E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5035
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi-İİBF-İktisat

 • Y

  Yüksek Lisans

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi-SBE-İktisat

 • D

  Doktora

  Atatürk Üniversitesi-SBE-İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

The COVID-19 Pandemic on Women’s Employment: Impacts and Consequences, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 2020.

Jevons Paradoksu: Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi ÜzerineEkonometrik Bir Analiz, Fiscaoeconomia, 2(1), 2018

Ne İhraç Ettiğimiz Önemli Midir? Türkiye Ekonomisi Dış Ticaretinin Uzmanlaşma Seviyesi Üzerine, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Cilt 11, Sayı 18, 2018

Türkiye ve Avrasya Ekonomilerinde Taşımacılık Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2017

Yatırım Teşvik Politikalarının Bölgesel Belirleyicilerine Yönelik Bir Analiz Türkiye Örneği, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2016

Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi Bir Literatür Araştırması, karadeniz sosyal bilimler dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2014

The Role of Unıversıtıes in Local Economıc Development A Case of TRA2 Region in Turkey, Research Journal of Business & Management, Cilt 1, Sayı 4, 2014

THE EVOLUTION OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES TURKEY CASE, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Cilt 15, Sayı 2, 2013

AR GE HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ 1990 2011 TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 27, 2013

Are Imports a Reason of Growth Evidence from Turkey, The Social Science, Cilt 5, Sayı 2, 2010

Bölgesel Kalkınma ve İnanç Turizmi Bağlamında Akdamar Kilisesi Örneği, International Journal of Social and Economic Sciences, Cilt 2, Sayı 2, 2012

Bölgesel Kalkınma Sorunsalı Türkiye de Uygulanan Bölgesel Kalkınma Politikaları, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2011

Örgütsel Öğrenme Yeteneklerinin Firma Performansına Etkileri, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt , Sayı 14, 2018

Orta Gelir Tuzağı Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi, ege akademik bakış, Cilt 16, Sayı 2, 2016

EKONOMİK BÜYÜMEDE KADIN İSTİHDAMININ ROLÜ YAKINSAMA TEMELLİ KANITLAR, Cumhuriyet üniversitesi İİBF dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 2016

FED in Faiz Oranı Politikası ve TCMB nin Politika Faizine Etkileri, Namık Kemal Üniveristesi SBE Sosyal Bilimler Metinleri, Cilt 9, Sayı 1, 2016

Ekonomik Gelişmişlik Göstergesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma, social science research journal, Cilt 5, Sayı 4, 2016

İHRACATA DAYALI BÜYÜMEYE YAKINSAMA TEMELİNDE KANITLAR TRA BÖLGESİ ÖRNEĞİ, Turan-Sam, Cilt 8, Sayı 32, 2016

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE REBOUND ETKİSİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİNİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR REJİM REGRESYONU ANALİZİ, INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS, 12.04.2018
2. MERDİVENİ İTMEK: MİLLETLERİN ZENGİNLİĞİNİN GERÇEK KÖKENLERİ ÜZERİNE, IV. EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES, 15-17.11.2018.
3. BOŞANMANIN SOSYO-EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: OECD ÖRNEĞİ, 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTI DISCIPLINARY STUDIES, 06-08.11.2018.
4. BÖLGELERARASI TİCARİ İLİŞKİLERİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇEKİM MODELİ ARAŞTIRMASI, 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTI DISCIPLINARY STUDIES, 06-08.11.2018.
5. Türkiye’nin İl Bazlı Gelirleri Yakınsıyor mu? Coğrafi Ağırlıklı Bir Regresyon Modeli, II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 28.09.2017
6. ARE INCOMES OF TURKEY’S PROVINCES BASED CONVERGING?A GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION ANALYSIS, II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 28.09.2017
7. The Places of Foreign Trade Composition between Turkey and Azerbaijan of Speech “One Nation Two States”, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
8. RAMAZAN ORUCUNUN EKONOMİK MUCİZESİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 26 ALT-BÖLGE İTİBARİYLE BİR YATAY KESİT ANALİZİ, Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, 29.04.2017
9. FİNANSMAN UYGULAMALARINA GELENEKSEL OLMAYAN BİR BAKIŞ: MİKRO KREDİLER VE SOSYO-EKONOMİK DETERMİNANTLARI, Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, 29.04.2017
10. AMERİKAN RÜYASI MI? KÂBUSU MU?: KIRILGAN EKONOMİLERDE PARA ARZI DEĞİŞİMİNE ABD’NİN ETKİSİ, INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, 20.05.2017
11. EYVAH, AMERİKA HAPŞIRDI: DIŞ YANSIMA ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR ANALİZİ, Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 12.05.2017
12. Türkiye’de Sektörel Uzmanlaşma ve Ekonomik Büyüme Süreci Üzerine:Bölgesel Etki Ne Kadar Baskındır?, 4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, 21.09.2017
13. Yerel Ürün Tabanlı Bölgesel Kalkınma Stratejilerinde Yönetişim Yapıları, 4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, 21.09.2017
14. Jevons Paradoksu: Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz, XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 05.10.2017
15. Ne İhraç Ettiğimiz Önemli Midir? Türkiye Ekonomisi Dış Ticaretinin Uzmanlaşma Seviyesi Üzerine, 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 05.10.2017
16. Türkiye’nin İl Bazlı Gelirleri Yakınsıyor mu? Coğrafi Ağırlıklı Bir Regresyon Modeli, II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 28.09.2017
17. LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİKLERİNİN TÜRKİYE DEKİ SEYRİ VE TRA BÖLGESİ ÖZELİNDE BİRDEĞERLENDİRME, II. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 20.10.2016
18. NEO KLASİK TEORİDEN BİR PERİ MASALI BALKAN VE AB KURUCU ÜLKELERİ ARASINDAKİ KOŞULSUZ GELİR YAKINSAMA MEKANİZMASI ÜZERİNE, Second Sarajevo International ConferenceofSocial Sciences EU Integration and Balkan Countries, 17.05.2016
19. FİNANSAL KRİZLER GÖLGESİNDE DEVLETİN EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Second Sarajevo International ConferenceofSocial Sciences EU Integration and Balkan Countries, 17.05.2016
20. SEKTÖRLER ARASI GEÇİŞKENLİK VE ÜÇ SEKTÖR TEORİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR, 17. uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu, 02.06.2016
21. EKONOMİK GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİ OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, 14.07.2016
22. Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz, uluslararası avrasya ekonomileri konferansı, 29.08.2016
23. Mutluluğun Resmini Çizmek Sosyo Ekonomik Belirleyicilere İlişkin Bir Yatay Kesit Analizi, UNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 28.09.2016
24. Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesinde Yatırım Teşviklerinin Rolü ve Başarı Kriteri Olarak Yakınsama Analizleri Türkiye Örneği, International Conference on Eurasian Economies, 09.09.2015
25. Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Enflasyonun Bölgesel Büyüme Üzerindeki Etkisi Dost mu Yoksa Düşman mı, 3.Uluslararası bölgesel kalkınma konferansı, 15.10.2015
26. Effect of International Monetary Fund over Turkey s Economy Some Economic Indicators, International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference İİBA, 28.03.2015
27. THE DEVELOPMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES TURKEY CASE, Restructuring the economies: realities and perspectives given the currenteconomic crisis, 08.11.2013
28. THE DEVELOPMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES TURKEY CASE, Restructuring the economies: realities and perspectives given the currenteconomic crisis, 08.11.2013
29. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİ GİDERMEDEKİ ROLÜ VAN ÖRNEĞİ, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 07.10.2010
30. Yerel Kalkınma ve Mikro Kredi İlişkisi, Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, 17.10.2012
31. VAN İRAN ARASINDAKİ SINIR TİCARETİ VE GELİŞME POTANSİYELİ, 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 04.11.2010
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
 
