul İli Örneği Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2022 Tüketicilerin organik gıda ürünleri tercihini etkileyen faktörlerin satın alma niyet ve davranışı üzerindeki etkisi: Iğdır ilinde bir uygulama ÖZLEM ÇİĞDEM Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2017-2018 İşletme Yönetimi Lisans
2017-2018 Girişimcilik Lisans
2017-2018 İşletme Bilimine Giriş Lisans
2017-2018 Pazarlama Araştırmaları Lisans
2017-2018 Pazarlama İlkeleri Lisans
2016-2017 Girişimcilik Önlisans
2015-2016 Girişimcilik Önlisans
2015-2016 Halkla İlişkiler Önlisans
2015-2016 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlisans
2015-2016 Genel İşletme Önlisans
2014-2015 İşletme Yönetimi Önlisans
2014-2015 Halkla İlişkiler Önlisans
2013-2014 Halkla İlişkiler Önlisans
2013-2014 Gıda ve Personel Hijyeni Önlisans
2013-2014 İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans
2012-2013 Turizm ve Çevre Önlisans
2012-2013 Genel Turizm Önlisans
2011-2012 Ulaştırma Hizmetleri ve Biletleme Önlisans
2011-2012 Kat Hizmetleri Yönetimi Önlisans
2011-2012 Bilgisayar II Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır Kayısısı Kolonyasının Üretilmesi Danışman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2019 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 MYO/Yüksekokul Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2018 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2017 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2017 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018