E-posta Telefon
05313392196 | 3022
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2020
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (DR)/

  Tez Adı: Türkiye'nin önemli ticaret ortağı ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomik büyümesi üzerine etkileri
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Sınır ticaretinin Iğdır'ın sosyo-ekonomik yapısına etkisi
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  1986 - 1990
  Lisans

  AFYON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 İş Çevrimlerinin Uluslararası Enerji Piyasalarına Duyarlılığının İncelenmesi: Türkiye Örneği Uluslararası AKYOL HİKMET, BATU AĞIRKAYA MELAHAT The Journal of International Scientific Researches 6 3 https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal
2013 Tüketicilerin Reklamlara Yönelik Kuşkuculuğu Üzerine Bir Araştırma: Iğdır Örneği Ulusal BATU AĞIRKAYA MELAHAT,GÜNGÖRMEZ HAKAN Ünye İ.İ.B.F Dergisi 1 2
2017 TÜKETİCİLERİN REKLAMLARA YÖNELİK KUŞKUCULUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: IĞDIR ÖRNEĞİ Ulusal BATU AĞIRKAYA MELAHAT,GÜNGÖRMEZ HAKAN ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
2014 Sınır Ticaretinin Tüketicilerin Iğdır İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri Ulusal DENİZ AHMET,YEŞİLYURT CAVİT,BATU AĞIRKAYA MELAHAT Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi 7 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/394280
2013 Bölgeler Arasındaki Dengesizliklerin Giderilmesinde Güçlü Bir Dış Ticaret Aracı Uluslararası ERTÜRK YAKUP ERDAL, DENİZ AHMET, BATU AĞIRKAYA MELAHAT Iğdır Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist
2017 Kırılgan Beşli Ülkelerinde Hisse Senedi Piyasasının Gelişimini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi Uluslararası ŞAHİN DİLEK,BATU AĞIRKAYA MELAHAT,TORAMANLI GÜLNİHAL Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd
2015 Sınır Ticareti Yapan Firmaların Iğdır İli Sosyo-ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri Uluslararası DENİZ AHMET, BATU AĞIRKAYA MELAHAT KAÜ İİBF Dergisi 6 9 https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/file/09/1_.pdf
2018 Tüketici Kredilerini Etkileyen Makroekonomik Değişkenlerin Saptanması Uluslararası KOLÇAK MENŞURE, AKYOL HİKMET, BATU AĞIRKAYA MELAHAT Global Journal of Economics and Business Studies 7 13 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusgjebs/issue/38305/384260
2021 Kadın İstihdamını Etkileyen Unsurlar ve Bu Unsurların Demografik Özelliklerle İlişkisi: Erzurum İli Örneği Uluslararası ŞAHİNOĞLU TUBA, BATU AĞIRKAYA MELAHAT İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 16 http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.902806
2021 Dışsal Şokların Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Üzerine Etkisinin Ampirik Analizi Uluslararası ŞAHİNOĞLU TUBA, BATU AĞIRKAYA MELAHAT İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 10 4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/itobiad
2021 Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Kalkınma İlişkisinde OECD Liderleri ve Türkiye: Durum İncelemesi Ulusal BATU AĞIRKAYA MELAHAT ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 6 6 https://dergi.erzurum.edu.tr/iibf
2021 The Impact of Covid-19 on the Economy of Selected Asian Countries Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, KOCA ZAFER, UGAN AHMET ALİ Studies of Applied Economics 39 10 http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i10.5736
