E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 4202
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2009
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM FELSEFESİ (DR)/

  Tez Adı: İslam felsefesinde insanın özgürlüğü problemi (Farabi ve Kadı Abdulcebbar’xxa göre)
 • Y

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2003
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM FELSEFESİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İbn Rüşd felsefesinde te`vil meselesi
 • L

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 2000
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 EBU’L-MUİN EN-NESEFİNİN TANRI TASAVVURUNDA TEMELKAVRAMLAR Uluslararası OCAK HASAN KESİT AKADEMİ DERGİSİ 16 http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1543
2011 Bir Ahlak Felsefesi Problemi Olarak Erdem Kavramına Yüklenen Anlamın İlkçağdan Ortaçağa Evrimi Uluslararası OCAK HASAN FLSF Dergisi 11
2021 DİNLERDE ÇEVRE TASAVVURU VE ÇEVRE SORUNLARININ ÖNLENMESİNDE DİNLERİN ROLÜ Uluslararası OCAK HASAN, ÇELİKTEN DİLBER DİSİPLİNLERARASI SOSYALBİLİMLER DERGİSİ 9 https://www.sosyalbilimler.com.tr/index.php/disosbilder/article/view/76
2015 Ahlak Felsefesı Ekseninde Günah Kavramı Uluslararası OCAK HASAN MÜTEFEKKİR 2 2
2014 İslam Ahlak Felsefesinde Et Tedbiru l Menzil Ev İdaresi Kavramı Uluslararası OCAK HASAN JOURNAL OF INTERCULTURAL AND RELIGIOUS STUDIES 6 6
2012 İlkçağdan İslam Düşüncesine Felsefe Tasavvuru Tanım Merkezli Bir Karşılaştırma Denemesi Ulusal OCAK HASAN Marife Dergisi 3
2013 İbn Haldun un İslam Filozoflarına Yönelttiği Eleştiriler Metafizik Örneği Uluslararası OCAK HASAN DİNBİLİMLERİ 13 1
2011 Farabi Felsefesinde Bazı İlahi Sıfatların Hürriyet Problemi Açısından Analizi Uluslararası OCAK HASAN Hitit Ü. İlahiyat F. Dergisi 10 19
2017 İhvan-I Safa Felsefesinde İhtilaf Kavramı ve İhtilafa Düşülme Sebepleri Uluslararası OCAK HASAN Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) 12 http://www.kesitakademi.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1368Detay=Ozet
2016 Yaratılış/Fıtrat Kavramı Çerçevesinde İnsan-Çevre İlişkisinin Ahlaki Boyutu Uluslararası OCAK HASAN TUDEAR 2 http://www.tjres.com/index.php/arsiv/2016-say-2-number-2
2012 Kınalızade Ali Efendi de Mutluluk Ahlâkı Kavramının Felsefi Temelleri Ulusal OCAK HASAN Iğdır ü. Sosyal Bilimler Dergisi 1 1 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1307407418_07_Ocak_%28115-136%29.pdf
2018 İslam Hukuk Felsefesinde İşlevselliği BakımındanÖrf ve İstihsan Uluslararası OCAK HASAN Iğdır ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi 16 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/166637154_02_Ocak_(15-45).pdf
2015 Siyaset Toplum Felsefesi Ahlakı Açısından Kâtip Çelebi de Ulema ve Ümeranın Yeri Uluslararası OCAK HASAN

Incorrect syntax near 'L'. Unclosed quotation mark after the character string ''.

Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 YAPAY ZEKÂ BAĞLAMINDA AHLAK FELSEFESİ Uluslararası OCAK HASAN İSLAM HUKUKUNA ZEMİN OLUŞTURMASI AÇISINDAN ‘YAPAY ZEKA’
2022 EL-MEDİNETÜ’L-FAZILA KAVRAMININ SEZAİ KARAKOÇ DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ: İDEAL TOPLUM-İDEAL İNSAN Uluslararası OCAK HASAN ULUSLARARASI SEZAİ KARAKOÇ SEMPOZYUMU
2019 YARATILIŞ GERÇEĞİ VE ATEİZM: TEMEL İDDİALAR VE YANITLAR Uluslararası OCAK HASAN III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ
2019 APATEİZM/DİNİ İLGİSİZLİK BAĞLAMINDA GENÇLİK VE DİN: FELSEFİ BİR SORUŞURMA Ulusal OCAK HASAN GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİNİN ZİHİN PROBLEMLERİ ÇALIŞTAYI
2016 Bilgiden Eyleme Geçiş Sürecinde Nebevi Metodoloji Ulusal OCAK HASAN DİN EĞİTİMİNDE VERİMLİLİK VE MOTİVASYON
2015 İslam Düşüncesinde Aşk Mahremiyet İlişkisi Ulusal OCAK HASAN MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU
2014 İslam Ahlak Felsefesinde Et Tedbiru l Menzil Ev İdaresi Kavramı Etrafında Ele Alınan Başlıca Meseleler Ulusal OCAK HASAN 21. Yüzyılda Aile Sempozyumu
2012 Nazari ve Ameli Felsefe Kavramları Çerçevesinde Kınalızade de Mutluluk Ahlakı Uluslararası OCAK HASAN Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu
2012 Türkiye de Cami Merkezli Yayın Din Eğitiminde Sosyal Bilimlerin Rolü Psikoloji Örneği Ulusal OCAK HASAN DİB, Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2016 DİN EĞİTİMİNDE MOTİVASYON ve VERİMLİLİK Bilgiden Eyleme Geçis Sürecinde Nebevi Metodoloji Bölüm(ler)
2014 İBN RÜŞD FELSEFESİNDE YORUMBİLİM TE'VİL Tümü
2021 İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİ CAHIZ Bölüm(ler)
2012 Tanrı İnsan İlişkisi Bağlamında İnsanın Hürriyeti Tümü
2019 İhvan ı Safa nın İnsan Tasavvurunda Bilgi Ahlak İman İlişkisi Tümü
2021 İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİMİN ÖNCÜLERİ İHVAN-I SAFA Bölüm(ler)
2014 Mutezile Gelen Ek i Teklif Nedir Bölüm(ler)
2017 İSLAM FELSEFESİ ERKEN DÖNEM İSLAM FELSEFESİ (TABİAT FELSEFESİ) Bölüm(ler)
2019 GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİNİN ZİHİN PROBLEMLERİ APATEİZM/DİNİ İLGİSİZLİK BAĞLAMINDA GENÇLİK VE DİN: FELSEFİ BİR SORUŞURMA Bölüm(ler)
2020 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN TASAVVURU Tümü
2021 BİR DÜNYA TANRI İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TANRI TASAVVURU Bölüm(ler)
2021 TRANSHÜMANİZM&POSTHÜMANİZM İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ÜSTÜN İNSAN TASAVVURU VE TRANSHÜMANİZM&POSTHÜMANİZM Bölüm(ler)
2021 İLAHİYAT BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR FARABİNİN İNSAN TASAVVVURUNDA HZ. PEYGAMBER'İN KONUMU Bölüm(ler)
2022 BİR DÜNYA TANRI İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TANRI TASAVVURU Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2017 İhvân-ı Safâ felsefesinde nübüvvet meselesi ÖMER FARUK GÖRÜCÜ Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Kur'an merkezli bir yaklaşımla ahlak dışı davranışların aklileştirilmesi SAADET EREN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Osmanzade Ahmed Tâib Efendi ve Hulasatu'l-Ahlak (Hikmet-i Ameliye) adlı eseri ABDULLAH ÇORUMLUOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 İslam düşüncesinde selefi yaklaşım ve İbn teymiyye SOMIAH MOHAMMED NAJEEB HASSAN MOHAMMED Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 ŞİÎ DÜŞÜNCEDE KÖTÜLÜK PROBLEMİ,MUTAHHARÎ ÖRNEĞİ BİLAL TAŞDEMİR Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ I-II Yüksek Lisans
2020-2021 DİN FELSEFESİ METİNLERİ I-II Yüksek Lisans
2020-2021 KARİYER PLANLAMA Lisans
2020-2021 DİJİTAL OKURYAZARLIK Lisans
2020-2021 DİN FELSEFESİ Lisans
2019-2020 DİN FELSEFESİ II Lisans
2019-2020 DİN FELSEFESİ I Lisans
2016-2017 İSLAM MEDENİYET TARİHİ Lisans
2016-2017 İSLAM AHLAK ESASLARI Lisans
2016-2017 İSLAM FELSEFESİ' NE GİRİŞ Yüksek Lisans
2016-2017 SİSTEMATİK İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I Yüksek Lisans
2016-2017 İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL METİNLERİ I Yüksek Lisans
2016-2017 MANTIK Lisans
2015-2016 İSLAM AHLAK ESASLARI Lisans
2015-2016 Seminer 2 Yüksek Lisans
2015-2016 Seminer 1 Yüksek Lisans
2015-2016 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2015-2016 Osmanlı Klasik Dönem Düşünürleri Yüksek Lisans
2015-2016 İslam Felsefesinin Batı Felsefesine Etkileri Yüksek Lisans
2015-2016 İslam Felsefesinin Temel Metinleri II Yüksek Lisans
2015-2016 İSLAM FELSEFESİNDE EKOLLER VE AKIMLAR Yüksek Lisans
2015-2016 İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL METİNLERİ I Yüksek Lisans
2015-2016 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AHLAK Yüksek Lisans
2015-2016 İSLAM FELSEFESİNDE ANA AKIMLAR Yüksek Lisans
2015-2016 MANTIK Lisans
2015-2016 ARAP DİLİ BELAGATI I Lisans
2014-2015 İslam Ahlak Esasları Lisans
2014-2015 Kur'an Okuma ve Tecvit Bilgisi ll Lisans
2014-2015 Kur'an Okuma ve Tecvit Bilgisi l Lisans
2021-2022 DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ I Yüksek Lisans
2021-2022 DİN FELSEFESİ METİNLERİ I Yüksek Lisans
2021-2022 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans
2021-2022 DİN FELSEFESİ Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2014 Anabilim Dalı Başkanı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2021 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