E-posta Telefon
0 476 223 00 50 | 4632
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Hacettepe Üniversitesi

 • Y

  Yüksek Lisans

  Fırat Üniversitesi

 • D

  Doktora

  Fırat Üniversitesi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1.“Ünlü Türkçü Fikir Adamı: Gaspıralı İsmail Bey” Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi Dilde Birlik Sayısı, 2001, 12/1, Güz/I, s. 447-452.

2. “Nogay Türkçesinde İsim Çekim (Hâl) Ekleri”, Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi, 2002, Sayı:13, Bahar, s. 133-142.

3.  “Malov’un Sözlüğüne Göre Yeni Uygur Türkçesinin Hoten Ağzındaki Ses Olayları”, Uçenıe Zapiski, Tavriçeskogo Natsionalnogo Universiteta İm. V. İ. Vernadskogo , Nauçnıy Jurnal, Seriya “Filologiya” Tom 20 (59), No:5, Simperefol 2007, s. 154- 170.

4. “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, Jasss İnternational Journal Of Social Science Volume 5, İssue 6, December 2012, P.205-217.

5. “Yazılı Ve Görsel Basında Dil Estetiği”, 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum, Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Bahar 2012,  s. 49-58.

6. Baraba Tatarlarının Dili Üzerine Bir İnceleme,  Avrasya Uluslar Arası Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Temmuz 2013, Türkiye, s.88-128.     

7. Türkler'de Damga Geleneği Ve Nogay Türklerinin Damgaları Üzerine Bir İnceleme, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Ocak 2015, C.3, S.15, s.132-150.

8. “Balık Sözcüğü Üzerine”, Karadeniz Yaz 2015 Yıl 6, Sayı 26, s. 54-62.

9. Sançmak Fiili Üzerine”, Karadeniz Yaz 2015 Yıl 6, Sayı 27, s. 42-48.

10.Tarihsel Gelişim Süreci İçinde –Man/+Man Eki, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, C.7, S.16, Mart 2019,  s.557-590.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.  “Nogay Türkleri Ve Edebiyatı”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı, Ağustos 1997, Yıl:3, Sayı: 16, S.1989-2003.Aynı Makale,  Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı X, Temmuz-Aralık 2015, Yıl 21, Sayı 80, s. 377-390.

2. “20.Yy. Nogay Edip Ve Şairleri”, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Manisa 1997, Sayı 1, s. 294-301.

3. “Nogay Türkleri”, Yeni Türkiye, Türkler C. 20, Ankara 2002, S.  556-564. Aynı Makale, Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı X, Temmuz-Aralık 2015, Yıl 21, Sayı 80, s. 343-354

4.  “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, Cilt 12, Sayı: 1, s. 79-86.

5. Nesrin Güllüdağ-Mustafa Şenel, “Nogay Edebiyatının Tarihi Seyri”, Karadeniz Araştırmaları    2004, Cilt 1, Sayı: 1, s. 58-81.

6. “Karaçay-Malkar Türklerinde Bazı Adet Ve İnanışlar” , Turkuaz,  Hakemli Bilim Ve Kültürdergisi, Sayı 1, Yaz 2006, s. 69-73.

7.  "Dil Ve Kültür Bağlamında Kırımçak Türkleri", Türk Yurdu, 100. Yıl Özel Sayısı, Cilt 31, Sayı 287, Temmuz 2011, s. 216-224.

8.“Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Türk Topluluğu   Kırımçak Türkleri”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı Iı, Eylül-Ekim 2013, Yıl 9, Sayı 53-54, S.1959-1967, Aynı Makale, Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı Xı, Temmuz-Aralık 2015, Yıl 21, Sayı 81, s.452-460.

9. Çev: Nesrin Güllüdağ, Dr. Halina Kobeckaite, “Karaims İn Lithuanie”  “Litvanya’daki Karayimler”, Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı XI, Temmuz-Aralık 2015, Yıl 21, Sayı 81, s.480-486.

10.Nesrin Güllüdağ- Halit Baş, “1452 Numaralı İzmit Şeriye Sicilinde Yer Alan Unvan Ve Lakaplar”, ANASAY, Yıl 3, S.7, Şubat 2019, s.73-104.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

  

1. Trabzon, 3-5 Mayıs 2006, “Trabzon Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Trabzon Ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Türk Ocakları Trabzon Şubesi Yayınları,  Haziran 2011, Trabzon, s. 29-34.

