• D

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2000
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1993
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı:
 • L

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  1985 - 1989
  Lisans

  HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2005 Yeni Ceza Muhakemesi Kanununda Arama Ulusal GÜLŞEN RECEP Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) 3
2005 5237 Sayılı Yeni Ceza Kanunu İle Getirilen Yenilikler Ulusal GÜLŞEN RECEP Şanlıurfa Barosu Dergisi 1
2013 ÇOCUKLARIN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234) Ulusal GÜLŞEN RECEP Journal of Istanbul University Law Faculty 71 1
2006 Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Teknoloji Ulusal GÜLŞEN RECEP Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) 7
2001 Borç İçin Hapis Yasağı ve Anayasa md.38’deki Değişiklik Ulusal GÜLŞEN RECEP Kamu Hukuku Arşivi (KHukA) 2
2012 Hekimin Malpraktisten Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu Ulusal GÜLŞEN RECEP Tıp Hukuku Dergisi 1
2002 2000 TCK Tasarısında Hürriyeti Tahdit Suçları Ulusal GÜLŞEN RECEP Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(www.e-sosder.com) 1
2004 TCK Tasarısında Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerden ‘Cebir, Şiddet, Korkutma, Tehdit Ulusal GÜLŞEN RECEP Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) 2
2004 Bir Fer’i İştirak Şekli Olarak İş veya Vasıta Tedariki Ulusal GÜLŞEN RECEP Galatasaray Üniversitesi Yayını
2009 Haksız Arama Suçu Ulusal GÜLŞEN RECEP Dicle University Journal of Law Faculty 0 0
2005 “Yeni Türk Ceza Kanunu ve Milletlerarası Ceza Hukuku Bağlamında “Non Bis İn İdem” İlkesi” Ulusal GÜLŞEN RECEP Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi(SBArD)
2010 Kolluk Görevlileri Tarafından, İşlenen Suç Dolayısıyla Arama Kararı veya Emri Gerekmeden Kendiliğinden Arama Yapılabilen Haller Ulusal GÜLŞEN RECEP Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi 9
2015 Yargıtay Kararları Işığında Hukuka Aykırı Aramada Elde Edilen Delillerin Ceza Muhakemesinde Değerlendirilmesi Ulusal GÜLŞEN RECEP Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi / Journal of Penal Law Criminology 3 2
2019 Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle veya Sırasında Suç işleyenlere Yönelik Yakalama ve Tutuklama Tedbirlerinin Uygulanması Ulusal GÜLŞEN RECEP Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21
2003 Hukuk Sistemimizde Akıl Hastalarının Durumu ve Hareket Hürriyetlerinin Kısıtlanması Ulusal GÜLŞEN RECEP Türkiye Klinikleri Dergisi 2
2004 Ceza Usul Hukukundaki Gelişmeler Ulusal GÜLŞEN RECEP Mavi Yıldızlar 4
2011 Adli Soruşturmanın Başlaması Ulusal GÜLŞEN RECEP Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi 11
2005 Offendicula ve Yeni Türk Ceza Kanunu Ulusal GÜLŞEN RECEP,HAKERİ MEHMET HAKAN Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi
1993 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yapılan Köklü Değişiklikler Ulusal GÜLŞEN RECEP Dicle University Journal of Law Faculty 6 6
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 İnsanın Yaratılıştan Kaynaklanan En Temel Hakkı Olan Hayat Hakkının Korunması Uluslararası GÜLŞEN RECEP III.ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads//files/tam-metinler-bildiri-kitabi-bilimveyaratilis2019.pdf
2010 Kolluk Görevlileri Tarafından, İşlenen Suç Dolayısıyla Arama Kararı veya Emri Gerekmeden Kendiliğinden Arama Yapılabilen Haller Açısından Yasa ve Uygulamada Sorunlar Uluslararası GÜLŞEN RECEP Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi
2008 Hekimlerin Çocuk Düşürtmede(Kürtaj) Oluşan Cezai Sorumluluğu Ulusal GÜLŞEN RECEP II.Sağlık Hukuku Kurultayı
2008 Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sona Erdirilmesi Uluslararası GÜLŞEN RECEP Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V.Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu,
2008 Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Mağdurun Hakları Ulusal GÜLŞEN RECEP Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları Sempozyumu
2007 Adli Arama Ulusal GÜLŞEN RECEP Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesi(MUYEP) Tebliğleri-II
2004 Yeni Türk Ceza Kanunu Tasarısına İlişkin Eleştiriler Ulusal GÜLŞEN RECEP Türk Ceza Kanunu Reformu
2003 Türk Ceza Hukukunda Namus ve Töre Cinayetlerinin Cezalandırılabilirliği Uluslararası GÜLŞEN RECEP Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2002 HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇLARI Tümü
2006 Kobi Yönetimi Eğitimi Kitabı Yeni Ceza Kanunundaki Bilişim Suçları Bölüm(ler)
2021 Kadın, Medya ve Sosyal Medya Medya ve Sosyal Medyada Kadınlara Karşı İşlenen Fiillerin Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi Bölüm(ler)
2019 Selâhaddîn Eyyûbî ve Dönemi Selâhaddîn Eyyûbî’nin Hukuk/Adalet Anlayışı ve Uygulaması Bölüm(ler)
2020 Prof.Dr.Mehmet Emin ARTUK’xxa ARMAĞAN Malvarlığına Karşı Suçlar Açısından Akrabalık Bağının Etkisi (TCK m.167) Bölüm(ler)
2013 SPOR HUKUKU Tümü
2017 İnternet ve Toplum İnternet ve Suç Bölüm(ler)
2020 Spor Hukuku Genel Esaslar Tümü
2020 İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Boyutu Bölüm(ler)
2021 Çocuk, Medya ve Sosyal Medya Sosyal Medyada Çocuğa Yönelik Hukuki Sorumluluklar Bölüm(ler)
2007 CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUĞU KALDIRAN NEDENLERDEN KAZA MÜCBİR SEBEP CEBİR VE TEHDİT Tümü
2005 İNTERNET VE TOPLUM Bölüm(ler)
2005 CEZA ADALET SİSTEMİ CAS Arama Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2007 Polisin zor kullanma yetkisi MUSTAFA YILMAZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2007 Türk ceza yargılamasında istinaf HAMDİ VURAL Yüksek Lisans Tamamlandı
2008 Cumhuriyet savcısının soruşturma evresinde görev ve yetkileri UĞUR BÜTÜNER Yüksek Lisans Tamamlandı
2009 Hakaret suçu AYDIN ELİEYİOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2009 Konut dokunulmazlığını ihlal suçu ÜMİT ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2009 Tehdit suçu ABDURRAHMAN SAKAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Terör Suçları YUSUF PAMUK Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Ceza muhakemesi hukuku açısından tanıklık AHMET MURAT ÖZKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Türk Ceza Hukukunda haksız tahrik NABİ ÖZALP Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Yağma suçu EYÜP SAVCI Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Iğdır bölgesinde iyonlaştırıcı ışın kaynakları ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi MESUT DENĞİZ Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Özel sektörlerde mobbing uygulamalarının araştırılması; ığdır sanayi sitesi örneği TURGAY YILDIRIM Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Kabahatler Hukuku Yüksek Lisans
2020-2021 Spor Hukuku Lisans
2020-2021 Kamu Görevlileri Tarafından İşlenen Suçlar Yüksek Lisans
2020-2021 İş Hukuku Yüksek Lisans
2020-2021 Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Genel Hukuk Lisans
2019-2020 Ceza Hukuk Bilgisi 2 Önlisans
2020-2021 Ceza Muhakemesi Hukuku Lisans
2020-2021 Ceza Hukuku Lisans
2019-2020 İdare Hukuku Lisans
2019-2020 Hukuka Giriş Lisans
2019-2020 Ceza Hukuk Bilgisi I Önlisans
2019-2020 Medeni Hukuk Bilgisi I Önlisans
2018-2019 Hukuk Dili ve Adli Yazışma II Önlisans
2018-2019 İdare Hukuk Bilgisi Önlisans
2018-2019 Medeni Hukuk Bilgisi II Önlisans
2018-2019 Sağlık Hukuku Önlisans
2018-2019 İş Hukuku Yüksek Lisans
2018-2019 Borçlar Hukuku Lisans
2018-2019 Hukuk Dili ve Adli Yazışma I Önlisans
2018-2019 Medeni Hukuk Bilgisi I Önlisans
2018-2019 Anayasa Hukuk Bilgisi Önlisans
2018-2019 Hukukun Temel Kavramları Önlisans
2017-2018 Anayasa Hukuku Lisans
2017-2018 Borçlar Hukuku Lisans
2009-2010 Ticari Ceza Hukuku Yüksek Lisans
2008-2009 Ceza Hukuku Özel Hükümler Lisans
2007-2008 Ceza Hukuku Özel Hükümler Yüksek Lisans
2005-2006 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2006-2007 Hürriyete Karşı Suçlar Yüksek Lisans
2009-2010 Ceza Hukuku Özel Hükümler Yüksek Lisans
2007-2008 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2008-2009 Ticari Ceza Hukuku Yüksek Lisans
2006-2007 Ceza Hukuku Özel Hükümler Yüksek Lisans
2007-2008 Ceza Muhakemesi Hukuku Yüksek Lisans
2008-2009 Hürriyete Karşı suçlar Yüksek Lisans
2009-2010 Hürriyete Karşı Suçlar Yüksek Lisans
2009-2010 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2005-2006 Hürriyete Karşı Suçlar Yüksek Lisans
2009-2010 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
2008-2009 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2006-2007 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
2008-2009 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
2007-2008 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
2007-2008 Hürriyete Karşı Suçlar Yüksek Lisans
2006-2007 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2005-2006 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2008 Dekan Yardımcısı DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2009
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Etik Kurul Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Mevzuat Komisyon Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2021 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2022 Dekan Vekili IĞDIR ÜNİVERSİTESİ