E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 4638
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Kadın bakış açısına göre doğu ve batı dilleri bölümünde okuyan öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısı üzerine bir karşılaştırma
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kadına yönelik şiddet ve ataerkillik
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİRÇALIŞMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ Uluslararası YILDIRIM SAİT İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/inijoss/issue/41945/481636
2018 Hak, Cinayet ve Politika Üçgeninde Kürtaj Hakkı Uluslararası YILDIRIM SAİT Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 19 42 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/537417
2019 Feminist Çalışmalarda Kadın Deneyimlerinin Önemi: Simone de Beauvoir Örneği Ulusal YILDIRIM SAİT Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/511635
2019 GÖÇ OLGUSUNUN WEBERYAN ANALİZİ: I. DÜNYA SAVAŞI DOĞU VİLAYETLERİ ÖRNEĞİ Uluslararası YILDIRIM SAİT International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal 5 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598198
2018 KADININ BEDENİ VE DUYGULARI ÜZERİNDEN SÖMÜRÜLMESİ: EVLENDİRME PROGRAMLARI ÖRNEĞİ Uluslararası YILDIRIM SAİT ASEAD 5 1 http://www.asead.com/FileUpload/bs683328/File/1-11-_sait_yildirim_(1).pdf
2018 TÜRKİYE’DE SON ON YILDA İŞLENENKADIN CİNAYETLERİ ÜZERİNE:SEBEP, SONUÇ VE ÖNERİLER Uluslararası YILDIRIM SAİT Mecmua 3 6 https://dergipark.org.tr/tr/pub/mecmua/issue/40853/448868
2018 Cumhuriyet Döneminde Bir Çatı Kavram Olarak Ulus İdeolojisi ve Bileşenleri Uluslararası YILDIRIM SAİT Kent Akademisi 11 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent
2021 ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞLI OLMAK Ulusal YILDIRIM SAİT ANASAY 5 15 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1559321
2021 DUYGUSALLIK VE RASYONELLİK ALGILARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAĞLAMINDA KURGULANMASI Ulusal YILDIRIM SAİT Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 9 28 https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad
2019 MEDYA VE ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMAR Ulusal YILDIRIM SAİT ANASAY 3 10 https://dergipark.org.tr/tr/pub/anasay/issue/50384/644174
2019 YOKSULLUK KÜLTÜRÜ KAPSAMINDA “SİLAH ve NAMUS”FİLMİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ Ulusal YILDIRIM SAİT Anasay 1 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/anasay/issue/34440/380452
2021 'ÖĞRETMENLERİN MARUZ KALDIĞI MOBBİNG İLE İLGİLİ SON 20 YILDA YAZILMIŞ TEZLERİN ANALİZİ Uluslararası YILDIRIM SAİT Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi 3 6 http://dx.doi.org/10.47994/usbad.950173
2020 Salgınların Sosyal-Psikolojik Görünümü: Covid-19 (Koronavirüs) Pandemi Örneği Ulusal YILDIRIM SAİT Turkish Studies 15 4 http://www.turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetinmakaleadi=makaleurl=403388cc-03a4-41c5-a40d-fc0680d0ea45.pdfkey=43585
2017 “Davaro” Filminin Sosyolojik Analizi Uluslararası YILDIRIM SAİT Tarih ve Gelecek 3 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf
2021 EVLENME TERCİHLERİNİN DÖNÜŞÜMÜNDE KUŞAKLARARASI FARKIN TOPLUMSAL DEĞİŞİM TEMELİNDE İNCELENMESİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ulusal YILDIRIM SAİT Sosyoloji Dergisi 41 42 https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosder/issue/65879/1028236
2018 ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ Uluslararası YILDIRIM SAİT PESA INTERNATIONAL JOURNAL OFSOCIAL STUDIES 4 4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/41746/432039
2020 Yapay zekânın tüketim kültürü bağlamında değerlendirilmesi: BlackMirror örneği Uluslararası YILDIRIM SAİT Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi - Abant Journal of Cultural Studies 5(9) 5 9 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1081090
2018 SİNDRELLA KOMPLEKSİ: ÇAĞDAŞ KADINDA BAĞIMSIZLIK KORKUSU Ulusal YILDIRIM SAİT ANASAY 2 6 https://dergipark.org.tr/tr/pub/anasay/issue/42567/485095
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 YEREL TELEVİZYON KANALLARINDA TÜKETİM STRATEJİLERİNİN “MEKANİK DAYANIŞMA” ÜZERİNDEN İNCELENMESİ Uluslararası YILDIRIM SAİT 6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ https://db98400a-54ef-458f-a73f-373e95d13a2b.filesusr.com/ugd/614b1f_f46dcf0bfc2841468ce0ec1af3e0707f.pdf
