E-posta Telefon
05318202436 | 4249
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2008
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİ (DR)/

  Tez Adı: Şerh-i Dîvân-ı Hâfız (Sûdî): Kelimeler-remizler-kavramlar
 • Y

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1996
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İbni Kemal Nesayih (İnceleme-Metin)
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1977 - 1981
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2010 Türkçede AGAn GAn ve IcI Ekleri ve Sûdî Şerhindeki Kullanımları Uluslararası ibrahim kaya, mevlüt erdem Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 5 3 http://turkishstudies.net
2012 Sûdî nin Şerh i Gülistan ındaki Eleştirilerine Toplu Bir Bakış Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic 1719 1739 pp 2012 Uluslararası KAYA İBRAHİM Turkish Studies 7 3 http://turkishstudies.net
2012 Sûdî nin Şerh i Gülistan da Şem î ye Yönelttiği Anlamla İlgili Eleştiriler Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic 1461 1488 pp 2012 Uluslararası KAYA İBRAHİM Turkish Studies 7 1 http://turkishstudies.net
2012 Sûdî nin Şerh i Gülistan da Şem î ye Yönelttiği Sahih Nüshalara Muhalefetle İlgili Eleştiriler Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic Uluslararası KAYA İBRAHİM Turkish Studies 7 2 http://turkishstudies.net
2011 Sûdî nin Hafız Divanı Şerhindeki Tasavvufî Yaklaşımları Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic Uluslararası KAYA İBRAHİM Turkish Studies 6 2 http://turkishstudies.net
2010 Kemal Paşazade nin Pendname si Ulusal KAYA İBRAHİM KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi
2016 Klasik Metinlerin Doğru Okunup Anlaşılması İçin Söz Diziminin Dikkate Alınması Gereği ve Gülistan Şerhi Örneği Uluslararası KAYA İBRAHİM Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 2 1 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/littera/article/view/5000159950
2012 Sûdî nin Şerh i Gülistan da Şem î ye Yönelttiği Dilbilgisi Üslup Yanlışı ve Nazım Şekilleriyle İlgili Eleştiriler Ulusal KAYA İBRAHİM KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi
2015 Gülistan Şerhi Neşrinde Esas Alınan Nüsha Müellif Nüshası Olabilir mi Is The Copy Of Gulıstan Şerhı Taken From Orıgınal Text Of Author Uluslararası KAYA İBRAHİM The Journal of Academic Social Science Studies 35 Summer I/2015
2019 Yavuz Sultan Selim’in Paul Horn Tarafından Neşredilen Matbu Farsça Divanı Hakkında Bazı Düşünceler ve Öneriler Uluslararası KAYA İBRAHİM Social Sciences Studies Journal 5 50 http://www.sssjournal.com/Makaleler/1565827759_10_5-50.ID1894_Kaya_6562-6585.pdf
2011 Paşazâde nin Dekâyıku l Hakâyık ı Üzerine Bazı Düşünceler TURKISH STUDIES International Periodical For The Language Literature and History of Turkish or Turkic 671 704 pp 2011 Uluslararası KAYA İBRAHİM Turkish Studies 6 4 http://turkishstudies.net
2011 Konevî nin Hâfız Divanı Şerhi ve Tasavvufî Yorumu Üzerine Bazı Düşünceler TURKISH STUDIES International Periodical For The Language Literature and History of Turkish or Turkic Uluslararası KAYA İBRAHİM Turkish Studies 6 1 http://turkishstudies.net
2015 Tuhfetü l Haremeyn in Metin Neşri ile İlgili Bazı Düşünceler Uluslararası KAYA İBRAHİM Journal of International Social Research 8 39 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/1dil_edebiyat/kaya_ibrahim.pdf
2012 Paşazade nin Siyasetname Özelliği Gösteren Pendname si ve Bu Eserdeki Yönetimle İlgili Görüşler Ulusal KAYA İBRAHİM Dil ve Edebiyat Dergisi
2018 Şerh-i Bahâristan’da Şem’î’ye Yöneltilen Eleştiriler Uluslararası KAYA İBRAHİM,Korkmaz Ercan Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 55
2019 Destâvîz-i Dâniş Şerhiyle Matbu Yavuz Divanı ve Tarlan TercümesininKarşılaştırılması Uluslararası KAYA İBRAHİM Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 64 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi64_pdf/1dil_edebiyat/kaya_ibrahim.pdf
2019 Yavuz Sultan Selim’in Matbu Farsça Divanı ile Tarlan Tercümesinin Karşılaştırılması Uluslararası KAYA İBRAHİM Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 63
2018 Mehmed Şâkir’in Şerh i Bahâristân’ı Üzerine Bazı Düşünceler ve Tashihler Uluslararası KAYA İBRAHİM International Social Sciences Studies Journal 4 28 http://sssjournal.com/Makaleler/1546184841_27_4-28.ID114320Kaya_6469-6478.pdf
2018 ŞERH-İ BAHÂRİSTAN’DA ŞEM’Î’YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER Uluslararası KAYA İBRAHİM,KORKMAZ ERCAN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research 11 15
2019 Şerh-i Dîvân-ı Hâfız’ın Giriş Kısmı ve Şerhin Telif Tarihini Gösteren Kıtadaki Nüsha Farklılıkları Ulusal KAYA İBRAHİM Akademik-Us 3 1
2019 Ali Nihat Tarlan’ın Yavuz Divanı Tercümesi Üzerine Bir İnceleme Uluslararası KAYA İBRAHİM Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research 12 68
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2018 Ahmed Kuddûsi’nin Sultan ve Yönetim Hakkında Görüşleri Uluslararası KAYA İBRAHİM Uluslar Arası Maraşîzâde Ahmed Kuddusi ve Kadiriîlik Sempozyumu
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2008 Nesayih
2014 Prof Dr Mehmet Özmen Armağanı Adana Çukurova Üniversitesi Sûdî: 16. Yüzyılda Bir Tercüme Ustasının Türkçe Türetim Gücü Bölüm(ler)
2019 Şerh-i Bostan 1. Bab, İnceleme-Tenkitli metin, Sûdî-i Bosnevi Tümü
2020 ŞERH-İ DÎVÂN-I HÂFIZ Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi SÛDÎ-İ BOSNEVÎ 2. Cilt Tümü
2020 ŞERH-İ DÎVÂN-I HÂFIZ Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi SÛDÎ-İ BOSNEVÎ 3. Cilt Tümü
2013 Şerh i Dîvân ı Hâfız Bosnalı Sûdî İnceleme Tenkitli Metin 2 Cilt Tümü
2016 Elmalılı Tefsiri Üzerine Bazı Mülahazalar Tümü
2013 Şerh i Dîvân ı Hâfız Bosnalı Sûdî İnceleme Tenkitli Metin 1 Cilt Tümü
2013 Pendnâme Kemâl Paşazâde İnceleme Tenkitli Metin Sadeleştirme Tümü
2013 Şerh i Dîvân ı Hâfız Bosnalı Sûdî İnceleme Tenkitli Metin 4 Cilt 661 pp Malatya Özserhat Matbaacılık 2013 Tümü
2013 Şerh i Dîvân ı Hâfız Bosnalı Sûdî İnceleme Tenkitli Metin 3 Cilt Tümü
2020 ŞERH-İ DÎVÂN-I HÂFIZ Sûdî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi SÛDÎ-İ BOSNEVÎ 1. Cilt Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2013 Dekâyıku'l-Hakâyık: İnceleme-metin MESUT TOPAL Yüksek Lisans Tamamlandı
2015 Mehmed Şâkir'in Bahâristan şerhi (s.279-607) İnceleme- Metin ERSOY ZEYBEK Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Uzmanlık Alan Dersi-II Yüksek Lisans
2019-2020 Uzmanlık Alan Dersi-I Yüksek Lisans
2019-2020 Yüksek Lisans Danışmanlık Yüksek Lisans
2019-2020 Seminer Yüksek Lisans
2019-2020 EskiTürk Edebiyatı V Lisans
2019-2020 Osmanlı Türkçesi Lisans
2019-2020 Türk İslam Edebiyatı Lisans
2018-2019 Eski Türk Edebiyatı II Lisans
2018-2019 İleri Osmanlıca Yüksek Lisans
2018-2019 Yüksek Lisans Danışmanlık Yüksek Lisans
2018-2019 Seminer Yüksek Lisans
2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi-II Yüksek Lisans
2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi-I Yüksek Lisans
2018-2019 İleri Osmanlıca (Giriş) Yüksek Lisans
2018-2019 Osmanlı Türkçesi Lisans
2018-2019 Türk İslam Edebiyatı Lisans
2017-2018 Yüksek Lisans Danışmanlık Yüksek Lisans
2017-2018 Farsçaya Giriş Yüksek Lisans
2017-2018 Osmanlıcaya Giriş Yüksek Lisans
2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi-I Yüksek Lisans
2017-2018 Arapça I Lisans
2017-2018 Osmanlı Türkçesi Lisans
2017-2018 Türk İslam Edebiyatı Lisans
2014-2015 Türk Dili II Lisans
2014-2015 Türk Dili I Lisans
2015-2016 İslami Türk Edebiyatı Lisans
2016-2017 Türk İslam Edebiyatı Lisans
2016-2017 Osmanlı Türkçesi Lisans
2014-2015 Osmanlı Türkçesi Lisans
2014-2015 Türk Tasavvuf Edebiyatı Lisans
2014-2015 İslami Türk Edebiyatı Lisans
2013-2014 Arap Edebiyatının Türk Edebiyatına Etkisi Yüksek Lisans
2013-2014 Fars Edebiyatının Türk Edebiyatına Etkisi Yüksek Lisans
2013-2014 Arapça Dilbilgisi Yüksek Lisans
2013-2014 Farsça Dilbilgisi Yüksek Lisans
2013-2014 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri II Lisans
2013-2014 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri I Lisans
2013-2014 Farsça II Lisans
2013-2014 Farsça I Lisans
2013-2014 Eski Türk Edebiyatı IV Lisans
2013-2014 Eski Türk Edebiyatı III Lisans
2013-2014 Edebiyat Bilgi ve Teorileri II Lisans
2013-2014 Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Lisans
2021-2022 Mesnevi Okumaları Lisans
2021-2022 Osmanlı Türkçesi Lisans
2020-2021 Osmanlı Türkçesi Lisans
2021-2022 Türk İslam Edebiyatı Lisans
2020-2021 Türk İslam Edebiyatı Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Mesnevi Okumaları
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Dekan Yardımcısı ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2018