   2. Trabzon, 3-5 Mayıs 2006, “Hazar Türklerinde Kişi Adları”, Trabzon Ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Türk Ocakları Trabzon Şubesi Yayınları, 1. Baskı, Haziran 2011, Trabzon, s. 69-85, Doç. Dr. Hülya Aşkın Balcı-Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ.

    3.  Bakü, 25-27 Haziran 2007  “Türk Dil Tarihinde Alfabe Meselesi Ve Azerbaycan Örneği” , Uluslar Arası Bakü Tarih Sempozyumu, Azerbaycan  Tarih Kurumu, Tarih Ve Gerçeklik, 1-2/ 2007 Bakü, s.124-130,  Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. Bahar Güneş

    4. Bakü25-27 Haziran 2007,  “Türk Dünyasının Kültürel Bütünleşmesinde  Dilin Önemi Ve Ortak  Dil” Uluslar Arası Bakü Tarih Sempozyumu, Azerbaycan  Tarih Kurumu, Tarih Ve Gerçeklik, Cilt 1-2/ 2007 Bakü, s.131-141,  

     5. Ankara, 10-15 Eylül 2007,  “ Vilnius Kütüphanelerinde Bulunan Litvanya Tatarlarına Ait  El Yazması Eserler” “Uluslararası Asya Ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi”  Icanas 38. Ankara, Ankara 2011, s. 683-690. 

     6.Şanlıurfa, 25-29 Mart 2008,  1. Uluslar Arası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, “Artvin Ağzındaki Gürcüce Kelimeler”, Ankara 2009, s. 247-259.

     7. İstanbul, 3-5 Nisan 2008, Beykent Üniversitesi, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, “Beyoğlu Argosu Üzerine Bir Tasnif Denemesi”, İstanbul 2009, s. 471-494.

     8Moğolistan, “Türkçe Ve Moğolca’da Ortak Olarak Kullanılan –Sak /+Sak Eki Üzerine Bir İnceleme” Aзи Судлалбін Олон Улсбін Эрдэм Шинжилгээний Хоердугаар Хурал, The 2. İnternational Conference On Asia And Oriental Studies  (Icas 2016), Moğolistan 2016, s. 714-726.

    9.Iğdır, “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Mihrişah Valide Sultan’ın Mektupları”, I. İnternational Multisciplinery Studies November 6-8 2018, İSBN 978-605-75-10-82-2 C.3, Iğdır 2018 Edited by Dr. Cavit POLAT-Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, s.1983-1996.

    10. Iğdır, “Dört Dilli Tematik Bir Sözlük Ünsü’l Lügât’te Türkçe Kelimeler”, I. İnternational Multisciplinery Studies November 6-8 2018, İSBN 978-605-75-10-82-2 C.3, Iğdır 2018 Edited by Dr. Cavit POLAT-Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, s.1997-2009.

    11.Iğdır, “Türkçe’de Giyim-Kuşam Sözcükleri İle Oluşturulmuş Deyimler”, I. İnternational Multisciplinery Studies November 6-8 2018, İSBN 978-605-75-10-82-2 C.3, Iğdır 2018 Edited by Dr. Cavit POLAT-Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, s. 2010-2021

    12.  Ağrı, Cavit Polat- Nesrin Güllüdağ- Mehmet  Akif  Kaplan, Ağrı,Ağrı İlinde Kullanılan Geleneksel Dokuma Araç Gereçleri Ve Süsleme Özellikleri (Kirmen, İği, Kirkit, Tarak)”, “V. Uluslararası Ağrı Dağı Ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 16-18 Ekim 2019, Ağrı, s.1-10 (Özet Metin)

 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

     1. Siverek, 13-14 Ekim 2001, “Siverek'e Bağlı Köylerdeki Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarihte Siverek Sempozyumu, Şanlıurfa 20001, s.195-201.

     2. Eskişehir, 6-8 Aralık 2001, “Divanü Lûgat-İt Türk, Nogay, Kumuk, Karaçay-Malkar, Yeni Uygur Türkçesindeki At İle İlgili Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 160-172, Osman Gazi Üniversitesi 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu,  Eskişehir  2002, s. 160-172.

     3. Bursa,  4-6 Nisan 2002, “Bursa İlindeki Boy, Oymak, Oba Ve Kişi Adlarından Oluşan Yer Adları”,  Uludağ Üniversitesi, 1. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Cilt Iı, Bursa 2002, s. 667-674.

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1. Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ -  Doç. Dr. Galina Miskiniene (Vilinus Unıversty) "Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz,   Yıl : 1840 (Giriş-İnceleme-Sözlük)"   (Turku –Lenku Kalbu Zodynelıs Is Lıetuvos Totorıu Rankrascıo 1840)   Vilinus  2008 , Ss. 176, İnceleyenler: Dr. Hüseyin Durgut, Prof. Dr. Henryk Jankowski, Destekleyen Kuruluşlar: Litvanya Cumhuriyeti Kültürü Destekleme Fonu, Litvanya Cumhuriyeti  Hükümeti Azınlık Ve Göçmenlik Dairesi,  ISBN 978-609-411-015-3.   

2. Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. İsmail. Doğan,  " Nogay Destanları", TDK Yay. Ankara 2014, ss.264, İSBN : 978-975-16-2820-6.

3.  "Kırımçak Türkçesi Grameri", Ankara 2014, Gece Kitaplığı;  ss.460, İSBN : 978-605-4942-61-9.

4. "Kars Yer Adları", Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ, İbrahim Özkaya, Gökmen Mor, Altın Nokta Basın Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-9515-23-8, İzmir 2017

5. “Haremden Valide Sultan Mektupları”, (17-18-19. Yüzyıl), Hiperyayın, ISBN:978-605-281-313-3, İstanbul 2019, ss.257. 


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1.  “ Nogay Atasözleri”, Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz Ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara 2003, s. 329-352.

2. “ Nogay Halk Edebiyatı Üzerine Yapılan Araştırmalar Ve Şora Batır Destanı”, Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz Ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara 2003, s. 415-436.    

3. Azerbaycan Atasözleri Örnekleminde Karşıt Anlam Kavramı Ve Çeşitleri, Milli Lider Haydar Aliyev’e 92. Yıl Armağanı, Makaleler, İzmir 2015, Kitapta Bölüm,  s. 347-374.

4. Sosyal Medyanın Yeni Güldürü Öğesi Capslerin Mizahi Ve Eğitici Yönü Üzerine:  (İlber Ortaylı Örnekleminde ) Prof Dr. Hacali Necefoğlu’na Armağan, Editörler: İbrahim Özkaya, Safiye Özkaya, Kanyılmaz Matbaacılık, Isbn: 978-975-98136-2-8  Haziran 2016, İzmir, s.147-160.

5. Kars İlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Haritalandırılması, Kars 2011, Kitapta Bölüm, 3. Bölüm, “Doğa Ve Evrenle İlgili Uygulamalar, Kutsal Mekanlar”, s.69-114, ss. 175.   

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1.Cihat Üstün, “Erzincan Merkez Ağzının Sesbilgisi Ve Sözvarlığı (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 23.07. 2008)

2. Özlem Yıldırım, “Kazak, Kırgız Ve Tatar Türkçesinde Arapça-    Farsça Kelimelerdeki Ses Değişmeleri” (Kafkas Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 22.07.2008) 

3.Berna Ürün, “Iğdır Ve Ardahan Yer Adları Üzerine Bir İnceleme”, (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 16.07.2008)

4. Gökmen Mor, “Türkiyedeki Gizli Diller, Sözvarlığı, Fonetik, Morfolojik Ve Kavram Alanı Bakımından İncelemesi”. (Kafkas Üniversitesi Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 16.07 2008)

5. Makbule Sebni, “Kars Yerli Ağzı, Metin-İnceleme-Sözlük” (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 04.06.2010)

6.Şükriye Gökçen Diken, “Türkçede Gibilik, Benzerlik, Karşılaştırma Bildiren Ekler” (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 04.06.2010)

 7. Aysun Laçin, Derleme Sözlüğüne Döre Birleşik Eylemler, (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 04.06.2010)

 8. Eyüp Sertaç Ayaz, Eş Anlamlılığın Bilimsel Temelleri Ve  Türkiye Türkçesi İle Azerbaycan Türkçesindeki Eş Anlamlıların Karşılaştırılması (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 01.08.2011)

 9. Işıl Özkan, Nahçıvan Yer Adlarının Linguistik Özelliklerinin Türk Yer Adları İle Karşılaştırılması (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi  25. 01.2012)

10. Nurcan Aras Okşak, Azerbaycan Ve Türkiyede Ad Verme Geleneğinin Mukayesesi Ve Azerbaycan Kişi Adları (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi  27. 01.2012)

   11.İbrahim Özkaya, Abbaskulu Meragayi, Emsâl-İ Türkân Türklerin Atasözleri   (Giriş,   İnceleme, Metin, Sözlük) (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi  17.07.2013)

   12.Erdem Tazegül, Hayvanlarla İlgili Türkmen Atasözlerinin Söz Varlığı,  (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi  17.07.2013)

   13.Ahmet Nasrullah Gök, Kahramanmaraş İli Yer Adları Ve Tasnifi (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi   (17.07.2013)

YAZARIN VERDİĞİ LİSANS ve LİSANSÜSTÜ DERSLER

 

 

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Orta Türkçe I

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

Orta Türkçe I (İÖ)

2

   

Eski Türkçe I

2

   

Eski Türkçe I (İÖ)

2

 

 

Lisans Bitirme Tezi

2

 

 

 

 

 

2012-2013  BAHAR  DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Orta Türkçe II

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

Orta Türkçe II (İÖ)

2

 

 

Eski Türkçe II

2

 

 

Eski Türkçe II (İÖ)

2

 

 

 

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II

2

 

 

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı I I (İÖ)

2

 

 

Lisans Bitirme Tezi

2

 

 

 

 

2013-2014 GÜZ DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Eski Türkçe I

3

Uzmanlık Alan Dersi

8

Eski Türkçe I (İÖ)

3

   

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı I

2

   

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı I (İÖ)

2

 

 

Lisans Bitirme Tezi

2

 

 

 

 

2013-2014 BAHAR  DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Eski Türkçe II

3

Uzmanlık Alan Dersi

8

Eski Türkçe II (İÖ)

3

   

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II

2

   

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II  (İÖ)

2

 

 

Lisans Bitirme Tezi

2

 

 

 

2014-2015  GÜZ DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Orta Türkçe I

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

Orta Türkçe I (İÖ)

2

   

Eski Anadolu Türkçesi I

2

   

Eski Anadolu Türkçesi I (İÖ)

2

   

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı I

2

 

 

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı I (İÖ)

2

 

 

Çağdaş Türk Lehçeleri I (İÖ)

3

 

 

Çağdaş Türk Lehçeleri I (İÖ)

3

 

 

Lisans Bitirme Tezi

2

 

 

 

 

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Orta Türkçe II

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

Orta Türkçe II (İÖ)

2

   

Eski Anadolu Türkçesi II

2

   

Eski Anadolu Türkçesi II (İÖ)

2

   

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II

2

 

 

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II (İÖ)

2

 

 

Çağdaş Türk Lehçeleri II

3

 

 

Çağdaş Türk Lehçeleri II (İÖ)

3

 

 

Lisans Bitirme Tezi

2

 

 

 

 

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Çağdaş Türk Lehçeleri II

3

   

Çağdaş Türk Lehçeleri II (İÖ)

3

   

Orta Türkçe II

2

   

Orta Türkçe II (İÖ)

2

   

 

 

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Çağdaş Türk Lehçeleri II

3

   

Çağdaş Türk Lehçeleri II (İÖ)

3

   

Orta Türkçe II

2

   

Orta Türkçe II (İÖ)

2

   

Sözlükbilim II

2

   

Sözlükbilim II (İÖ)

2

   

 

2016-2017 BAHAR DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Çağdaş Türk Lehçeleri II

3

Tehlike altındaki Diller I

3

Çağdaş Türk Lehçeleri II (İÖ)

3

Türk Dili Etimoloji Çalışmaları I

     3

Anadolu Rumeli Ağızları II

2

   

Anadolu Rumeli Ağızları II (İÖ)

2

   

Türkiye Türkçesi II

3

   