2021 Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Artması Ekonomik Büyümeyi Ne Ölçüde Teşvik Etmektedir: OECD Ülkeleri Örneği Ulusal BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET Ekonomi Bilimleri Dergisi 13 2 https://dergipark.org.tr/en/pub/ebd/issue/64944/981306
2022 E7 Ülkelerinde İnsani Gelişmişlik Endeksi: Kadın Faktörü Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 0 35 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince
2022 Havayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörünün Finansal Performans Göstergelerinin Makroekonomik Analizi: Oran Analizi Yöntemi İle Covıd-19 Süreci ve Öncesine İlişkin Bir Karşılaştırma Ulusal BATU AĞIRKAYA MELAHAT, KELEŞ DURSUN Mali Çözüm 32 171 https://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/171malicozum/8.pdf
2022 Makroekonomik İstikrasızlıklar Altında Yolsuzlukların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 25 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf
2022 Yeni Sosyal Ekonomi Anlayışında İş Gücü Tercihinde Bilişsel Beceriler ve Kadın İşgücü Perspektifinde Büyüme: Türkiye Değerlendirmesi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 5 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/emid
2022 The Bibliometric Analysis of the Studies on Business Cycles Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi 4 4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilturk/indexes
2022 Yatırımcı duyarlılığı ve sistemik risk ilişkisinin incelenmesi: Türk bankacılık sektörü örneği Uluslararası AKYOL HİKMET, BATU AĞIRKAYA MELAHAT Trends in Business Economics 36 4 https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/62734
2022 N11 Ülkelerinde Finansal Derinleşme Yoksulluk ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Finansal Liberalleşme Hipotezi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY 7 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2451089
2022 Türkiye Ekonomik Büyümesinde Yenilenebilir Enerji: Mevcut Durum, Gelecek Beklentileri, İstihdam ve Yatırım Fırsatları Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 12 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2372403
2023 Law and Economics in Fintech with Swot Analysis: A Theoretical Approach Ulusal GÜMÜŞ ÖNER, BATU AĞIRKAYA MELAHAT, EKİCİ FİLİZ, Karadeniz Mustafa Turkish Studies- Economics, Finance, Politics 18 3 https://turkishstudies.net/economy
2017 KÜMELEME ANALİZİ İLE ORTA DOGU ÜLKELERİNİN EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ulusal ŞAHİN DİLEK, TORAMANLI GÜLNİHAL, BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET Econharran Harran Üniversitesi İ.B.F.Dergisi 1 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/econharran/issue/38816/459740
2023 N 11 ÜLKELERİNDE YOKSULLUK VE MCKİNNON TAMAMLAYICILIK HİPOTEZİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ Ulusal BATU AĞIRKAYA MELAHAT Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 24 4
2023 İklim Değişikliği Ekonomik Büyüme ve Gıda Fiyatları Döngüsü: Türkiye Örneği Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi 13 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/adamakademi
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 Sürdürülebilir Refaha Doğru Mutlu Gezegen Endeksi: Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinden (CEESE) Kanıtlar Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT EMIDWORLD’23 1st International Congress on Economics Public Finance Business & Social Sciences https://www.emidworld.com/main/c/20231/en
