• D

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 2000
  Doktora

  HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Hürriyeti Tahdit Suçu
 • Y

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1993
  Yüksek Lisans

  HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazında Çağdaş Sistem
 • L

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  1985 - 1989
  Lisans

  HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle veya Sırasında Suç işleyenlere Yönelik Yakalama ve Tutuklama Tedbirlerinin Uygulanması Ulusal Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21
Hekimin Malpraktisten Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu Ulusal Tıp Hukuku Dergisi 1
Adli Soruşturmanın Başlaması Ulusal Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi 11
Kolluk Görevlileri Tarafından, İşlenen Suç Dolayısıyla Arama Kararı veya Emri Gerekmeden Kendiliğinden Arama Yapılabilen Haller Ulusal Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi 9
Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Teknoloji Ulusal Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) 7
5237 Sayılı Yeni Ceza Kanunu İle Getirilen Yenilikler Ulusal Şanlıurfa Barosu Dergisi 1
Offendicula ve Yeni Türk Ceza Kanunu Ulusal Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi
“Yeni Türk Ceza Kanunu ve Milletlerarası Ceza Hukuku Bağlamında “Non Bis İn İdem” İlkesi” Ulusal Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi(SBArD)
Yeni Ceza Muhakemesi Kanununda Arama Ulusal Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) 3
Bir Fer’i İştirak Şekli Olarak İş veya Vasıta Tedariki Ulusal Galatasaray Üniversitesi Yayını
Ceza Usul Hukukundaki Gelişmeler Ulusal Mavi Yıldızlar 4
TCK Tasarısında Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerden ‘Cebir, Şiddet, Korkutma, Tehdit Ulusal Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) 2
Hukuk Sistemimizde Akıl Hastalarının Durumu ve Hareket Hürriyetlerinin Kısıtlanması Ulusal Türkiye Klinikleri Dergisi 2
2000 TCK Tasarısında Hürriyeti Tahdit Suçları Ulusal Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(www.e-sosder.com) 1
Borç İçin Hapis Yasağı ve Anayasa md.38’deki Değişiklik Ulusal Kamu Hukuku Arşivi (KHukA) 2
Yargıtay Kararları Işığında Hukuka Aykırı Aramada Elde Edilen Delillerin Ceza Muhakemesinde Değerlendirilmesi Ulusal Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi / Journal of Penal Law Criminology 3 2
ÇOCUKLARIN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234) Ulusal Journal of Istanbul University Law Faculty 71 1
Haksız Arama Suçu Ulusal Dicle University Journal of Law Faculty 0 0
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yapılan Köklü Değişiklikler Ulusal Dicle University Journal of Law Faculty 6 6
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
İnsanın Yaratılıştan Kaynaklanan En Temel Hakkı Olan Hayat Hakkının Korunması Uluslararası III.ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ 24.10.2019
Adli Arama Ulusal Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesi(MUYEP) Tebliğleri-II 23.10.2007
Hekimlerin Çocuk Düşürtmede(Kürtaj) Oluşan Cezai Sorumluluğu Ulusal II.Sağlık Hukuku Kurultayı 07.11.2008
Yeni Türk Ceza Kanunu Tasarısına İlişkin Eleştiriler Ulusal Türk Ceza Kanunu Reformu 21.05.2004
Kolluk Görevlileri Tarafından, İşlenen Suç Dolayısıyla Arama Kararı veya Emri Gerekmeden Kendiliğinden Arama Yapılabilen Haller Açısından Yasa ve Uygulamada Sorunlar Uluslararası Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi 26.05.2010
Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Mağdurun Hakları Ulusal Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları Sempozyumu 01.06.2008
Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sona Erdirilmesi Uluslararası Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V.Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28.02.2008
Türk Ceza Hukukunda Namus ve Töre Cinayetlerinin Cezalandırılabilirliği Uluslararası Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu 26.09.2003
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Selâhaddîn Eyyûbî ve Dönemi Selâhaddîn Eyyûbî’nin Hukuk/Adalet Anlayışı ve Uygulaması Bölüm(ler)
2017 İnternet ve Toplum İnternet ve Suç Bölüm(ler)
2006 Kobi Yönetimi Eğitimi Kitabı Yeni Ceza Kanunundaki Bilişim Suçları Bölüm(ler)
2002 HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇLARI Tümü
2005 CEZA ADALET SİSTEMİ CAS Arama Bölüm(ler)
2005 İNTERNET VE TOPLUM Bölüm(ler)
2007 CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUĞU KALDIRAN NEDENLERDEN KAZA MÜCBİR SEBEP CEBİR VE TEHDİT Tümü
2013 SPOR HUKUKU Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2007 Polisin zor kullanma yetkisi MUSTAFA YILMAZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2007 Türk ceza yargılamasında istinaf HAMDİ VURAL Yüksek Lisans Tamamlandı
2008 Cumhurivyet savcısının soruşturma evresinde görev ve yetkileri UĞUR BÜTÜNER Yüksek Lisans Tamamlandı
2009 Hakaret suçu AYDIN ELİEYİOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2009 Konut dokunulmazlığını ihlal suçu ÜMİT ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2009 Tehdit suçu ABDURRAHMAN SAKAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Terör Suçları YUSUF PAMUK Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Ceza muhakemesi hukuku açısından tanıklık AHMET MURAT ÖZKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Türk Ceza Hukukunda haksız tahrik NABİ ÖZALP Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Yağma suçu EYÜP SAVCI Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Iğdır bölgesinde iyonlaştırıcı ışın kaynakları ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi MESUT DENĞİZ Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Özel Sektörlerde Mobbing Uygulamalarının Araştırılması; Iğdır Sanayi Sitesi Örneği TURGAY YILDIRIM Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 İdare Hukuku Lisans
2019-2020 Hukuka Giriş Lisans
2019-2020 Ceza Hukuk Bilgisi I Önlisans
2019-2020 Medeni Hukuk Bilgisi I Önlisans
2018-2019 Hukuk Dili ve Adli Yazışma II Önlisans
2018-2019 İdare Hukuk Bilgisi Önlisans
2018-2019 Medeni Hukuk Bilgisi II Önlisans
2018-2019 Sağlık Hukuku Önlisans
2018-2019 İş Hukuku Yüksek Lisans
2018-2019 Borçlar Hukuku Lisans
2018-2019 Hukuk Dili ve Adli Yazışma I Önlisans
2018-2019 Medeni Hukuk Bilgisi I Önlisans
2018-2019 Anayasa Hukuk Bilgisi Önlisans
2018-2019 Hukukun Temel Kavramları Önlisans
2017-2018 Anayasa Hukuku Lisans
2017-2018 Borçlar Hukuku Lisans
2009-2010 Ticari Ceza Hukuku Yüksek Lisans
2008-2009 Ceza Hukuku Özel Hükümler Lisans
2007-2008 Ceza Hukuku Özel Hükümler Yüksek Lisans
2005-2006 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2006-2007 Hürriyete Karşı Suçlar Yüksek Lisans
2009-2010 Ceza Hukuku Özel Hükümler Yüksek Lisans
2007-2008 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2008-2009 Ticari Ceza Hukuku Yüksek Lisans
2006-2007 Ceza Hukuku Özel Hükümler Yüksek Lisans
2007-2008 Ceza Muhakemesi Hukuku Yüksek Lisans
2008-2009 Hürriyete Karşı suçlar Yüksek Lisans
2009-2010 Hürriyete Karşı Suçlar Yüksek Lisans
2009-2010 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2005-2006 Hürriyete Karşı Suçlar Yüksek Lisans
2009-2010 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
2008-2009 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2006-2007 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
2008-2009 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
2007-2008 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
2007-2008 Hürriyete Karşı Suçlar Yüksek Lisans
2006-2007 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2005-2006 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2008 Dekan Yardımcısı HUKUK FAKÜLTESİ 2009
2018 Bölüm Başkanı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