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
 
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1. Economic Development: Global Regional Studies, Londra 2017.
2. Development Growth: Economic Impacts of Globalization, Londra 2017.
3. 2017 Turkish World Socio Economic Strategies, Beau Bassin 2017.
4. Cambridge Critics of Neoclassical Theory, Politico Economic Evulation of Current Issues, 2018.
5. A Seitching Regression Analysis on the Validity of Rebound Effect and Energy Efficiency in Turkish Economy,Economic and Management Issues in Retrospect and Prospect, 2018.
6. Merdiveni İtmek: Milletlerin Zenginliğinin Gerçek Kökenleri Üzerine, Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları II, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, Türkiye, 2019.
Diğer Yayınlar:

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

İktisadi Düşünceler Tarihi

Türkçe

3

 

Ekonometri I

Türkçe

6

 

iktisadi büyüme ve kalkınma

Türkçe

6

 

Ekonometrik Analiz

Türkçe

6

 

Mikro İktisat

Türkçe

3

 

Yüksek Lisans

 

 

 

Kalkınma-Refah Ekonomisi

Türkçe

6

 

İktisada Giriş I

Türkçe

6

 

Mikro Ekonomik Analiz

Türkçe

3

 

Büyüme Teorisinde Yeni Yaklaşımlar

Türkçe

3

 

                       
 

Türk İktisat Tarihi

Türkçe

3

 

Para Teorisi ve Politikası

Türkçe

3

2015-2016

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

Mikro iktisat

Türkçe

3

 

Kamu maliyesi

Türkçe

6

 

Makro iktisat

Türkçe

2

 

İş Hukuku

Türkçe

2

 

Para teorisi ve politikası

Türkçe

3

 

Mikro iktisadi analiz

Türkçe

3

2014-2015

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

İktisadi Düşünceler Tarihi

Türkçe

3

 

Makro iktisat

Türkçe

3

 

Mikro iktisat

Türkçe

3

 

İKTİSADA GİRİŞ

Türkçe

3

 

Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri

Türkçe

2

 

İktisadi düşünceler tarihi

Türkçe

3

1.TEV Başarı Ödülü, 2006-2007

2.TEV Başarı Bursu, 2004-2008

3.İC Vakfı Başarı Bursu, 2005-2008

4.İC Vakfı Yayın Teşvik Başarı Ödülü, 2015

5.En İyi Bildiri Ödülü, Kaposvar Üniversitesi, MACARİSTAN, 2016

1) 2019-Internatıonal Congress of Islamıc Economy, Fınance and Ethıcs, Isefe'19 Spring, 27-27 April 2019, İstanbul/Turkey

2) 2019-6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Iğdır/Türkiye, 11-12 Nisan 2019

3) 2018-1. Uluslararası Iğdır Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 6-8 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye.

4) 2018-International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS), 15-16 December 2018, İstanbul MEdipol Üniversitesi, İstanbul/Turkey, Bilim Kurulu Üyeliği.

5) 2017-International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS), 14-15 October 2017, Antalya/Turkey, Bilim Kurulu Üyeliği.

6) 2017-International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 13-15 October 2016, Belek/Antalya-Turkey, Bilim Kurulu Üyeliği.

7) 2016-International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 14-16 October 2016, Belek/Antalya-Turkey, Bilim Kurulu Üyeliği.

Anabilim Dalı Bşk.