2023 Dış Yardımlar, Finansal ve Ekonomik Gelişim İlişkisinin Gözden Geçirilmesi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET BİLSEL 1. BİLSEL INTERNATIONAL TURABDİN SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS https:// bilselkongreleri.com
2023 Kamu Borcu, Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Vakası Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET ABANT 2. ULUSLARARASI GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU www.abantkongresi.org
2023 Parasal Politikalar, Sermaye Akımları ve Kredi Riski İlişkisi: ASEAN Ülkeleri Örneği Uluslararası AKYOL HİKMET, BATU AĞIRKAYA MELAHAT International EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends 12 www.iksadyayinevi.com
2023 Sosyal Dönüşümde Göç Olgusu: Türkiye Durum İncelemesi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT VI. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi 19-21 Ekim 2023 Lefkoşa / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti https://kayes.asead.org.tr/
2022 Ekonomik Büyüme ve Elektrik Tüketimi Arasındaki İlişkinin Tahmini Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES https://www.kongreuzmani.com/site.html?https://www.egekongresi.org
2021 Güney Kafkasya ve Orta Asya Ülke Profillerinde Enerji Kaynakları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT 4.International Izmir Economy Congress www.iksadkongre.org
2021 Politika Belirsizliklerin ve Makroekonomik İstikrarsızlıkların Büyüme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET 3.International Baku Scientific Research Congress https://www.kongreuzmani.com/3-international-baku-scientific-researches-conference.html
2021 İklim Değişikliğinin Finansal Gelişim Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği Uluslararası AKYOL HİKMET, BATU AĞIRKAYA MELAHAT 3.International Baku Scientific Research Congress https://www.kongreuzmani.com/3-international-baku-scientific-researches-conference.html
2021 Türkiye’de Enflasyon Oranı ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişkinin Ters Regresyon Modeli ile İncelenmesi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, ÇELİK ŞENOL III. International Congress on Cretive and Innovative Approaches http://pulication.holistence.com
2021 Türkiye’de Enflasyon Oranı ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişkinin Ters Regresyon Modeli ile İncelenmesi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, ÇELİK ŞENOL III. International Congress on Cretive and Innovative Approaches http://publication.holistence.com
2021 Emtia Fiyatlarındaki Değişim ve Yatırımcı Duyarlılığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği Uluslararası AKYOL HİKMET, BATU AĞIRKAYA MELAHAT 1 Millet 6 Devlet Ortak Medya (Türkçe Konuşan Ülkelerin Ortak Medya Platformu) Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi www.scienceazerbaijan.org
2021 Türk Bankacılık Sektöründe Parasal Mekanizmanın Sistemik Risklere Etkisinin Tespit Edilmesi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET GELISIM-UWE 2021: 5.th International Conference on Economics and Finance: Sustaniable Economic and Financial Development in the Aftermath of the Pandemic:Online Conference www.glisim.edu.tr
2021 Ekonomik ve Politik Belirsizliklerin Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Enerji Tüketimlerine Etkisinin Analiz Edilmesi: Panel Veri Analiz Yöntemi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET 1 Millet 6 Devlet Ortak Medya (Türkçe Konuşan Ülkelerin Ortak Medya Platformu) Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi www.scienceazerbaijan.org