2021 Çocuklarda Şiddetin Sıradanlaşması “Sıfır Bir” Dizisi Örneği Uluslararası YILDIRIM SAİT World Children Conference-II https://bd0f00c0-952a-4b83-b65d-7770943eae8b.filesusr.com/ugd/614b1f_1f197e85492a4879aa67968bede23c16.pdf
2021 COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE BOŞ ZAMANI DEĞERLENDİRME İHTİYACI VE TÜKETİM Uluslararası YILDIRIM SAİT Covid-19 Pandemisi’nde Disiplinlerarası Bütünleşik Afet Yönetimi Uluslararası Çevrimiçi Sempozyumu
2021 “Yeşilçam Filmlerinde Din Görevlisi “İmam” Tipolojisi ve Toplumsal Yansımaları” Uluslararası YILDIRIM SAİT Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu
2021 “SOKAK ÇOCUKLUĞU” OLGUSUNUN ÇOCUKLARA YÖNELİK RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası YILDIRIM SAİT 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON CHILDREN'S STUDIES https://www.izdas.org/child
2021 EVLİLİK KURUMU VE KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Uluslararası YILDIRIM SAİT II. INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE 11-12 February 2021 / AZERBAIJAN https://www.worldwomenconference.org/
2021 ÇOCUKLARDA ŞİDDETİN SIRADANLAŞMASI “SIFIR BİR” DİZİSİ ÖRNEĞİ Uluslararası YILDIRIM SAİT WORLD CHILDREN CONFERENCE-II www.worldchildrenconference.org
2021 EVLİLİK ÖNCESİ AİLE OKULUNUN BOŞANMAYI ÖNLEME ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası YILDIRIM SAİT, AKSAKAL İBRAHİM 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIOLOGY AND ECONOMICS https://www.usekongresi.org/
2021 BEĞENİLME ARZUSUNUN DÖNÜŞÜMÜNDE YIPRATILAN KADIN KİMLİĞİ: SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Ulusal YILDIRIM SAİT TOPLUM VE DEĞİŞME KONGRESİ
2021 “Yerel Televizyon Kanallarında Tüketim Stratejilerinin “Mekanik Dayanışma” Üzerinden İncelenmesi” Uluslararası YILDIRIM SAİT 6. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi https://db98400a-54ef-458f-a73f-373e95d13a2b.filesusr.com/ugd/614b1f_f46dcf0bfc2841468ce0ec1af3e0707f.pdf
2020 ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI ÖNLEMEDE ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM ÜZERİNE BİRDEĞERLENDİRME Uluslararası YILDIRIM SAİT WORLD CHILDREN CONFERENCE https://bd0f00c0-952a-4b83-b65d-7770943eae8b.filesusr.com/ugd/614b1f_d5eaa87bc9154b98882120f265abf960.pdf
2018 Osmanlı Devletinde Cadılığın Kadın Kimliğinin Görünümüne Etkisi Uluslararası YILDIRIM SAİT Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu https://www.academia.edu/37513999/OsmanlC4B1_Devletinde_CadC4B1lC4B1C49FC4B1n_KadC4B1n_KimliC49Finin_GC3B6rC3BCnC3BCmC3BCne_Etkisi
2018 ÜTOPYA VE DİSTOPYALARDA KADIN KİMLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ Uluslararası YILDIRIM SAİT ASEADIII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU http://www.asead.com/
2018 Türkiye‟de Kentleşme ve Yabancılaşma Üzerine Bir İnceleme: ”Züğürt Ağa” Örneği Uluslararası YILDIRIM SAİT Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu https://www.academia.edu/37513999/OsmanlC4B1_Devletinde_CadC4B1lC4B1C49FC4B1n_KadC4B1n_KimliC49Finin_GC3B6rC3BCnC3BCmC3BCne_Etkisi
2018 Feminist Çalışmalarda Kadın Deneyimlerinin Önemi: Simone de Beauvoir Örneği Ulusal YILDIRIM SAİT II. Ulusal Kadın Sempozyumu http://gukam.giresun.edu.tr/index.php?id=297
2017 KADININ BEDENİ VE DUYGULARI ÜZERİNDEN SÖMÜRÜLMESİ: EVLENDİRME PROGRAMLARI ÖRNEĞİ Uluslararası YILDIRIM SAİT ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu http://aseadsempozyum.org/index.php
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Türkiye'de İntihar Son On Yılda Yaşanan ve Medyada Yer Alan İntihar Vakalarının İncelenmesi Tümü
2021 Çocuk, Medya ve Sosyal Medya SOSYAL MEDYA İLE AİLE İÇİ İLİŞKİLERİN DÖNÜŞÜMÜNDE ÇOCUĞUN FONKSİYONU Bölüm(ler)
2020 Aile ve Sosyoloji Kadınlık ve Annelik Algısı Üzerine UygulamalıBir Değerlendirme Bölüm(ler)
2020 Sosyoloji ve Psikoloji Araştırmaları Boşanma Sebepleri Üzerine Bir Araştırma Bölüm(ler)
2020 Türkiye’de Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Son On Yılda (2008-2018) İşlenen ve Medyaya Yansımış Olan Çocuğa Yönelik 500 Cinsel İstismar Vakası Üzerine Bir Araştırma Tümü
2021 Gelişimsel Açıdan Ergenlik ERGENLİK DÖNEMİNDE İHMAL VE İSTİSMAR: RİSKLER BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME Bölüm(ler)
2021 Kadın, Medya ve Sosyal Medya Medya ve Kadına Yönelik Şiddet: Eleştirel Bir Söylem Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: