E-posta Telefon
+90-476-223 0010 | 4259
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Fahruddîn er-Râzî’xxnin tefsîri’xxnde İ’xxcâzu’xxl-Kur’xxân
 • Y

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEFSİR (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Ebu’xxl-Leys es-Semerkandî’xxnin Tefsîr’xxu-l Kur’xxân’xxında esbâb-ı nüzûl
 • L

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2002
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 Fahruddîn er-Râzî’ye Göre Mucize (Mefâtihu’l-Gayb Tefsîri Çerçevesinde) Ulusal YURT MEHMET EMİN IĞDIR ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 10 http://ifder.igdir.edu.tr/UyeTumMakaleler.aspx?Goster=0
2017 İ‘CÂZU’L-KUR’ÂN İLMİNİN MAHİYETİ, TANIMI VE GENEL HATLARIYLA TARİHSEL SÜRECİ Ulusal YURT MEHMET EMİN Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 http://ifder.igdir.edu.tr/UyeTumMakaleler.aspx?Goster=0
2019 Bilimsel Tefsirin Mahiyeti Üzerine Ulusal YURT MEHMET EMİN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/447677841_06_Yurt_(103-142).pdf
2018 Yaratılışın Gayesi Olarak İbadet (Zâriyât Elli Altıncı Ayetin Tefsiri Bağlamında) Ulusal YURT MEHMET EMİN Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 http://ifder.igdir.edu.tr/Makaleler/2060429995_10_Yurt_(203-229).pdf
2011 HAMD Ulusal YURT MEHMET EMİN DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 13 2 http://www.dicle.edu.tr/Contents/5bb081cf-578c-42c0-80c0-3bc34ab120d2.pdf
2016 EBU L LEYS ES SEMERKANDÎ NİN TEFSÎRİNDE ESBÂBI N NÜZÛL Ulusal YURT MEHMET EMİN Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 8 http://ifder.igdir.edu.tr/Makaleler/880306573_04_Yurt_(81-109).pdf
2018 Kur’an’da Haset Kavramı Ulusal YURT MEHMET EMİN e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) 10 3 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/519728
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2018 İSLAM’DA ANNE OLARAK KADINA VERİLEN DEĞER Uluslararası YURT MEHMET EMİN Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı
2018 KUR’ÂN TEFSİRİNDE BİLİMSEL BİLGİNİN DEĞERİ Uluslararası YURT MEHMET EMİN ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
2018 Uluhiyet ve Nübüvvet Bağlamında Kur’an’ın Evrenselliği Uluslararası YURT MEHMET EMİN 4.Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
2017 Kur’ân’ın Dinî ve Tabiî İlimlere Kaynaklık Etmesi Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası YURT MEHMET EMİN IĞDIR İLAHİYAT ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI
2017 VELİ KAVRAMI ÜZERİNE SEMANTİK AÇIDAN BAZI DEĞERLENDİRMELER Uluslararası DEMİRKOL NİHAT,YURT MEHMET EMİN ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI
2017 NASR SÛRESİNİN “MÜNÂSEBÂTU’L-ÂYÂT VE’S-SUVER” DİSİPLİNİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ VE EL-ESMÂU’L-HÜSNÂ’DAN “TEVVÂB” İSMİNİN İNCELİKLERİ Uluslararası YURT MEHMET EMİN,DEMİRKOL NİHAT ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI
2016 KUR AN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE AİLENİN ROLÜÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası BAYRAKTUTAN OSMAN,YURT MEHMET EMİN Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ULUSLARARASI AİLE İÇİ EĞİTİMÇALIŞTAYI file:///C:/Users/veysel/Downloads/I%C4%9EDIR%20%C4%B0LAH%C4%B0YAT%20ULUSLARARASI%20A%C4%B0LE%20%C4%B0%C3%87%C4%B0%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%20%C3%87ALI%C5%9ETAYI%20(3).pdf
2016 ÇOCUĞUN KİŞİLİK GELİŞİMİNDE AİLENİN ÖNEMİ Uluslararası YURT MEHMET EMİN,BAYRAKTUTAN OSMAN Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ULUSLARARASI AİLE İÇİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI file:///C:/Users/veysel/Downloads/I%C4%9EDIR%20%C4%B0LAH%C4%B0YAT%20ULUSLARARASI%20A%C4%B0LE%20%C4%B0%C3%87%C4%B0%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%20%C3%87ALI%C5%9ETAYI%20(3).pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 AYET MERKEZLİ BÜTÜNCÜL TEFSİR YÖNTEMİ (Tâhâ Suresi 131. Ayet Bağlamında Bir Yöntem Denemesi) Tümü
2018 Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin Tefsîr’u-l Kur’ân’ında Esbâb-ı Nüzûl Tümü
2018 Fahruddîn Râzî’ye Göre Kur’ân’ın İ’câzı (Mefâtîhu’l-Gayb Tefsiri Bağlamında) Tümü
2019 Varsayım, Kurgu ve Usûl Denkleminde KUR’ÂN’IN TARİHSELLİĞİ YANILGISI Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2016 Abese sûresinin tefsîri SERVET KARAGİYİM Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 Ed-Dürru'l-Mesûn'da mecâz (المجاز في الدُّر المصون) AHMET TEPE Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Kur'ân-ı Kerîm bağlamında ibadetlerin gaye, fayda ve hikmetleri İSKENDER AYBUĞA Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Kur'ân-ı Kerîm'de nasr kavramı sebepleri ve engelleri MAHMOUD ALGUNIED Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Kâf sûresinin tefsiri İBRAHİM HALİL ATMACA Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 MATURİDİ'NİN TE'VİLATÜ'L-KUR'AN'INDA AHKAM AYETLERİ YORUMU HÜSEYİN YASİR ÇELİK Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Mustafa Bin Muhammed'in "Yâ-sîn sûresinin tefsîri" adlı eserinin tahkiki ve günümüz Türkçesine çevirisi SİRAÇ ELYAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini ve Kur'an Dili tefsirinde teşbîh ve temsîli anlatım AYŞENUR ERYİĞİT Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 İbn 'Atiyye'nin "el-Muharrerü'l-Vecîz fî Tefsîri'l-Kitâbi'l-'Azîz" adlı eserinde esbâb-ı nüzûl KEMAL ARPACI Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Ruhu'l-Beyân tefsirinde Yusuf suresinin tefsiri SAKİNE EREN Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Kur'ân âyetleri ışığında hayır ve şer ERHAN YAKUT Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Hanefi mezhebinde vâcip kavramının diğer mezheplerle mukayesesi YUNUS KORKMAZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Zemahşerî'nin Ruûsü'l-Mesâil'inde Şâfi'îlere atfettiği görüşlerin değerlendirilmesi (Ceza Hukuku bağlamında) CEMAL ÖZEN Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Şâfiî mezhebi fıkıh kitaplarında Ehl-i kitapla ilgili hükümler MURAT DEMİR Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Kur'ân'da ahd ve misâk TANER ALPTEKİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2023 İslam hukukunda sigaranın hükmü ve Ahmed Âdanavî'nin "Risâletun fî Şürbi'd-Duhân" adlı risalesi AHMET TUTULMAZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2023 Kur'ân'da hesaplaşma TALİP ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2023 Bediüzzaman Said Nursî'nin vesvese problemine yaklaşımı ERSİN KARABABA Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2015-2016 DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK Lisans
2015-2016 TÜRK DİN MUSİKİSİ Lisans
2013-2014 TÜRK DİN MUSİKİSİ (NAZARİYATI) Lisans
2019-2020 TEFSİR USULU METİNLERİ Doktora
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ Lisans
2019-2020 KUR’AN’IN İ’CAZI -I Yüksek Lisans
2019-2020 KUR’AN’IN İ’CAZI -II Doktora
2019-2020 KUR’AN’IN İ’CAZI -II Yüksek Lisans
2019-2020 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Doktora
2019-2020 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 TEFSİR USULU METİNLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 LİSANS BİTİRME TEZ DANIŞMANLIĞI Doktora
2018-2019 TEFSİR USULU METİNLERİ Doktora
2018-2019 TEFSİR - II Lisans
2018-2019 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Doktora
2018-2019 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 KURAN SEMANTİĞİ Lisans
2017-2018 AHKAM TEFSİRİ Yüksek Lisans
2016-2017 TEFSİR USULU METİNLERİ Yüksek Lisans
2016-2017 RİVAYET TEFSİRİNDE ÖRNEKLER Yüksek Lisans
2017-2018 LİSANS BİTİRME TEZ DANIŞMANLIĞI Lisans
2017-2018 UZMANLIK ALAN DERSİ (FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ) Yüksek Lisans
2017-2018 UZMANLIK ALAN DERSİ (TEMEL İSLAM BİLİMLERİ) Yüksek Lisans
2017-2018 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 KURAN SEMANTİĞİ Lisans
2017-2018 ARAPÇA GRAMER Lisans
2016-2017 LİSANS BİTİRME TEZ DANIŞMANLIĞI Lisans
2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ (FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ) Yüksek Lisans
2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ (TEMEL İSLAM BİLİMLERİ) Yüksek Lisans
2016-2017 AHLAK FELSEFESİ Yüksek Lisans
2016-2017 DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Yüksek Lisans
2016-2017 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Yüksek Lisans
2016-2017 ARAPÇA NAHİV HAZIRLIK SINIFLARI Lisans
2016-2017 KUR’AN SEMANTİĞİ Lisans
2015-2016 ARAPÇA NAHİV HAZIRLIK SINIFLARI Lisans
2015-2016 LİSANS BİTİRME TEZİ Lisans
2015-2016 YABANCI DİL IV Lisans
2015-2016 DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK Lisans
2015-2016 TEFSİR II Lisans
2015-2016 TÜRK DİN MUSİKİSİ Lisans
2015-2016 ARAPÇA II Lisans
2014-2015 ARAPÇA SARF HAZIRLIK SINIFLARI Lisans
2014-2015 ARAPÇA SARF HAZIRLIK SINIFLARI Lisans
2013-2014 ARAPÇA SARF HAZIRLIK SINIFLARI Lisans
2013-2014 ARAPÇA NAHİV HAZIRLIK SINIFLARI Lisans
2014-2015 ARAPÇA NAHİV HAZIRLIK SINIFLARI Lisans
2014-2015 ARAPÇA NAHİV HAZIRLIK SINIFLARI Lisans
2014-2015 LİSANS BİTİRME TEZİ Lisans
2014-2015 DİNLER TARİHİ II Lisans
2014-2015 DİNLER TARİHİ I Lisans
2013-2014 LİSAN BİTİRME TEZİ Lisans
2013-2014 TÜRK DİN MUSİKİSİ NAZARİYATI Lisans
2013-2014 ARAPÇA - III Lisans
2012-2013 ARAPÇA Hazırlık
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Enstitü Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2017 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 HAZIRLIK SINIFLARI KOORDİNATÖRÜ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2017 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2016 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2016 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2016 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2016 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2022 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2022 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2022 Kalite Komisyon Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021