2021 Yeni Sosyal Ekonomi Anlayışında İş Gücü Temininde Tercihler ve Kadın İşgücü Sorunsalı Perspektifinde Büyüme: Türkiye Değerlendirmesi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT Atlas 8.th International Congress of Social Sciences https://www.atlasconference.org/kongre-kitaplari
2021 Ekonomik Karmaşıklık, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği Arasındaki Bağlantı Nedir? Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET Ankara V. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi http://wwww.ankarakongresi.org/kongre-kitaplari
2021 Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Kalkınma İlişkisinde OECD Liderleri ve Türkiye: Durum İncelemesi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT VI. International European Conference on Social Sciences https://www.kongreuzmani.com/site.html?https://www.iksadeurope.org
2021 Doğal Afetlerin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: NIC Ülkeleri Örneği Uluslararası AKYOL HİKMET, BATU AĞIRKAYA MELAHAT Ankara V. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi http://wwww.ankarakongresi.org/kongre-kitaplari
2021 Uluslararası Ekonomik İlişkilerin Türkiye Sabit Sermaye Oluşumu Üzerine Etkileri Uluslararası ALİYEVA POLAT, BATU AĞIRKAYA MELAHAT, ÇELİK ŞENOL 3.Uluslararsı İzmir İktisat Kongresi
2019 Türkiye’de Endüstriyel Gelişim, İşsizlik ve Gelir Eşitsizliği Uluslararası AKYOL HİKMET,KARAKUŞ KÜBRA,CAN HARUN,BATU AĞIRKAYA MELAHAT Karadeniz II. Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi https://www.academia.edu/
2019 Küresel Politika Belirsizlikleri ve Risklerin Finasal Derinleşme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT,AKYOL HİKMET,KARAKUŞ KÜBRA Selçuk I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi www.selcukkongresi.org
2019 Türk CDS Primlerinin Asimetrik Belirleyicilerinin Tahmin Edilmesi: NARDL Yaklaşımı Uluslararası AKYOL HİKMET,CAN HARUN,BATU AĞIRKAYA MELAHAT Selçuk I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi www.selcukkongresi.org
2019 Petrol Fiyatları ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki Asimetrik İlişki: Türkiye Örneği Uluslararası AKYOL HİKMET,KARAKUŞ KÜBRA,BATU AĞIRKAYA MELAHAT II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Gümüşhane http://usbk.gumushane.edu.tr/tr/
2019 CDS Primleri ve Petrol Fiyatları arasındaki Asimertik İlişki Nedir? Uluslararası AKYOL HİKMET,CAN HARUN,BATU AĞIRKAYA MELAHAT 3. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Kongresi https://www.kongreuzmani.com/site.html?https://anadolukongre.org/sosyal-bilimler-kongresi
2018 Evaluation of International Finance Centers as A Brand: Eastern European Region Example Uluslararası AKYOL HİKMET,CAN HARUN,BATU AĞIRKAYA MELAHAT,EMEÇ ABDULKADİR SEZAİ International Brand and Brand City Congress http://brandandbrandcity.gumushane.edu.tr/tr/
2018 Bir Marka Olarak Uluslararası Finans Merkezlerinin Değerlendirilmesi: Doğu Avrupa Bölgesi Örneği Uluslararası AKYOL HİKMET, CAN HARUN, BATU AĞIRKAYA MELAHAT, EMEÇ ABDULKADİR SEZAİ International Brand and Brand City Congress https://kutuphane.gumushane.edu.tr/media/uploads/kutuphane/files/0brand-and-brand-city-congress-proceedings.pdf
2017 Spor Turizminin Bölgesel Ekonomiye Katkıları Uluslararası TORAMANLI GÜLNİHAL,ŞAHİN DİLEK,BATU AĞIRKAYA MELAHAT IV. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
2017 Asurlu Tüccarlardan Günümüze Anadolu’daki Lojistiğin İktisadi Gelişimi Uluslararası TORAMANLI GÜLNİHAL,ŞAHİN DİLEK,BATU AĞIRKAYA MELAHAT III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi https://ulk.ist/media/kitap/iii-international-caucasus-central-asia-foreign-tr/iii-international-caucasus-cent_dboJKCd.pdf
2017 Determinants of Foreign Direct Investments: Comparison of Developing Countries with EU Countries Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT,Akyol Hikmet,TOPAL SAMET,CAN HARUN II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2017 Forecasting Production Amount and Cultivated Area of Tomato from the Period of 2017-2023 Using a Time Series Method: Case of Iğdır Province, Turkey Uluslararası KARADAĞ GÜRSOY AYŞE,ŞAHİN AYÇA NUR,ERTÜRK YAKUP ERDAL,ÇELİK ŞENOL,BATU AĞIRKAYA MELAHAT II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/139II. 20International 20I C4 9Fd C4 B1r 20Symposium 20Abstract 20Book-First 20Draft.pdf
2017 Forecasting Production Amount and Cultivated Area of Tomato from the Period of 2017-2023 Using a Time Series Method: Case of Iğdır Province, Turkey Uluslararası KARADAĞ GÜRSOY AYŞE,ŞAHİN AYÇA NUR,ERTÜRK YAKUP ERDAL,ÇELİK ŞENOL,BATU AĞIRKAYA MELAHAT II. International Iğdır Symposium www.igdir.edu.tr
2017 Tourism-Based Growth Hypothesis: Panel Data Analysis Uluslararası BAŞAR SELİM,BATU AĞIRKAYA MELAHAT,TORAMANLI GÜLNİHAL II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2017 Spor Turizminin Bölgesel Ekonomiye Katkıları Uluslararası TORAMANLI GÜLNİHAL,ŞAHİN DİLEK,BATU AĞIRKAYA MELAHAT 4.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
2016 Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Iğdır İlinin Potansiyeli ve Mevcut Durumu Uluslararası GÜLLÜLÜ UĞUR, BATU AĞIRKAYA MELAHAT, ERTÜRK YAKUP ERDAL II. Uluslararası Kafkasya -Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi https://ulk.ist/kutuphane/kitap/II-UKODTLK/
2016 Bankacılık ve Gıda sektöründe İlişkisel Pazarlama Uygulamalarının Pazarlama Karması Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması: Iğdır Örneği Uluslararası YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, BATU AĞIRKAYA MELAHAT II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi https://ulk.ist/kutuphane/kitap/II-UKODTLK/
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 İKTİSAT ALANINDA SEÇİLMİŞ KONULAR BİLGİ EKONOMİSİ VE EKONOMİK BÜYÜME Bölüm(ler)
2021 MANAGEMENT AND FINANCE STUDIES THE BLUE ECONOMY IN THE GROWTH, DEVELOPMENT, GREEN ECONOMY CYCLE: THE WASTE ISSUE Bölüm(ler)
2021 CURRENT ISSUES IN THE ECONOMY AND GLOBAL BUSINESS STUDIES VOL.7 GLOBALIZATION THE POVERTY AND INEQUALITY TRIANGLE / KÜRESELLEŞME YOKSULLUK VE EŞİTSİZLİK ÜÇGENİ Bölüm(ler)
2021 EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI TÜRKİYE EKONOMİK BÜYÜMESİ, DIŞSAL ŞOKLAR VE İŞ ÇEVRİMLERİ: SEÇİLİ ÜLKELER İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ Bölüm(ler)
2021 THEORETICAL AND EMPIRICAL PERSPECTIVES ON ECONOMIC AND FINANCIAL ISSUES THE EFFECTS OF DEFENSE INDUSTRY EXPENDITURES ON COUNTRY ECONOMIES: SELECTED PROFILES FROM ASIAN AND OCEAN COUNTRIES Bölüm(ler)
2021 İKTİSADİ TEORİ VE GELİŞMELERE GELENEKÇİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR DAVRANIŞSAL NÖRO İKTİSAT BOYUTUNDA RASYONEL DAVRANIŞ VE TÜKETİM YANSIMASI: BİR DEĞERLENDİRME Bölüm(ler)
2021 THE SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 RAPID TRANSFORMATİON OF THE 21ST CENTURY SOCIETY COUNTRY-BASED CONSUMPTION DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD: CREDIT CARDS Bölüm(ler)
2021 POST MODERN KAMU YÖNETİMİ: KAVRAMLAR, TEORİLER, YAKLAŞIMLAR LİBERALİZMİN KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM SÜRECİ: KAMU TERCİHİ TEORİSİ Bölüm(ler)
2021 COVID-19 PANDEMİSİNİN SOSYAL BİLİMLERDEKİ YANSIMALARI COVID-19 PANDEMİSİ OECD SEÇİLİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖR GÖSTERGELERİ: DURUM DEĞERLENDİRMESİ Bölüm(ler)
2022 Ekonomi Üzerine Güncel Araştırmalar - 1 Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliğinde Enflasyon, Maliye Politikası ve Para Politikası Bölüm(ler)
2022 KAMU MALİYESİ HÜKÜMET VE SAĞLIK PAZARI BAKIMI Bölüm(ler)
2021 EKONOMİ VE DİJİTALİZASYON DİJİTAL EKONOMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE DİJİTAL BECERİLER: SEÇİLİ AB ÜLKELERİ DURUM İNCELEMESİ Bölüm(ler)
2022 INTERDISCIPLINARY ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES-VOLUME V REFLECTIONS OF THE CHANGES IN SOCIAL CAPITAL ON ECONOMICS GROWTH :THE CASE OF TURKEY Bölüm(ler)
2023 Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies– Volume VI Economic Culture and Energy Consumption: Reflections from Turkiye Bölüm(ler)
2023 Management of Special Areas in Public Administration IN THE CYCLE OF ENERGY, ECONOMIC GROWTH AND CLIMATE CHANGE: BRICS COUNTRIES Bölüm(ler)
2024 Yenilenebilir Enerjide Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Girişimcilik Önlisans
2020-2021 Gümrük Tarife Cetveli I Lisans
2020-2021 Kamu Maliyesi Devlet Bütçesi Lisans
2020-2021 Makro İktisat Lisans
2020-2021 Mahalli İdareler Önlisans
2020-2021 Uluslararası Taşıma ve Depolama Lisans
2020-2021 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimine Giriş Lisans
2019-2020 Uluslararası Enerji Politikaları Lisans
2018-2019 Para ve Banka Teorisi Önlisans
2018-2019 Devlet Bütçesi Önlisans
2018-2019 Kamu Yönetimi Önlisans
2016-2017 Uluslararası Ticaret Önlisans
2016-2017 Devlet Borçları Önlisans
2016-2017 Mesleki Yazışma Teknikleri Önlisans
2016-2017 Dış Ticarette Standardizasyon Önlisans
2014-2015 Kombine Taşımacılık Önlisans
2013-2014 Kamu yönetimi Önlisans
2013-2014 Kamu Maliyesi Önlisans
2012-2013 Kamu Maliyesi Önlisans
2014-2015 Devlet Bütçesi Önlisans
2012-2013 Bankalar Muhasebesi Önlisans
2014-2015 Dış Ticarette Standardizasyon Önlisans
2013-2014 İhracat Mevzuatı Önlisans
2014-2015 Vergi Hukuku Önlisans
2014-2015 Dış Ticarette Standardizasyon Önlisans
2015-2016 Kombine Taşımacılık Önlisans
2015-2016 Devlet Bütçesi Önlisans
2015-2016 Serbest Bölgeler Önlisans
2015-2016 Kamu Yönetimi Önlisans
2012-2013 Kamu Yönetimi Önlisans
2012-2013 Serbest Bölgeler Önlisans
2021-2022 Kamu Maliyesi Devlet Bütçesi Lisans
2021-2022 Girişimcilik Önlisans
2021-2022 Devlet Bütçesi Önlisans
2021-2022 Mahalli İdareler Önlisans
2021-2022 Devlet Bütçesi Önlisans
2021-2022 Mahalli İdareler Önlisans
2021-2022 Girişimcilik Önlisans
2021-2022 Gümrük tarife cetvelleri Lisans
2021-2022 Kamu Maliyesi Devlet Bütçesi Lisans
2021-2022 Makro İktisat Lisans
2013-2014 Kaçakçılığın İzlenmesi ve Önlenmesi Önlisans
2014-2015 Türk Vergi Sistemi Önlisans
2013-2014 Mesleki Yazışma Teknikleri Önlisans
2013-2014 Dış Ticaret Sorunları Önlisans
2013-2014 Mesleki İngilizce -IV Önlisans
2013-2014 Kambiyo İşlemeleri ve Gümrük Önlisans
2012-2013 Dış Ticarette Standardizasyon Önlisans
2012-2013 Muhasebe Denetim Önlisans
2012-2013 Mali Tablolara Analizi Önlisans
2012-2013 İş ve Sosyal Güvnlik Hukuku Önlisans
2012-2013 Genel Muhasebe Önlisans
2021-2022 Gümrük İşletmeciliğine Giriş Lisans
2021-2022 Vergi Hukuku Önlisans
2021-2022 Devlet Borçları Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Makro İktisat
Gümrük Tarife Cetveli I Ders Dökümanı
Kamu Maliyesi Devlet Bütçesi
Mahalli İdareler
Devlet Bütçesi
Girişimcilik
Gümrük tarife cetvelleri
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: