E-posta Telefon
4031 | 4031
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 • Y

  Yüksek Lisans

  Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

 • D

  Doktora

  Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. TURKDOGAN, K. KILICEL, F. KARA, K. TUNCER, I. and UYGUN, I. Heavy Metals in soil vegetables and Fruits the Endemic Upper Gostrointestinal cances Region of Türkey, Elvesier, Environmental Toxicology and Pharmacology, 13(2002):175-179.

2 . KARA, K. AKCA, Y. BALTA, M.F. YARILGAC, T. and BALTA, F. An estimation of genotypical distance based on discriminatory fruit traits in walnut (juglans regia), Indian Journal of Agriculture Sciences 75(4): 225-7, April 2005, New Delhi

3. EYDURAN, E. OZDEMIR, T  KARA, M. K. KESKİN, S. and CAK, B. A Study on Power of Chi-square and G statistics in Biology Sciences, Pakistan Journal of Biological Sciences 9 (7): 1324-1327, 2006, ISSN 1028-8880, Asian Network for Scientific Information.

4. TURKDOGAN, K. AKMAN, N. TUNCER, I. UYGUN, I.. KOSEM, M. OZEL, S. KARA, K. BOZKURT, S. And MEMIK, F. Epidemiological Aspects of Endemic Upper Gastrointestinal cancers in Eastern Turkey, Hmediepato-Gastroenterology current Medical and Surgical Trends, 62 Volume 52, March-April 2005, pages 329-656, Sciences Citation Index, Medicos and EMBASE/Excerpt Medico, Spain.

5. KARA, K. SER, G. and ARSLAN, F. Discriminant Analysis Result of Some Yield Characteristics of Sample Dairy Cattle Corporations by Considering Educational Status of Producers, Information Journal of Dairy Sciences 1(1): 14-17, 2005, ISSN 1811-9743, Asian Network of Scientific Information.

6. GÖZÜAÇIK, C. EYDURAN, E. ÇAM, H. and KARA, M. K. Dedection of infaction of the alfalfa seed chalcid, Bruchophagus roddi Gussokovskiy, 1933 (Hymenoptera: Eurytomidae) in alfalfa (medicago satival) fields of Igdir, Turkey, LR-350 [1-5] Agricultural Research Comminacation Centr, Print, 2018, ISSN: 0250-5371/online ISSN: 0976-0571.

7. CELIK S. EYDURAN E. TATLIYER A. KARADAS K. KARA M. K. WAHEED A. Comparing Predictive Performances of Some Nonlinear Function and Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) for Describing the Growth of Daera Din Panah (DDP) Goat in Pakistan, Pakistan Journal of Zoology, 2018, (Decission on Maniuscript ID MH20170218160242-R2).

8. DEMİRKUŞ, N. ARMAĞAN, M. KARA, M. K. A Morphometric study on Draba cappadocica Boiss. & Balans and Draba rosularis Boiss. 2018, Ant J Bot, Turkey.

9. GULSOY, E. SİMSEK, M. KARA, M.K, BALTA, F. Assesment of Relationship Between Fruit Characteristics of Almond Selections From AYDIN Region Using Canonical Correlation Analysis Method, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 2018, Volume 27 - 2018. Pages 4668-4673. 

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. ÖZTÜRK, A. BOZTEPE, S. KARA, MK. Konya'da Balık Tüketimi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), 157-164.

2. BOZTEPE, S, KARA, M. K. TİGEM Gözlü Tarım İşletmesindeki Akkaraman ve İvesi Koyun Sürülerinin Kan Potasyum ve Hemoglobin Tipleri İle Bazı Veri Özellikleri Arasındaki İlişkiler (I. Kan Potasyum ve Hemoglobin Polimorfizmi), 1999,  S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (20):108–113, Konya.

3. BOZTEPE, S. KARA, M. K. Tigem Gözlü Tarım İşletmesindeki Akkaraman ve  İvesi Koyun Sürülerinin Kan Potasyum ve Hemoglobin Tipleri İle Bazı Veri Özellikleri Arasındaki İlişkiler (II. Potasyum ve Hemoglobin Tipleri İle Bazı Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler), 1999,  S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (20): 114-120, Konya.

4. KARAK, ZIRHLIOĞLU, G. Aritmetik Serilere İstatistiksel Bir Yaklaşım, Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2000, Van. 

5. KARA, K, KERKEZ, F. ARSLAN, H. Ante ve Retro Flexions Beden Hareketlerinin Omurga ve Eklem Rahatsızlıkları Üzerindeki Etkilerine İlişkin Retrospektif Bir Çalışma: Bir Sosyal Tıp Çalışması. S. Ü. Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, 2000, 2(1): 36-41, Konya.

6. KARA, K.  Bilgi Ve İletişimin Stratejik Önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2001, 2, Van.

7. ARSLAN, S.  KARA, M. K. OKUT, H. TÜRKMUT, L. Hayvancılıkta Hata Varyanslarının Heterojen Olduğu Durumlarda Log-Lineer Modeller Kullanılarak Varyans-Kovaryans Unsurlarının Tahminlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(1):11-17, Van
8. KARA, K. ALMALI, M.N. Elektromanyetik alanların insan sağlığı üzerine Etkileri, YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2000-2002, 7(1):62-67, Van

9. ULUAT, B., KARA K. ve BİLGİN, T. İSÖSP Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumları, Eğitim Araştırmaları Dergisi, Anı Yayıncılık, 2002, s:225-230, Ankara.

10. ASLAN, S. KARA, K. Box-Cox Transformasyonunun Yumurta Verimlerine ait Genetik ve Fenotipik Parametre Tahminlerine Etkisi, YYÜ Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J.Agric.Sci.), 2003,13(1):1-7, Van.

11. TURKDOGAN, M. T, TESTERECİ, H, AKMAN, N, KAHRAMAN, T, KARA, K. TUNCER, İ, UYGUN, İ. Dietary nitrate and levels in an endemic upper gastrointestinal (Esophageal and gastric) cancer region of Turkey, Turk J Gastroenterology,  2003; 14 (1): 50-53.

12. ARSLAN, S, KARAM. K. In Repeated Measurements Estimation of Variance and Covariance Component by Using Random Regression Procedure and Benefit Possibilities in Animal Breeding, 2005, Veterinary Medicine.

13. ÇAVUŞ, H, TEMUR, A. ve KARA, K. Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumları, A. E. Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007, Cilt 8, Sayı 1. Kışehir

14. KARA, M. K. Verinin İstatistikteki Yeri ve Önemi, N’den N’ye Gezinti İstatistik Dergisi, Yıl:2, Sayı:7,Temmuz-Ağustos 2012, Ankara, http://www.ndennyegezinti.com.tr/

15. DEMİREL A. H, KÜÇÜK, B, ÜNAL, Y, GÜNDÜZ, G, KARA, K. Akut Biliyer Pankreatitte Metabolik Sendrom ve Antropometrik Ölçülerin Değerlendirilmesi, Journal of  Surjical Arts Cerrrahi Dergisi, ISSN No: 1308.0709, 2017, Volume 10, Number 1, Ankara.

10. ARSLAN, S. KARA, M. K.  Tekrarlanan ölçümlerde Varyans-Kovaryans Unsurlarının Tahmin Edilmesinde Farklı Yaklaşımların Performanslarının Karşılaştırılması, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (TTDB) 5(3): 310-316, 2018, http://doi.org/10.30910/turkjans.448372.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. KARA, K. Normal Dağılım İçin Gerçekleştirilen Yeni Bir Uygunluk Testi ve Bunun Diğer Bazı Testlerle Karşılaştırılması, S.Ü. Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslar Arası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, 1993, Konya.

2. EROL, F, KARA, K, İPEK, Ş. İ. Van Gölü Seviye Değişimlerinin Zaman Serileri Modelleri ile Tanımlanması ve Göl Seviyesinin Kontrol Edilecek Düzeyinin Belirlenmesi, 6. Uluslararası Kültür teknik Kongresi, 1997, Bursa.

3. TÜRKGOĞAN, M.K, KILIÇEL, F, KARA, K. TUNCER, I. UYGUN, İ. Heavy Metals in Soil, Vegetables and Fruits in the Endemic Upper Gastrointestinal Canser Region of Turkey, 12th World Congress of International Association of Surgeons & Gastroenterologists, ISTANBUL Convention and Exhibition Center, Hepato-Gastroenterology 49 Suplement II (2002) Octobor 30th- November 2nd, Istanbul, Turkey.

4. HOSAFLIOĞLU1,  İ. AKDENİZ, H. KARA, M. K. Comparıson Of Sowıng Methods On Dıchondra Repens In Igdır Condıtıons (Turkey), VII İnternational Scientific Agriculture Symposium Jahorina, AgroSym, October 06-09, 2016, Saraybosna.

5. EYDURAN, E. AKKUS, O. KARA, M.K. TIRINK, C. TARIQ, M.M. Use of Multivariate regression Splines (MARS) in Predicting Body Weight From Body Measurements in Mengali Rams, International Conference on Agriculture Forest, Food Sciences and Technologies, 15-17 May 2017, Cappadocia/Turkey.

6. ASLAN, H. IŞIK, B. ve KARA, M.K. 2017, Yarışmacı Bisikletçilerde Uzun Dönem Kardiyak Değişikliklerin Elektro ve Eko Kardiyografi İle Belirlenmesi, 15. Spor Bilimleri Kongresi (Physical Activity Sport, Health and Society 2023), 15-18 Kasım, Turkey.

7. KARA, M.K. Resonctruction of the Original Thought against the Prevailing Positivist Thought in Science (Özet), II. International Iğdır Symposium, 9-10 Octobor, 2017, Iğdır, Turkey.

8. KARA, M. K. The Fundamental Topics in the Agriculture and The Solution SuggestionsInternational Symposium on Agricultural Policies in Turkey and Their Contributions To National Economy,  T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 12-14 April 2018 Şanlıurfa.

9. KARA, M.K. ANALYSIS OF THE ISSUE OF ORGANIZATION IN TERMS OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND MARKETING IN LIVESTOCK ENTERPRISES: IGDIR EXAMPLE, International Kongress on Multidiisciplinary Studies, November 6-7, 2008, Iğdır-TURKEY.

10.  KARADAŞ, K. KADİRHANOĞULLARI, İ.H. KARA, M.K. KADİRHANOĞULLAI, M.K. Iğdır İlinde Mısır Üretim ve Ekonomik Önemi, International Kongress on Multidiisciplinary Studies, November 6-7, 2008, Iğdır-TURKEY.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1KARA, K, ZIRHLIOĞLU, G. Bilgisayar Okur Yazarlığı ve Eğitim, Bilgisayar Sempozyumu, U.Ü. Mühendislik Fakültesi ve Elektrik Mühendisleri Odası, 17 Aralık 1996, Bursa.

2.  KARA, K. AKCA, Y. Determination of Local Distribution by Discriminant Analysis of Some Friut Charecteristics on Walnuts of Lake Van Ragion, 3. Turkish National Congress, Ankara University, 14-17 Sep 1999, Ankara (Turkey).

3. TÜRKGOĞAN, M.K, KILIÇEL, F, KARA, K. Endetmik Üst Gastrointeotional Kanserler Bölgesinde Toprakta Ağır Maden Düzeyleri, XVI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Bildiriler, 1999, Vol:10, Sepplement: 2, Abstract, s:42, 144,  Antalya.

4. İPEK, İ. Ş, KARA, K, ERASLAN, A. Eğilim ve İç Bağımlılık Unsurları İçeren Hidrolojik Verilerin Kullanılması Durumunda Su Yapılarının Bazı Planlama Kriterlerinin Optimizasyonu. III. Hidroloji Kongresi Bildiri Kitabı, s: 279-286, 27-29 Haziran 2001, D.E. Üniversitesi, İzmir.

5. M.K KARA, T Özdemir, C Zer, Van'da et ve arı ürünleri tüketim alışkanlıkları üzerine bir araştırma  - 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Bildiri Kitabı, 2004

6. KARA, K. ARSLAN, F. SER, G. Örnek Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Bazı Verim Özelliklerine Ait Diskriminant Analiz Sonuçları, 6. Ulusal  Biyoistatistik ve Tıpta Bilgisayar Uygulamaları Kongresi, 13-15 Eylül 2002, D.Ü. Diyarbakır.

7. ZIRHLIOĞLU, G. KARA, K. Popülasyon Büyüme Oranının Doğrusal Olmayan Bir Regresyon Modeli ile Tahmini, VIII Ulusal Biyoistatistik Kongresi 20-22 Eylül 2005, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ve Biyoistatistik Derneği, Bursa.                      

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

1. KARA, K. KIZILTUĞ, H. M. Bilgisayar Programlama Dili, Turbo C, Mimoza Yayınları, 1995, Bilgisayar Dizisi: 1, ISBN: 975-543-039-3, 391 Sayfa, Konya.


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1. YENİ TÜRKİYE'NİN YENİ GERÇEKLERİ, ŞİMŞEK, O. KARA, K. 21. Yüzyıl Sürecinde Özgün Sosyal Düşünce Açısından Araştırma     Yöntemleri, 2012, s: 245-275, Ankara 

Yönetilen Doktora Tezleri:

SAİM BOZTEPE (1991)

TİGEM gözlü tarım işletmesindeki akkaraman ve ivesi koyun sürülerinin kan potasyumm ve hemoglobin tipleri ile bazı verim özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

SERHAT ARSLAN (2001) 

Tekrarlanan ölçümlerde random regresyon yöntemi ile varyans kovaryans unsurlarının tahmini ve hayvan ıslahında kullanım olanakları 

GÜROL ZIRHLIOĞLU (2002)

Survival analiz yöntemleri kullanılarak bal arılarında (Apis mellifera L. ) sosyal yaşamla ilgili parametrelerin tahmini ve ana arı yetiştiriciliğinde kullanım olanakları


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

SERPİL AKSOY (1997) 

1987-1996 yılları arasında Türkiye, Doğu Anadolu Bölgesi ve Van İli için hayvancılık sektörü net değişim ticari hadleri ve pazarlama olanakları

M. NURİ ALMALI (1998) 

Yanıt yüzeyi metodu ve optimum yanıtın bulunması üzerine bir çalışma

FEVZİ AYDIN (1999) 

Goodness of fit testlerinin normal dağılıma uygulanması Application of goodness of fit normality tests

TANER ÖZDEMİR (2001) 

Van İlinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine iltica talebinde bulunan mültecilerin sorunları üzerine bir çalışma 

CEM ŞAHAR (2006) 

Van yöresinde Kütahya Vişnesinin Prunus avium ve Prunus mahaleb anaçları üzerinde meyve özelliklerinin dikriminant ve faktör analiz yöntemleri ile karşılaştırılması

YUSUF TOKTAY (2017)

Çok değişkenli istatistik analiz yöntemler: Faktör analizi ve diskriminant analizinin Iğdır Üniversitesi öğrencileri üzerine uygulaması

EROL AKYILDIRIM (2017)

Iğdır üniversitesi çalışanlarının performanslarını etkileyen faktörlerin parametrik ve non-parametrik testler ile irdelenmesi

Güz Dönemi

 • Gıda Mühendisliği Araştırma Teknikleri (Gıda Mühendisliği)
 • Biyoistatistik (Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
 • Öğretim İlke Ve Yöntemleri (İlahiyat Fakültesi)
 • İstatistik (Ziraat Fakültesi)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Fen Bilimler Enstitüsü)
 • SPSS Kullanımı ve İstatistik (Fen Bilimler Enstitüsü)
 • Olasılık Ve İstatistik (Fen Bilimler Enstitüsü)

 1. Tekrarlanan ölçümlerde Random Regresyon Yöntemi ile varyans-kovaryans unsur tahmini ve hayvan ıslahında kullanım olanakları. YYÜ Aştırma Fonu Başkanlığınca destekli – 2001 (Yürütücü)

 2. Survival analiz yöntemleri kullanılarak, bal arılarında ( Apis Mellifera L.) sosyal yaşamla ilgili parametre tahminleri ve ana arı yetiştiriciliğinde kullanım olanakları. YYÜ Aştırma Fonu Başkanlığınca destekli,2002 (Yürütücü)

 3. Survival analiz yöntemleri kullanılarak bal arılarında (Apis mellifera L.) verimli yaşam uzunluğunun belirlenmesi-2003 (Yürütücü)