Türkiye Türkçesi II  (İÖ)

3

   

Türkiye Türkçesi IV (İÖ)

3

   

Türkiye Türkçesi IV (İÖ)

3

   

 

 

 

 

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

TÖMER (Yabancılara Türkçe öğretimi)

12

   

 

2018-2019 GÜZ  DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Türkiye Türkçesi I

2

   

Türk Dili Tarihi I

2

 

 

 

2018-2019 BAHAR  DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Türkiye Türkçesi I

2

   

Türk Dili Tarihi I

2

 

 

 

 

2019-2020 GÜZ  DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Türkiye Türkçesi I

2

Türkiye Türkçesi I

3

Eski Türkçe I

2

Adbilim I

3

 

 

Uzmanlık Alan Dersi

 

 

 

 

 

 

 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

1. FÜBAP Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu  Projesi 518 Numaralı “Kırımçak Türkçesi Grameri” Adlı Proje 2005’te Tamamlanmıştır. (Yayınlandı)

2. Kafkas Üniversitesi Okuma Kulübü Tarafından Yürütülen Tr-12-116-2008-R1 Referans Numaralı, “Evdeki Kitaplar Okula” Adlı 8000 Euro’luk Hibe İle Yürütülen Avrupa Birliği Gençlik Projesi’nin Danışmanlığını Yürüttüm. Proje Kapsamında Kars,  İlçe Ve Köylerinde 50 Okulda İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik “Neden Okumuyoruz” Adlı Bir Sunum Gerçekleştirilmiş Ve İl, İlçe Ve Köylerde 74 Okulda Toplam 23959 Kitap Dağıtılmıştır. Proje 30 Ocak 2009 Tarihinde  Başarı  İle Sona Ermiştir.

3. Birleşmiş Milletler Ortak Programı Kapsamında İspanya Hükümeti Tarafından Desteklenen Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi İçin İttifaklar Projesi Kapsamında, Unesco-Bresce/Dır/Mg/2009/1296/Contract AFC-4500083748 Referans Numaralı Kafkas Üniversitesi- Kültür Ve Turizm Bakanlığı- UNESCO İşbirliğinde, UNESCO Tarafından Verilen Hibe İle Gerçekleştirilen “Kars İlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasın Haritalandırılması” Projesinde Kafkas Üniversitesi Adına  Proje Genel Koordinatörü Olarak Görev Aldım (31.10.2009- 3.01.2012) 

Kars /Merkez’de 12, Akyaka’da 8, Arpaçay’da 9, Digor’da 6, Kağızman’da 6, Sarıkamış’ta 10, Selim’de 17,  Susuz’da 9 Ve İlçe Merkezleri De Dahil Olmak Üzere Toplam 79 Köye Gidilmiş, Derlemeler Yapılmıştır.  Projede Kars İlinin; Sözlü Gelenekler Ve Anlatımlar, Gösteri Sanatları, Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller Ve Şölenler, Doğa Ve Evrenle İlgili Uygulamalar Ve El Sanatları Olmak Üzere Beş Başlık Altında Değerlendirilmiştir. Yapılan Çalışmalar Sonunda Toplam 7054 Sayfalık Metin,  2750 Adet Fotoğraf, 259 Adet Video Kaydı toplanmıştır. Bu Malzemeler Kafkas Üniversitesi Ve Kültür Ve Turizm Bakanlığının Arşivlerinde Araştırmacıların Hizmetine Sunulmuştur.  Bu Çalışmalarla İlgili Görsellere İse Üniversitemizin http://www.kafkas.edu.tr/projeler/skum/ Adresinden Ulaşılabilir. (Yayınlandı)

4.  Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, 2009-FEF-15 Kabul Numarası İle   “Türkiye’de Marka Dili Ve Ürün Adlarının Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi” 13.10.2009 -15.10.2013 (Basıma Hazır)

5. Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, 2010- FEF-15 Kabul Numarası İle “Kars Yer Adları Sözlüğü”, 15.06.2010 – 15.10.2013 (Basıma Hazır)

 6. Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması Ve Yayımlanması Projesi, “Nogay Destanları”,  Prof. Dr. İsmail Doğan- Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ; 2014 Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu (Tamamlandı)

-

 

 

-

Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı