E-posta Telefon
4616 | 4616
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi - 1996

 • Y

  Yüksek Lisans

  Kafkas Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2013

 • D

  Doktora

  Atatürk Üniversitesi-Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - 2017

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1- YILMAZ, Nusret (2013), SAİT FAİK’İN ŞEHRİ UNUTAN ADAM ADLI ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ,Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, p. 2629-2640, ANKARA-TURKEY 

2- YILMAZ, Nusret; AYDEMİR, Mustafa, (2017), Toplumsal Bellek Bağlamında Sarıkamış Harekatının Türk Romanına Yansıması, Folklor/Edebiyat Cilt:23 sayı:89 2017/1.

3- YILMAZ, Nusret, (2018), DOĞU ANADOLU’YU KONU EDİNEN ROMANLARDA “BİREYSEL VE TOPLUMSAL GERİ KALMIŞLIĞIN İZLERİ”NE YÖNELİK BİR İNCELEME, Turkish Studies Volume 13/5, Winter 2018,  p. 689-708.  ANKARA-TURKEY 

4- YILMAZ, Nusret, (2020). İsmet Özel’in Erbain’inde Modernitenin Eleştirisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(2), 642-664.

5- YILMAZ, Nusret, (2020). AHMET MUHİP DIRANAS’IN ŞİİRLERİNDE “GECE” İMGESİ, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi, Yıl 6, SAYI 13, GÜZ 2020. ss.315-327

6- YILMAZ, Nusret, (2020). BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE YAYINLANAN TÜRK ROMANLARININ TEMATİK HARİTASI, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi Volume: 48, Winter-2020, p. (111-131)

7-YILMAZ, N. (2020). CAHİT KOYTAK'IN ŞİİRLERİNDE METAFİZİK, International Journal of Filologia, 3 (4), 41-55.

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- YILMAZ, Nusret, (2018), KEMAL TAHİR’İN IŞIĞINDA: TÜRKİYE DEFTERİ (1971-1975) DERGİSİNDEKİ AYDIN VE ROMANCI SORUNSALI, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 70, Mayıs 2018, s. 270-283.

2- YILMAZ, Nusret, (2017), RECAİZADE MAHMUD EKREM'İN "ARABA SEVDASI" ADLI ROMANINDA İRONİ,  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 62, Aralık 2017, s. 354-366.

3- YILMAZ, Nusret, (2017), SELİM İLERİ’NİN “BODRUM DÖRTLEMESİ”NDE BUNALIM EDEBİYATININ İZLERİ,  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 63, Aralık 2017, s. 491-503.

4- YILMAZ, Nusret, (2018), “ADA’DAKİ EV” ROMANINDAKİ KARAKTERLERE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 71, Haziran 2018, s. 231-241.

5- YILMAZ, Nusret, (2018), MEHMET RAUF'UN “FERDA-YI GARAM”INA YANSIYAN AŞK, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 66, Mart 2018, s. 245-254.

6- YILMAZ, Nusret, (2018), YABAN İLE ANKARA ROMANLARI ARASINDA DİYALOJİK BİR OKUMA, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 69, Nisan 2018, s. 269-279. 

7- YILMAZ, Nusret, AYDEMİR, Mustafa, (2018), BİR GERÇEK İKİ HAYAL: YAŞAR KEMAL İLE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINA YANSIYAN DOĞU İNSANI, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science Yıl: 5, Sayı: 22, Nisan 2018, s. 214-231. 

8- YILMAZ, Nusret, (2018), İSMET ÖZEL’İN “MATARAMDA TUZLU SU” ADLI ŞİİRİNDE ÖZNE’NİN İNŞASI, Kesit Akademi Dergisi, Yıl: 4, Sayı:15, Haziran 2018, s. 130-140.

9- YILMAZ, Nusret, (2018), İdeoloji’den Din’e: İsmet Özel’in 70 Sonrası Şiirlerinde Anlam Arayışı, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Güz, 2018; (18) 57-80 

10-  YILMAZ, Nusret, (2019), Riffaterre’in Göstergebilimsel Yöntemiyle Hilmi Yavuz’un Doğu Şiirleri’ni Bir Okuma Denemesi, Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 18, Nisan / April 2019 Makale / Article: 91-114

11- YILMAZ, Nusret, (2019), ÖMER SEYFETTİN’İN “YALNIZ EFE” ADLI ÖYKÜSÜNDEKİ ARKETİP(SEL İMGE)LER, Edebî Eleştiri Dergisi Cilt 3, Sayı 3, Aralık 2019 Eleştiri Kuramları Özel Sayısı 

12- YILMAZ, Nusret, (2020), İLHAN BERK'İN "İSTANBUL" ADLI ŞİİRİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Eylül 2020. ss.279-293

13- YILMAZ, Nusret, (2020), TÜRK EDEBİYATINDA PARİS'İN FEMİNEN İMGESİ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- 6/2 Ekim 2020. ss.133-146 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1- YILMAZ, Nusret, AYDEMİR, Mustafa (2014); Nazım Hikmet'in "Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri" Şiirine Psikanalitik Bir Yaklaşım Denemesi III. ASYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (ADES-­‐III) 8–9 Mayıs 2014 KAYSERİ.

2- YILMAZ, Nusret AYDEMİR, Mustafa (2018); BİR GERÇEK İKİ HAYAL: YAŞAR KEMAL İLE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINA YANSIYAN DOĞU İNSANI, II. Uluslararası ASOS Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017 Alanya/ANTALYA

3- YILMAZ, Nusret (2017); Dursun Akçam’ın Romanlarında Eğitim ve Köy Enstitüleri Gerçeği, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni 12-14 mayıs ERZURUM.
4- YILMAZ, Nusret (2017); Roman Aynasında Kuzeydoğu Anadolu Kültürü, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 9-11 Ekim 2017 IĞDIR.
5- YILMAZ, Nusret (2018); NURULLAH ATAÇ’IN ELEŞTİRİSİNDE ROMAN VE HİKÂYE, IV Uluslararası ASOS Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya/ANTALYA.
6- YILMAZ, Nusret (2018); İSMET ÖZEL’İN “MATARAMDA TUZLU SU” ADLI ŞİİRİNDE ÖZNE’NİN İNŞASI, IV Uluslararası ASOS Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya/ANTALYA.
7- YILMAZ, Nusret (2018); Rus İşgalinin Türk Romanına Yansıması, I. Uluslararası Iğdır Multidisipliner Kongresi, 6-7 Kasım 2018 IĞDIR
8- YILMAZ, Nusret (2018); Ağrı Dağı Efsanesi'ne Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım, I. Uluslararası Iğdır Multidisipliner Kongresi, 6-7 Kasım 2018 IĞDIR
9- YILMAZ, Nusret, (2019); MEHLİKÂ SULTAN’A ÂŞIK YEDİ GENÇ’TE KOLEKTİF BİLİNÇALTININ İZLERİ, UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11-12 Nisan 2019 IĞDIR
10- YILMAZ, Nusret, (2019); BİR RAHATLAMA ARACI OLARAK MİZAH: MEŞHEDİ HİKÂYELERİ, UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11-12 Nisan 2019 IĞDIR
11- YILMAZ, Nusret, (2019); TOPLUMSAL ELEŞTİRİ YÖNTEMİ OLARAK MİZAH: MUZAFFER İZGÜ’NÜN MATADOR MAHMUT ROMANI, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS), 26-28 Eylül 2019, Van 
12- YILMAZ, Nusret, (2019); ORHAN KEMAL’İN “SUÇLU” ADLI ROMANINDA SUÇUN ARKEOLOJİSİ, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS), 26-28 Eylül 2019, Van 
13- YILMAZ, Nusret, (2019); Cahit Koytak’ın Şiirlerinde Metafiziki Gerilim - II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni 21-23 Haziran 2019 
14- YILMAZ, Nusret, (2019); Türk Romanında Ermeni İhaneti I. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, 16-18 Ekim 2019
15- YILMAZ, Nusret, (2019); Sir Walter Scott’ın “Tılsım” Romanında Sultan Selahaddin İmgesi –Uluslararası Eyyubiler Sempozyumu 20-21 Nisan 2019
16- YILMAZ, Nusret, (2019); Ötesi Olmayan Kent: Türk Romanında Hakkâri(Atatürk Araştırma Merkezi) Hakkari Uluslararası Sempozyumu 2-4 Mayıs 2019
 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

1- YILMAZ, Nusret, TÜRK ROMANINDA DOĞU ANADOLU, Hiperlink Yayınları, İstanbul 2019.

2- YILMAZ, Nusret, Suç ve Ceza / Türk Romanında Eşkıyalık, Libra Kitap, İstanbul 2020.

3- YILMAZ, Nusret (Haz.), LÂNE-İ MELÂL, DBY Yayınları, İstanbul 2020.

4. YILMAZ, Nusret (Haz.), HİSLER VE FİKİRLER, DBY Yayınları, İstanbul 2020. 

5. YILMAZ, Nusret, ENİS BATUR ŞİİRİ / Tematik Bir İnceleme, Efe Akademi Yayınları, İstanbul 2021.


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1- YILMAZ, Nusret, (2020), "AĞRI DAĞI EFSANESİ’NE OLUŞUMSAL YAPISALCI BİR YAKLAŞIM", AĞRI: Akademik Makaleler III, (Ed. Ömer ÇINAR, Mustafa AYDEMİR), İstanbul: Hiperyayın.ss.155-172

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1-TÜRKÇE KOMPOZİSYON